"to decouple" translation into Finnish

EN

"to decouple" in Finnish

EN to decouple
volume_up
{verb}

1. technology

to decouple
The Council has declared a commitment to adopt instruments to be able to decouple economic growth from energy consumption.
Neuvosto on ilmaissut sitoutuneensa ottamaan käyttöön välineet, joilla talouskasvu voidaan kytkeä irti energiankulutuksesta.
to decouple
Further, the Union is implementing a policy on decoupling, just as the United States have abandoned theirs.
Lisäksi EU aikoo erottaa maatalouden suorat tuet tuotantomääristä juuri kun Yhdysvallat on luopunut vastaavista toimista.
As far as traffic is concerned, the Sixth EAP stressed the decoupling of transport goals and GDP goals.
Kuudennessa ympäristöohjelmassa korostettiin liikenteen osalta liikennetavoitteiden ja BKT-tavoitteiden erottamista toisistaan.
Turning to how we take matters further in relation to Romania and Bulgaria, the Commission counsels against decoupling these processes from each other.
Romanian ja Bulgarian etenemisen osalta komissio on sitä mieltä, ettei näitä prosesseja pidä erottaa toisistaan.

Context sentences for "to decouple" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSuch a system would allow us to decouple economic growth from energy consumption.
Tällainen järjestelmä auttaisi meitä irrottamaan talouskasvun energiankulutuksesta.
EnglishIt is vital, too, to decouple City bonuses from short-term speculative profits.
On myös välttämätöntä irrottaa palkitsemisjärjestelmät keinottelulla saavutetusta lyhytaikaisesta hyödystä.
EnglishIt was decided in the reform of 2004 to decouple tobacco payments.
Vuoden 2004 uudistuksessa päätettiin tupakantukien irrottamisesta.
EnglishThe EU has managed to decouple its economic growth from its emissions.
EU on onnistunut erottamaan talouskasvun päästöistä.
EnglishI think we should be careful not to have a situation where you decouple via the back door, via Article 68.
Meidän on mielestäni varottava luomasta tilannetta, jossa tukia voidaan irrottaa takaoven, 68 artiklan, kautta.
EnglishWe are completely behind the plans to decouple payments away from production, and welcome the freeing up of agriculture.
Kannatamme täysin suunnitelmaa irrottaa tuet tuotantomääristä ja tuemme maatalouden vapauttamista.
EnglishThe programme' s overarching aim is to decouple, for example, environmental pressures from economic growth.
Ohjelman yleisenä tavoitteena on purkaa muun muassa ympäristöpaineiden ja talouskasvun välillä vallitseva yhteys.
EnglishThe developed world must act, but it must also help the developing world to decouple growth and emissions.
Teollisuusmaiden on toimittava, mutta meidän on myös autettava kehitysmaita erottamaan toisistaan kasvu ja päästöt.
EnglishWe are committed to policies that decouple growth and the use of resources, and to the European social model.
Olemme sitoutuneet politiikkaan, jossa yhdistetään kasvu ja voimavarojen käyttö, sekä eurooppalaiseen sosiaalimalliin.
EnglishSo we will stick to the fact that we will decouple in 2009, and from 2011 we will transfer into the rural development policy.
Pidämme siis kiinni siitä, että tuki irrotetaan tuotannosta vuonna 2009 ja että siirrymme vuodesta 2011 eteenpäin maatalouden kehittämispolitiikkaan.
EnglishWe thought it was important to try to decouple the Cyprus conflict from the integration of central and eastern Europe into the European Union.
Olimme sitä mieltä, että oli tärkeää yrittää pitää Kyproksen konflikti erillään Keski- ja Itä-Euroopan maiden liittymisestä Euroopan unioniin.
EnglishBut we have seen - as you have rightly said - Member States that chose to decouple totally from 2006 when the reform entered into force.
Kuitenkin - kuten aivan oikein totesitte - jotkin jäsenvaltiot päättivät irrottaa tuen kokonaan tuotannosta vuonna 2006, jolloin uudistus tuli voimaan.
EnglishFirst, the Sixth Environmental Action Programme in the waste field; this aims to decouple degeneration of waste from economic growth.
Ensimmäinen aloite on jätehuollon kuudes ympäristöalan toimintaohjelma, ja sen tavoitteena on katkaista jätteiden syntymisen ja talouskasvun välinen yhteys.
EnglishAs regards tobacco, the Commission proposal to totally decouple aid will cause farmers to swiftly abandon this crop in Portugal.
Tupakan osalta komission ehdotus tuen täydellisestä irrottamisesta tuotannosta aiheuttaa sen, että portugalilaiset viljelijät hylkäävät nopeasti tupakantuotannon.
EnglishThe EU has many areas where we have tried to decouple growth from transport, energy use, whatever, and it has long been decoupled from jobs.
EU:ssa on monia aloja, joilla olemme pyrkineet erottamaan talouskasvun esimerkiksi liikenteestä tai energiankäytöstä, ja se on jo pitkään ollut erotettuna työllisyydestä.
EnglishI would therefore ask you to decouple and de-link these two areas and let Member States decide on their own priorities on structural fund eligibility maps.
Haluan sen vuoksi, että erotatte nämä kaksi aluetta toisistaan ja annatte jäsenvaltioiden päättää itse, mitä aloja ne pitävät etusijalla valtion tukeen nähden.
EnglishWe cannot decouple these issues from our discussions here today and we cannot ignore the fact that the number of farmers continues to decrease very significantly year on year.
Emme voi irrottaa näitä kysymyksiä tämänpäiväisestä keskustelusta, emmekä voi ohittaa sitä tosiseikkaa, että viljelijöiden määrä vähenee merkittävästi vuodesta toiseen.

Other dictionary words