"to decide" translation into Finnish

EN

"to decide" in Finnish

EN

to decide [decided|decided] {verb}

volume_up
It is a matter for the Conference of Presidents, and they will decide on it tomorrow.
Tästä asiasta päättää puhemieskonferenssi, ja se päättää siitä huomenna.
Again it is very difficult to decide between multilateralism and bilateralism.
On jälleen kerran hyvin vaikeaa päättää monenvälisyyden ja kahdenvälisyyden välillä.
They also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
Neuvosto päättää myös laajentaa Euroopan parlamentin budjettivaltaa.
The following information will help you decide which setting to choose.
Seuraavien tietojen avulla voit päättää, mitkä asetukset kannattaa valita.
You can decide which installed gadgets to put on Sidebar and which gadgets to remove.
Voit valita sivupalkkiin laitettavat sekä siitä poistettavat pienoisohjelmat.
The following info will help you decide which setting to choose.
Seuraavien tietojen avulla voit päättää, mitkä asetukset kannattaa valita.
It is not the Commission's role to decide on the morality of material.
Komission tehtävä ei ole ratkaista, mikä on moraalitonta aineistoa.
It is the women themselves who should decide whether or not to have an abortion.
Naisen pitää itse ratkaista, tehdäänkö abortti vai ei.
It is the child's best interests which should decide the matter, not adults' best interests.
Lapsen edun tulisi ratkaista asia, ei aikuisten.

Context sentences for "to decide" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo date, the Commission has said that the capital market will decide the matter.
Tähän mennessä komissio on todennut, että asiasta päätetään pääomamarkkinoilla.
EnglishTo learn how to decide if you can trust a website, see When to trust a website.
Lisätietoja sivustoon luottamisesta on ohjeaiheessa Verkkosivustoon luottaminen.
EnglishIt is obviously up to each member of the WTO to decide if there is a risk or not.
On selvää, että kaikki WTO:n jäsenet päättävät itse, onko riski olemassa vai ei.
EnglishIncreasing European competitiveness is a question that will decide our future.
Euroopan kilpailukyvyn lisääminen on tulevaisuutemme kannalta kohtalon kysymys.
EnglishHowever, it is, as I say, up to the people of each country to decide on the issue.
Kuten jo totesimme, asia on kuitenkin jokaisen maan kansalaisten päätettävissä.
EnglishPersonally, I am not so sure that it is essential to decide one way or the other.
En ole omalta osaltani varma siitä, onko välttämätöntä tehdä asiasta päätöstä.
EnglishWe have to decide whether or not we want to be dependent on others in the long term.
Meidän on päätettävä, haluammeko olla riippuvaisia muista pitkällä aikavälillä.
EnglishAs a result, it has to be the banks that decide whether or not to give credit.
Tämän vuoksi juuri pankkien on päätettävä siitä, myönnetäänkö luottoa vai ei.
EnglishAs we are voting only to decide on precedence, no qualified majority is necessary.
Koska äänestämme vain arvojärjestyksen määrittämisestä, määräenemmistöä ei tarvita.
EnglishMember States have to decide for themselves what type of pension systems they want.
Jäsenvaltioiden on päätettävä itse, minkä tyyppisen eläkejärjestelmän ne haluavat.
EnglishIf that were not the case, I would have to decide whether or not to take it further.
Muussa tapauksessa minun olisi ratkaistava, veisinkö tätä asiaa enää eteenpäin.
EnglishNaturally the Commission does not, in the end, decide what the legal situation is.
Komissio ei tietenkään loppujen lopuksi päätä, mikä oikeudellinen tilanne on.
EnglishIf you decide you want some or all of these files back, you can still retrieve them.
Jos haluatkin käyttää näitä tiedostoja, voit palauttaa ne kaikki tai osan niistä.
EnglishThe teacher in charge of the group had to decide whether to go to the Black Forest.
Ryhmästä vastuussa olevan opettajan oli päätettävä, menisivätkö he Schwarzwaldiin.
EnglishNow, we need only to decide whether we should agree on enhanced cooperation.
Nyt meidän on vain päätettävä, annammeko hyväksyntämme tiiviimmälle yhteistyölle.
EnglishThis is pre-eminently a matter for the Member States to decide, rather than the EU.
Tämä on ennen kaikkea kysymys, josta jäsenvaltioiden, eikä EU:n, olisi päätettävä.
EnglishThis is not a way to decide close to the citizens or the Members of Parliament.
Tällä tavoin ei tehdä päätöksiä lähellä kansalaisia tai parlamentin jäseniä.
EnglishOur task is to decide whether or not the autonomy of peoples is sacred and sacrosanct.
Meidän on päätettävä, että kansojen itsemääräämisoikeus on pyhä ja loukkaamaton.
EnglishThe very procedure is, of course, based upon its being the big countries that decide.
Varsinainen menettelyhän perustuu siihen, että suuret valtiot päättävät asioista.
EnglishThe financial market will in time decide which system inspires greatest confidence.
Aikanaan rahoitusmarkkinat päättävät, mikä järjestelmä herättää eniten luottamusta.