EN

deliberate {adjective}

volume_up
The Convention approach is a deliberate break with the past.
Valmistelukunnan perustaminen on tietoinen muutos menneeseen verrattuna.
To present pension funds as a panacea however would be a deliberate lie.
Eläkerahastojen esittäminen yleislääkkeenä olisi kuitenkin tietoinen valhe.
What about the rise of Islam and the deliberate unwillingness to integrate?
Entäpä islamin nousu ja tietoinen haluttomuus kotoutua?
Deliberate release of GMOs into the environment
Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön
Deliberate release into the environment of GMOs
Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön
Deliberate release of GMOs into the environment
Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön (jatkoa)
deliberate (also: leisurely, sluggish)
I believe that we should have the courage to say exactly what Commissioner Piebalgs said, namely, that the World Bank has a very deliberate energy strategy.
Mielestäni meillä pitäisi olla rohkeutta sanoa juuri se, mitä komission jäsen Andris Piebalgs totesi, nimittäin että Maailmanpankin energiastrategia on hyvin tarkkaan harkittu.

Synonyms (English) for "deliberate":

deliberate

Context sentences for "deliberate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, when it comes to the workers' problems, we see deliberate filibustering ...
Kun taas on kyse työntekijöiden ongelmista, saadaan nähdä tahallista jarruttelua...
EnglishIt was a clear and deliberate attempt to once again destabilise my region.
Tapaus oli selkeä ja tahallinen yritys horjuttaa jälleen kerran alueeni vakautta.
EnglishFurther delay will amount to the deliberate undermining of parliamentary democracy.
Asian viivästyttäminen merkitsee parlamentaarisen demokratian tahallista heikentämistä.
EnglishThe Commission should put an end to the systematic and deliberate leaking to the press.
Komission olisi lopetettava järjestelmällinen ja tahallinen vuotaminen lehdistölle.
EnglishBy this means, we can enable them to make well-informed, deliberate purchasing decisions.
Näin voimme auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia, harkittuja ostopäätöksiä.
EnglishWe must stop the deliberate targeting of alcohol products at young people.
Meidän täytyy lopettaa alkoholituotteiden tarkoituksenmukainen suuntaaminen nuorille.
EnglishAs regards the scope of this security policy, there is deliberate ambiguity.
Turvallisuuspolitiikan kattamasta alueesta puhutaan tarkoituksellisen ristiriitaisesti.
EnglishA political crisis does require a political answer, and we must deliberate upon this.
Poliittinen kriisi vaatii poliittista vastausta, ja meidän on tarkasteltava tätä asiaa.
EnglishThis has been achieved by employing a deliberate staff policy and by redeployment of tasks.
Tähän on päästy harkitulla henkilöstöpolitiikalla ja jakamalla tehtäviä uudelleen.
EnglishThis is the result of deliberate and systematic deception in the Lloyd’s affair.
Tämä on tulosta Lloyd’sin tapauksessa harjoitetusta tahallisesta ja järjestelmällisestä petoksesta.
EnglishBut we face a highly politicised and often deliberate misinterpretation of this sentence.
Mutta tätä lausetta tulkitaan usein väärin hyvin poliittisista syistä ja usein harkitusti.
EnglishBut, nevertheless, it is also undeniably the fruit of a deliberate change in budgetary strategy.
Mutta se on kiistämättä seurausta myös budjettistrategian tietoisesta muuttamisesta.
EnglishThere seems to have been a deliberate avoidance of considering all the facts in the case.
Vaikuttaa siltä, että osa tapaukseen liittyvistä seikoista jätettiin tarkoituksella huomiotta.
EnglishThe report concludes that the UN Security Council should deliberate on the Burma/Myanmar issue.
Siinä todetaan, että YK:n turvallisuusneuvoston olisi keskusteltava Burmasta/Myanmarista.
EnglishWe do not want to prevent the Commission from being able to deliberate in confidence.
Emme estä komissiota käymästä luottamuksellisia neuvotteluja.
EnglishIn recent years, we have seen some striking examples of the deliberate deafness of official Europe.
Viime vuosina on nähty räikeitä esimerkkejä Euroopan unionin tahallisesta kuuroudesta.
EnglishIt is thus not a slip of the tongue but a deliberate campaign.
Kysymys ei siis ole mistään lipsahduksesta vaan tietoisesta kampanjasta.
EnglishBaby girls also die through deliberate neglect and starvation.
Tyttövauvoja kuolee myös tarkoituksellisiin laiminlyönteihin ja nälkään.
EnglishFrankly, I fear that it is not so much a diagnostic error as a deliberate choice.
Totta puhuen pelkään pahoin, että kyse ei olekaan virheellisestä diagnoosista vaan tietoisesta valinnasta.
EnglishShow arrests have been carried out with deliberate heavy-handedness.
Huomiota herättäviä pidätyksiä on tehty harkitun kovakouraisesti.