"delimitation" translation into Finnish

EN

"delimitation" in Finnish

FI

EN delimitation
volume_up
{noun}

delimitation (also: constraint, restriction)

Synonyms (English) for "delimitation":

delimitation

Context sentences for "delimitation" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere, of course, the extremely difficult question of delimitation arises.
Silloin tulee tietenkin esille tavattoman vaikea kysymys rajaamisesta.
EnglishThe level of compensation is a distinct issue from the delimitation of a Less-Favoured Area.
Korvauksen taso ja epäsuotuisten alueiden rajaaminen ovat toisistaan erillisiä asioita.
EnglishUrges all coastal countries to adopt a constructive attitude as regards the delimitation...'.
"Kehottaa painokkaasti kaikkia rantavaltioita omaksumaan rakentavan asenteen ja pidättäytymään...".
EnglishThe UNCLOS is also the basis for settling disputes, including maritime delimitation.
UNCLOS antaa myös perustan riitojen ratkaisemiselle, merirajojen määrittämistä koskevat kiistat mukaan luettuna.
EnglishThese delimitation problems should not arise in future.
Näitä määrittelyongelmia ei pitäisi enää esiintyä tulevaisuudessa.
EnglishA basic tool for the rational delimitation of uses of the sea is cross-border maritime spatial planning.
Olennainen väline meren käyttötapojen rajaamiseksi järkevällä tavalla on rajat ylittävä merten aluesuunnittelu.
Englisha clear delimitation of the tasks and responsibilities of those involved (Member States, Commission, Council);
järjestelmään osallistuvien (jäsenvaltiot, komissio, neuvosto) tehtävät ja vastuualueet määritellään selkeästi,
EnglishA clear delimitation of competences would help there.
Toimivaltojen selvä rajaaminen auttaisi asiaa.
EnglishIf so, how precise is this delimitation to be, and will adequate account be taken of the subsidiarity principle?
Jos vastaus on myönteinen, kuinka tarkka toimivallan jaosta tulee ja otetaanko siinä toissijaisuusperiaate riittävästi huomioon?
EnglishThe delimitation of the areas to be protected is defined in the Commission’s proposal by the criterion of degrees of longitude and latitude.
Suojeltavien alueiden rajat on määritelty komission ehdotuksessa käyttämällä pituus- ja leveyspiirejä.
EnglishIt is already clearly a delimitation of its powers, but we have to ensure that the group is not overloaded with tasks.
Kysehän on jo toimivallan rajaamisesta, mutta tätä työryhmää ei myöskään pidä kuormittaa liikaa sille annettavilla tehtävillä.
EnglishMoreover, it is an example of a sensitive approach to the delimitation of competency in this area between the Union and the Member States.
Se on myös esimerkki herkästä lähestymistavasta unionin ja jäsenvaltioiden välisen toimivallan jakoon tällä alalla.
EnglishI do not think we can wait three years to come up with a clear answer for the farmers who are affected by this delimitation exercise.
Me emme voi tarjota uudelleenmäärittelyn kohteeksi joutuville viljelijöille selkeää vastausta vasta kolmen vuoden kuluttua.
EnglishThe first task which Europe must address is the issue of a more precise delimitation of powers between the European Union and the Member States.
Haluaisin korostaa, että meillä on ensin muita tehtäviä hoidettavanamme. Unionin tärkein tehtävä on toimivaltuuksien rajaus.
EnglishDoes the Council intend to give concrete shape to the concept of the delimitation of powers between the Union, the Member States and the regions at Laeken?
Aikooko neuvosto antaa Laekenissa unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden väliselle toimivallan jaolle selkeät muodot?
EnglishIn terms of their peripherality, there are other levels of delimitation possible, for example, the specific handicap article of the Regulation.
Syrjäisten alueiden kohdalla voidaan hyödyntää muita määrittelytapoja, kuten asetuksessa olevaa tätä haittaa koskevaa artiklaa.
EnglishI support the current exercise of reviewing the delimitation of these areas in order to remove any inconsistencies in delimiting them.
Kannatan nykyistä toimenpidettä, jolla kyseisten alueiden rajoja tarkistetaan, jotta voidaan poistaa epäjohdonmukaisuudet niiden rajoissa.
EnglishThe clear delimitation of competences is of the greatest significance as regards the public's consent to further internal integration and to enlargement.
Toimivallan selkeä jako on erittäin tärkeää kansalaisten unionin yhdentymiselle ja laajentumiselle antaman tuen kannalta.
EnglishUnfortunately, during this time, the disputes relating to the delimitation of the border and sharing the income from oil extraction have not been settled.
Rajojen määrittelyä ja öljytulojen jakamista koskevia kiistoja ei ole valitettavasti onnistuttu tänä aikana ratkaisemaan.
EnglishThis delimitation will result in some areas being removed from the delimited areas and these areas need a sufficiently long transitional period.
Uuden määrittelytavan seurauksena luonnonhaitta-alueiden joukosta jätetään pois joitain alueita, jotka tulevat tarvitsemaan riittävän pitkää siirtymävaihetta.