EN

deal {noun}

volume_up
They should not be bullied into accepting this deal; the deal should be rejected.
Heitä ei saisi pelotella hyväksymään tämän sopimuksen; sopimus olisi hylättävä.
But President Hu Jintao has to accept that a deal is a deal.
Kiinan presidentin Hu Jintaon on kuitenkin hyväksyttävä, että sopimus on sopimus.
An urgent deal on the budget is particularly important for the outermost regions.
Pikainen sopimus talousarviosta on erityisen tärkeä syrjäisimmille alueille.
This is a Commission-style deal which is more suited to a command economy.
Tämä on komission tyylinen kauppa, joka sopisi paremmin suunnitelmatalouteen.
The Lisbon Treaty is a bad deal for Ireland, it is a bad deal for Europe and it is a bad deal for the wider world.
Lissabonin sopimus on huono kauppa Irlannille, Euroopalle ja koko maailmalle.
Trafficking in women is a serious problem which does not get a great deal of attention.
Naisilla käytävä kauppa on vakava ongelma, joka ei ole saanut osakseen erityisen paljon huomiota.
deal
volume_up
jako {noun} (korttipelissä)
This is a kind of optical deal, right?
Tämä on tällainen optinen jako.
deal
volume_up
jakaminen {noun} (korttipelissä)
There is a third aspect to be dealt with: better distribution of the civil and military use of the airspace of the fifteen countries.
On myös kolmas näkökohta, jota kannattaa tutkia tarkkaan: 15 maan ilmatilan jakaminen paremmin sekä siviili- että sotilaskäyttöön.
As part of the proposal we have included a section dealing with the question of a collective division of responsibility for asylum burdens.
Yhtenä ehdotuksen osana olemme ottaneet esiin kappaleen, jossa käsitellään turvapaikkataakasta tulevan vastuun jakamista solidaarisesti.
deal
volume_up
työt {noun} (korttipelissä)
The working parties have already been set up and the group is currently reflecting on the questions to be dealt with in the proposal for the future legislation.
Ryhmän työt ovat jo käynnissä ja tällä hetkellä se pohtii, mitä asioita tulevaan lainsäädäntöehdotukseen olisi sisällytettävä.
deal
volume_up
diili {noun} [coll.]
The 'New Green Deal', as it is known, must be a basis for recovery and new growth.
Niin kutsuttu uusi vihreä diili tulee olla elvytyksen ja uuden kasvun perustana.

Context sentences for "deal" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat we need to do now is to deal with the fallen timber as swiftly as possible.
Nyt tämä vahingoittunut puuaines on korjattava metsästä mahdollisimman nopeasti.
EnglishWe shall thus be able to deal effectively with this great threat to the planet.
Näin voimme tehokkaasti tarkastella tätä planeettaamme kohdistuvaa suurta uhkaa.
EnglishBut, until we deal with inequalities, people will need to seek treatment abroad.
Mutta eriarvoisuuksien poistamiseen saakka ihmisten on haettava hoitoa ulkomailta.
EnglishThere is not a great deal now to stop us reaching a consensus on the new Treaty.
Ei puutu enää paljoakaan, että pääsemme yksimielisyyteen uudesta sopimuksesta.
EnglishI believe it is one that both the EU and Korea can win if we get the right deal.
Uskon, että sekä EU että Korea voittavat, jos saamme aikaan oikean sopimuksen.
EnglishThe re-emerging unseemly debate has caused a great deal of harm to the entire EU.
Toistuva epäasiallinen keskustelu on aiheuttanut paljon harmia kaikkialla EU:ssa.
EnglishThis means we have to do more to deal with the consequences of these disasters.
Meidän on siis tehtävä entistä enemmän onnettomuuksien seurauksien korjaamiseksi.
EnglishNot every document the Commission produces should deal with each and every issue.
Jokaisen komission laatiman asiakirjan ei tarvitse käsitellä joka ikistä asiaa.
EnglishIn order to deal with this problem we therefore have to negotiate with Russia.
Tämän ongelman ratkaisemiseksi meidän on näin ollen neuvoteltava Venäjän kanssa.
EnglishThese ideas on the part of the Commission have attracted a great deal of support.
Nämä komission esiin tuomat ajatukset ovat saaneet osakseen runsaasti kannatusta.
EnglishHow do we deal with a regime that is quite blatantly pushing all its boundaries?
Miten suhtaudumme hallintoon, joka koettelee aivan avoimesti kaikkia rajojaan?
EnglishAfter a great deal of thought, I found myself unable to identify with any of them.
Pohdittuani asiaa pitkään ja hartaasti en pystynyt samastumaan niistä mihinkään.
EnglishViews differed as to how to deal with the matter from a procedural point of view.
Menettelyllisesti parhaan toimintatavan valinnasta heräsi erilaisia näkemyksiä.
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 1 and 2 will be taken together.
Koska kyse on samankaltaisista asioista, kysymyksiin 1 ja 2 vastataan yhteisesti.
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 8 and 9 will be taken together.
Koska kyse on samankaltaisista asioista, kysymyksiin 8 ja 9 vastataan yhteisesti.
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 5 and 6 will be taken together.
Koska on kyse samankaltaisista asioista, kysymyksiin 5 ja 6 vastataan yhteisesti.
EnglishThere is no provision intended to deal with negative conflicts of jurisdiction.
Siihen ei sisälly toimia "kielteisten" toimivaltaristiriitojen selvittämiseksi.
EnglishWe are interested in Azerbaijan and have a great deal of goodwill for the country.
Me olemme kiinnostuneita Azerbaidžanista ja suhtaudumme siihen hyväntahtoisesti.
EnglishIn addition, Belgium had to deal with domestic problems during its Presidency.
Lisäksi Belgian oli hoidettava puheenjohtajakaudellaan sisäpoliittisia ongelmia.
EnglishLet me now deal with the many important questions you have raised on this issue.
Käsittelisin nyt niitä monia tärkeitä kysymyksiä, joita olette ottaneet esiin.