"delineated" translation into Finnish

EN

"delineated" in Finnish

EN delineated
volume_up
{adjective}

delineated
delineated
The method appears to be clearly delineated.
Menetelmä vaikuttaa olevan selkeästi kuvattu.
Indeed its independence, guaranteed by the Maastricht Treaty, is even more sharply defined and delineated than that of the Bundesbank, its original model.
Sen itsenäisyys, joka taataan Maastrichtin sopimuksessa, on itse asiassa vielä selvemmin määritelty ja kuvattu kuin Bundesbankin, sen alkuperäisen mallin, itsenäisyys.

Synonyms (English) for "delineated":

delineated

Context sentences for "delineated" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose powers are clearly delineated between the institutions and the Parliament as a whole.
Kaikkiaan toimivalta toimielimien ja parlamentin välillä on selvästi jaettu.
EnglishThis clearly delineated plan had begun to produce positive results.
Tällä konkreettisella ohjelmalla alkoi olla myönteisiä vaikutuksia.
EnglishAs I proposed to the competent committee for content, the concept of a public document needs to be further delineated.
Kuten ehdotin asiasta vastaavalle valiokunnalle, julkisen asiakirjan käsite on rajattava tarkemmin.
EnglishSometimes 'profiling' can be necessary, but such cases must be clearly delineated and protected against abuse.
Joissakin tapauksissa "profilointi" voi olla tarpeen, mutta sellaiset tapaukset tulee tarkasti määritellä ja suojata väärinkäytöksiltä.
EnglishIt is just the general thrust of it that is being delineated.
Bioturvallisuuspöytäkirja sisältää monia sellaisia alueita, joita ei olla vielä selvitetty ja joista on hahmoteltu ainoastaan yleiset suuntaviivat.
EnglishAccordingly, for general aviation involving small aircraft, delineated areas have been introduced which are separate from the rest of the airport.
Näin ollen pienkoneita koskevaa yleisilmailua varten on otettu käyttöön rajattuja alueita, jotka ovat erillään muusta lentoasemasta.
EnglishThirdly, the duties of the President of Parliament are more clearly delineated from those of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market.
Kolmanneksi parlamentin puhemiehen tehtävät on erotettu entistä selkeämmin oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan tehtävistä.
EnglishParliament has rightly supported carefully delineated powers for the Commission and understands also that some qualification is essential.
Parlamentti on aivan oikein kannattanut huolellisesti rajattuja toimivaltuuksia komissiolle ja ymmärtää myös, että jonkinlainen rajaus on oleellista.
EnglishThe Treaty of Lisbon weakened the role of the Presidency, but this role has not yet been fully delineated, and now is the last chance to do so.
Lissabonin sopimus heikensi puheenjohtajavaltion roolia, mutta tätä roolia ei ole vielä täysin määritelty, ja nyt on viimeinen mahdollisuus tehdä se.
EnglishThis is proof in a field where compromise is difficult, as differences are sharply delineated and calculable in financial terms.
Tästä on saatu näyttöä sellaisella alalla, jolla kompromissien tekeminen on hankalaa, koska näkemyserot ovat jyrkkiä ja niitä voidaan arvioida taloudellisin perustein.
EnglishUntil powers are clearly delineated and institutional, political, administrative, scientific and technical solutions are arrived at, we can do nothing.
Emme voi tehdä mitään ennen kuin toimivalta saadaan selkeästi määriteltyä ja ennen kuin institutionaaliset, poliittiset, hallinnolliset, tieteelliset ja tekniset ratkaisut on tehty.
EnglishWe really must ensure that the rural-development programme is a sharply delineated instrument and that it is tied to the CAP and hence to active, productive agriculture.
Meidän on todellakin varmistettava, että maaseudun kehitysohjelma on tarkoin määritelty väline ja että se on sidottu YMP:hen ja niin muodoin aktiiviseen, tuottavaan maatalouteen.
EnglishIf competences are clearly delineated, then they are an area in respect of which one can demand improved decision-making processes and greater capacity to act, and there will be fewer grey areas.
Jos toimivalta hahmotellaan selkeästi, sen osalta voidaan vaatia parannettua päätöksentekoprosessia ja suurempia toimintavalmiuksia, ja harmaita alueita on vähemmän.