"to deceive" translation into Finnish

EN

"to deceive" in Finnish

EN to deceive
volume_up
[deceived|deceived] {verb}

Nevertheless, we must not deceive ourselves about the problems that confront us.
Siitä huolimatta emme saa pettää itseämme edessä olevien ongelmien suhteen.
From now on, it will no longer be possible to deceive them with incorrect labelling.
Tästä lähtien heitä ei enää voida pettää väärillä merkinnöillä.
Let us not deceive ourselves - Russia is not concerned with a few dollars.
Emme saa pettää itseämme; Venäjä ei välitä muutamasta dollarista.
The consequence of this attitude - we must not deceive ourselves - is one more step towards the abyss.
Tämän asenteen seuraus - emme saa huijata itseämme - on ollut taas yksi askel lähemmäs kuilua.
However, the supporters of Turkey have allowed themselves to be deceived by positive-sounding, empty words.
Turkin kannattajat ovat kuitenkin antaneet myönteisiltä kuulostavien tyhjien sanojen huijata itseään.
We must not let ourselves be deceived.
Meidän ei pidä antaa huijata itseämme.
Advertising deceives the enlightened citizen.
Mainonta kuitenkin harhauttaa valistunutta kansalaista.
This therefore amounts to deceiving the consumer; it leads people to believe something that is not really the case.
Näin ollen tämä harhauttaa kuluttajaa; ihmiset uskovat johonkin, mikä ei oikeasti pidä paikkaansa.
Mr Prodi, you wisely followed the advice of Cavour, who told us that he had discovered how to deceive diplomats.
Hänhän kertoi saaneensa selville, miten diplomaatteja voi harhauttaa.
Do not try to deceive us about the content.
Älkää siis yrittäkö petkuttaa meitä tekstin sisällön osalta.

Context sentences for "to deceive" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe attempts to deceive consumers and to try to hide the truth must stop.
On tehtävä loppu yrityksistä johtaa kuluttajia harhaan ja pyrkiä salaamaan totuus.
EnglishHowever, you are responsible for ensuring that we do not deceive ourselves every six months.
Teidän vastuullanne on kuitenkin varmistaa, ettemme petä itseämme kuuden kuukauden välein.
EnglishBut let us not deceive ourselves: a single currency and a single monetary policy is not enough.
Emme saa kuitenkaan tehdä virhettä: yksi raha ja yksi rahapolitiikka eivät ole tarpeeksi.
EnglishLet us not deceive ourselves; it is not a European strategy for Africa, or vice versa.
Älkäämme huijatko itseämme; kyseessä ei ole eurooppalainen strategia Afrikkaa varten eikä päinvastoin.
EnglishThat is the fundamental difference between us, Mr President; let us not deceive ourselves.
Arvoisa puhemies, tämä on meidän välillämme oleva perimmäinen ero. Älkäämme siis pettäkö itseämme.
EnglishBut let us not deceive ourselves: objectives do not create jobs.
Mutta älkäämme pettäkö itseämme: työpaikkoja ei luoda tavoitteilla.
EnglishWe give them lots of instruction, and we never ever deceive them.
Annamme heille paljon ohjeita, emmekä petä heidän luottamustaan.
EnglishWe must not deceive ourselves that public research institutes can manage the task alone.
Emme saa uskotella itsellemme, että julkiset tutkimuslaitokset pystyvät saavuttamaan tavoitteen yksinään.
EnglishLabelling is an area where it is easy to deceive the consumer.
Kuluttajia on helppo johtaa harhaan alkuperämerkintöjen suhteen.
EnglishTo fool you, ladies and gentlemen, to deceive you, to show that you, too, can make assumptions.
Huijatakseen teitä, rouvat ja herrat, erehdyttääkseen teitä, näyttääkseen, että tekin teette oletuksia.
EnglishWe should not deceive ourselves that there will be any wide interest in this culture.
Myöskään tämän kulttuurin myötä ei tule olemaan laajaa kiinnostusta tähän, eli ei saa antaa johtaa itseään harhaan.
EnglishAt Thessaloniki we should not see this pirouetting around a convoluted formula designed to deceive.
Thessalonikissa ei enää pitäisi kierrellä monimutkaisen, harhauttamiseen tähtäävän rakennelman ympärillä.
EnglishGiving people this impression is to deceive them.
Tällaisen vaikutelman antaminen ihmisille on heidän pettämistään.
EnglishMr Prodi, it is not acceptable to deceive consumers again, as in the dioxin scandal.
Arvoisa komission puheenjohtaja Prodi, ei voi käydä päinsä, että huijaamme kuluttajia edelleen kuten dioksiiniskandaalissa.
EnglishHowever, the first rule of responsibility is not to try to deceive oneself, especially where money is concerned.
Vakavuuden ensimmäinen ehto on kuitenkin se, että emme petä itseämme ja varsinkaan raha-asioissa.
EnglishFalse descriptions extensively deceive consumers.
Väärillä selosteilla johdetaan kuluttajia suuresti harhaan.
EnglishLet us not deceive ourselves: it does not exist.
Älkäämme pettäkö itseämme: yksimielisyyttä ei ole olemassa.
EnglishI think we should not deceive ourselves on this point.
Mielestäni meillä ei pidä olla illuusioita asiasta.
EnglishLet us not deceive ourselves: without the commitment of the USA in these crisis areas, nothing could be done.
Älkäämme pettäkö itseämme. Ilman Yhdysvaltojen mukana oloa näillä kriisivyöhykkeillä mikään ei olisi mahdollista.
EnglishLet us take care, however, and not deceive ourselves.
Älkäämme kuitenkaan menkö tässä harhateille.