"to delineate" translation into Finnish

EN

"to delineate" in Finnish

EN to delineate
volume_up
[delineated|delineated] {verb}

The Lisbon challenge is to delineate policy and methods for redressing these deficiencies and to release this potential dynamic.
Lissabonin haasteena on hahmotella politiikka ja menetelmät näiden puutteiden korjaamiseksi ja tämän mahdollisen dynamiikan vapauttamiseksi.

Context sentences for "to delineate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe summits do not solve the problems, they delineate them.
Huippukokouksilla ei ratkaista ongelmia, vaan kuvataan ne.
EnglishI agree with Mr Deva that the route to conflict resolution is easy to delineate but more difficult to pursue in practice.
Olen samaa mieltä jäsen Devan kanssa siitä, että resepti konfliktien ratkaisemiseksi on helppo laatia mutta vaikea toteuttaa käytännössä.
EnglishA distinction between recovery and disposal has been made clear, with a possibility for the Commission to further delineate this distinction should there be such a need.
Jätteen hyödyntämisen ja loppukäsittelyn välinen ero on tehty selväksi ja komissiolle myönnettiin mahdollisuus tarkentaa kyseistä eroa tarvittaessa.
EnglishLearning from the US example, we need to delineate clearly the areas of responsibility for the oil well owners and operators and those of the supervisory authorities.
Meidän on Yhdysvaltojen esimerkistä oppimalla määritettävä selkeästi öljylähteiden omistajien ja niiden toimijoiden ja valvontaviranomaisten vastuualueet.
EnglishNevertheless, we want to make sure that in attempting to tackle this question of pirates, we very carefully delineate precisely what the actions are that we are prescribing.
Haluamme kuitenkin varmistaa, että samalla kun yritämme ratkaista tämän laitonta kopiointia koskevan ongelman, luonnostelemme hyvin yksityiskohtaisesti, mitä toimia säädämme.
EnglishIn addition, as Lord Inglewood has already mentioned, thanks to various other amendments, we also managed to delineate, and better stipulate, the way in which comitology was to be applied.
Useiden muiden tarkistusten avulla olemme myös onnistuneet rajoittamaan komitologian soveltamista ja asettamaan sille enemmän ehtoja, mihin kollega Inglewood jo viittasikin.
EnglishIt begins, ladies and gentlemen, even with the numerous definitions that are placed at the start of the directive and delineate its scope, for example the definition of biological diversity.
Hyvät kollegat, mietintö alkaa useilla määritelmillä, jotka on sijoitettu direktiivin alkuun ja jotka rajaavat sen soveltamisalaa, esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden määritelmällä.
EnglishThe compromise formula, replacing amendment number 11 and emphasising the need for better intergovernmental cooperation, will make it possible to delineate this form of cooperation in the proper way.
Kompromissiratkaisu, jolla korvataan tarkistus 11 ja korostetaan tarvetta parantaa hallitusten välistä yhteistyötä, mahdollistaa tämäntyyppisen yhteistyön rajaamisen asianmukaisella tavalla.