EN

to crop [cropped|cropped] {verb}

volume_up
1. general
When they are given the same subsidies as their counterparts in France, they will definitely start planting crops.
Kun he saavat samat tuet kuin vastapuolensa Ranskassa, he alkavat varmasti kylvää viljaa.
The crucial thing now is to take a quick initial decision to enable farmers to sow their crops as soon as possible.
Nyt on tärkeintä tehdä pikaisesti ensimmäinen päätös, jotta maanviljelijät voivat kylvää kasveja jo tänä markkinointivuonna.
We support the "farmers' privilege' , so that the rights of farmers to sow their crops without paying royalties are not restricted.
Tuemme maanviljelijän etuoikeutta, jonka mukaan maanviljelijöiden oikeutta muun muassa kylvää oma satonsa ilman lisenssimaksua ei rajoiteta.
You can paste your screen capture into Paint, which is a drawing program you can use to crop, rotate, and resize pictures.
Voit liittää siepatun kuvan Paintiin, joka on piirustusohjelma, jolla voit leikata ja kiertää kuvia ja muuttaa niiden kokoa.
2. photography
To crop a finished panorama, on the Edit tab, in the Adjustments group, click Crop.
Jos haluat rajata panoraamaa, valitse Muokkaa-välilehden Mukautukset-ryhmästä Rajaa.
To crop the picture, click Touch Up, and then click Crop.
Voit rajata kuvaa valitsemalla Viimeistely ja Rajaus.
Once photos are in your Pictures library, you can crop and rotate them.
Kun valokuvat ovat Kuvat-kirjastossa, voit rajata ja kiertää niitä.

Context sentences for "to crop" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe compensation to ACP countries serves to guarantee the survival of this crop.
AKT-valtioille annettavalla korvauksella pyritään takaamaan viljelyn säilyminen.
EnglishThe fact is that 80% of our protein crop requirement already has to be imported.
Tosiasia on, että 80 prosenttia valkuaiskasvitarpeistamme on saatava tuonnista.
EnglishThe Union's citizens do not want to finance the growing of this harmful crop.
Unionin kansalaiset eivät halua rahoittaa tämän vahingollisen sadon viljelyä.
EnglishTo crop a finished panorama, on the Edit tab, in the Adjustments group, click Crop.
Jos haluat rajata panoraamaa, valitse Muokkaa-välilehden Mukautukset-ryhmästä Rajaa.
EnglishI am concerned that in reality the contents of the 1998 ILO Conference will crop up.
Huolenaiheenani on ILO:n vuoden 1998 konferenssin keskeisten asioiden täytäntöönpano.
EnglishCrop farmers tended to their fields, livestock farmers herded their animals.
Maanviljelijät hoitivat peltojaan ja karjanhoitajat paimensivat eläimiään.
EnglishI find it hard to believe that no other crop would thrive where tobacco is grown.
En voi kuvitella, etteivätkö myös muut kasvit voisi menestyä siellä, missä tupakka kasvaa.
EnglishNo consideration is given to the special significance of this crop in Europe.
Tämän viljan erityismerkitystä Euroopalle ei tarkastella miltään osin.
EnglishTo change the photo's composition, drag the crop frame to a new position in the photo.
Muuta kuvan sommittelua vetämällä rajauskehys uuteen kohtaan valokuvassa.
EnglishIn northern regions crop farming needs increased subsidies owing to local conditions.
Kasvinviljelykin tarvitsee pohjoisilla alueilla korotetut tuet olosuhdehaitasta johtuen.
EnglishAgricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.
Maatalousmaa ja myös 75 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan hernesadosta on vaurioitunut.
EnglishThe only GMO crop currently cultivated in the European Union is Bt-maize MON 810.
Ainoa Euroopan unionissa viljeltävä GMO-vilja on Bt-maissi MON 810.
EnglishOn the other hand, contentious issues that crop up repeatedly must be dealt with quickly.
Toisaalta toistuvasti esiin putkahtavat kiistanalaiset asiat on käsiteltävä nopeasti.
EnglishAdvances in crop biotechnology promise major benefits for our environment and consumers.
Viljelmien biotekniikan edistyksestä voi olla suurta etua ympäristölle ja kuluttajille.
EnglishSoya consignments are already here and so is the next crop, so the problem is growing.
Saapunut soija on siis jo käytössä, ja seuraavan sadon myötä ongelma niin muodoin kasvaa.
EnglishMore than 4 million hectares and 465 000 jobs depend on this crop.
Tämä viljelyn alue käsittää yli 4 miljoonaa hehtaaria maata ja 465 000 työpaikkaa.
EnglishAfter rice, wheat and maize, bananas are the world's fourth most important food crop.
Riisin, vehnän ja maissin jälkeen banaani on maailman neljänneksi tärkein elintarvikekasvi.
EnglishIndeed, we believe the proposed increase in aid will be a strong incentive to retain the crop.
Uskomme nimittäin, että tuen ehdotettu korotus on voimakas kannuste jatkaa viljelyä.
EnglishThis part-session has produced a rich crop of reports on transport.
. Tällä istuntojaksolla käsitellään paljon liikennettä koskevia mietintöjä.
EnglishYou must speak to us and sow and tend the crop, as well as harvesting it.
Puhukaa kanssamme, kylväkää ja viljelkää sadon korjaamisen lisäksi.
Other dictionary words