EN

cut {noun}

volume_up
1. general
A money terms cut or a freeze would probably be more appropriate.
Määrärahojen leikkaaminen tai jäädyttäminen olisi todennäköisesti paljon parempi vaihtoehto.
Cutting expenses hurts, but remains the only way back to growth and stability.
Menojen leikkaaminen tekee kipeää, mutta se on ainoa tie takaisin kasvuun ja vakauteen.
Cost-cutting and cutting corners caused the biggest environmental disaster in history.
Kustannusten leikkaaminen ja laiminlyönnit olivat syynä kaikkien aikojen suurimpaan ympäristökatastrofiin.
A percentage cut in agricultural expenditure in all the lines is out of the question.
1 prosentin leikkaus, joka koskisi kaikkia maatalousmenoja, ei tule kysymykseen.
This 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
Tämä kahden prosentin leikkaus olisi täysin mahdoton tilintarkastustuomioistuimelle.
But a 10% across the board cut is not the way to do it.
Mutta 10 %:n leikkaus kautta linjan ei ole oikea tapa asian ratkaisemiseksi.
If the Netherlands had been granted that EUR 1 billion, Germany would have been forced to pay it to the Dutch, because the United Kingdom had not cut its rebate sufficiently.
Jos Alankomaille olisi myönnetty 1 miljardin euron vähennys, Saksan olisi ollut pakko maksaa se Alankomaille, sillä Yhdistynyt kuningaskunta ei ollut vähentänyt hyvitystään riittävästi.
cut (also: cutback)
But here, where the citizen is most indirectly affected, you show the courage to cut expenditure by a thousand million.
Mutta siellä, missä supistus koskee vähiten suoraan kansalaisia, te osoitatte rohkeutta menojen supistuksessa miljardilla.
cut (also: incision, slit)
cut (also: gash, sore, wound)
2. gastronomy
Grace Kwinjeh, the opposition representative in Brussels, has had part of her ear cut off while in custody.
Brysselissä toimivalta opposition edustajalta Grace Kwinjehilta leikattiin pala korvasta, kun hän oli pidätettynä.

Context sentences for "cut" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitystä on lyhennetty työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan nojalla.)
EnglishYet we subsidise the growing of tobacco plants while we cut down cannabis plants.
Siitä huolimatta tuemme tupakan viljelyä samalla kun tuhoamme kannabisviljelmiä.
EnglishHowever, as a precondition, the Latvian Government had to cut budgetary spending.
Tuen edellytyksenä Latvian hallituksen piti kuitenkin leikata talousarviomenoja.
EnglishIn my view it is also right that the rapporteur has cut expenditure on canteens.
Mielestäni on myös oikein, että esittelijä on karsinut ruokalatoiminnan menoja.
EnglishBetter insulation would cut the residential energy consumption down by up to 5 %.
Parempi eristys leikkaisi kotitalouksien energiankulutusta jopa viisi prosenttia.
EnglishChildren cut to pieces, burned, families wiped out; one family lost five people.
Silpoutuneita lapsia, tuhoutuneita perheitä; yksi perhe menetti viisi jäsentä.
EnglishIt will not cut global emissions and will not even reduce carbon intensiveness.
Se ei vähennä globaalisti päästöjä eikä se edes vähennä hiili-intensiivisyyttä.
EnglishCement works, steel works and other undertakings have to cut their production.
Sementti- ja terästehtaita sekä muita yrityksiä odottaa tuotannon supistaminen.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Puhemies keskeytti puhujan työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti).
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitys keskeytettiin työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan nojalla.)
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Lyhennetty äänestysselitys työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitystä lyhennettiin työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 163(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitystä on lyhennetty työjärjestyksen 163 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
EnglishI would like the verbatim report to include the words: "The President cut him off".
Haluaisin sanatarkkoihin istuntoselostuksiin sanat: "puhemies keskeytti puhujan".
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)
EnglishThe Council also wants to cut back on pilot projects and preparatory actions.
Neuvosto haluaa tehdä leikkauksia myös kokeiluhankkeisiin ja valmistelutoimiin.
EnglishIn truth, we have effectively cut around EUR 49 million from the initial proposal.
Itse asiassa olemme leikanneet alkuperäistä ehdotusta noin 49 miljoonalla eurolla.
EnglishCompetition in the European Union and international market place is cut-throat.
Kilpailu Euroopan unionissa ja kansainvälisillä markkinoilla on säälimätöntä.
English   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
   – Minun on keskeytettävä teidät, sillä kyseessä ei ole henkilökohtainen ilmoitus.
EnglishWe will cut your speeches off after one minute, because 13 people are on the list.
Keskeytämme puheenvuoronne minuutin jälkeen, koska luettelossa on 13 ihmistä.