EN

dependent {adjective}

volume_up
We are dependent on this neighbour for our energy supply, and it is dependent on us for our funds.
Olemme riippuvaisia tämän naapurin energiasta, ja se on riippuvainen varoistamme.
It is dependent on the existence of appropriate representative bodies.
Lisäksi se on riippuvainen asianmukaisten alan etuja ajavien elinten olemassaolosta.
The establishment’s staff are dependent on the head of the establishment.
Laitoksen henkilökunta on kuitenkin riippuvainen laitoksen johtajasta.

Synonyms (English) for "dependent":

dependent

Context sentences for "dependent" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere, a total of 150 000 refugees are entirely dependent on international aid.
Siellä oleskelee yhteensä 150 000 pakolaista täysin kansainvälisen avun varassa.
EnglishOtherwise, we will always be dependent, if not on Russia then on another country.
Muuten olemme aina riippuvaisia joko Venäjästä tai sitten jostakin muusta maasta.
EnglishMany of them do not wish to be dependent on Russia for supplies of oil and gas.
Monet niistä eivät halua olla riippuvaisia Venäjän öljy- ja kaasutoimituksista.
EnglishThe future of postal services will be dependent on such successful interactivity.
Postipalvelujen tulevaisuus riippuu tämän vuorovaikutuksen tuloksellisuudesta.
EnglishSuccess is dependent on political will and the determination of the Member States.
Onnistuminen riippuu jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta ja päättäväisyydestä.
EnglishAs I have already mentioned, certain countries are hugely dependent upon imports.
Kuten jo totesin, jotkin valtiot ovat erittäin riippuvaisia tuontienergiasta.
EnglishWe will be dependent on the orderly shipment of waste for the foreseeable future.
Olemme lähivuosinakin riippuvaisia jätteiden säännönmukaisista kuljetuksista.
EnglishI cannot see that Europe has a strategic weakness and it must not remain dependent.
En pidä Eurooppaa strategisesti heikkona. Eurooppa ei saa jäädä riippuvaiseksi.
EnglishOtherwise the European Union will soon become highly dependent on energy imports.
Muuten Euroopan unioni tulee pian erittäin riippuvaiseksi energiantuonnista.
EnglishWe have to decide whether or not we want to be dependent on others in the long term.
Meidän on päätettävä, haluammeko olla riippuvaisia muista pitkällä aikavälillä.
EnglishAny innovation is therefore dependent on obtaining highly profitable patents.
Kaikki innovointi tapahtuu siis todella kannattavien patenttien saamisen ehdoilla.
EnglishThe fight against cancer is dependent upon the prevention of addiction to tobacco.
Syöpää vastaan voidaan taistella vähentämällä tätä inhimillistä riippuvuutta.
EnglishOur second principle is that we cannot be dependent on the goodwill of a monopoly.
Toinen periaate on, että me emme voi luottaa sokeasti monopolin hyväntahtoisuuteen.
EnglishThus news coverage is no longer dependent solely on the professional press.
Näin ollen tiedonvälitys ei ole enää pelkästään ammattimaisen lehdistön varassa.
EnglishThriving rural areas are entirely dependent upon the existence of profitable farms.
Maaseutualueiden elinvoimaisuus riippuu täysin kannattavien tilojen olemassaolosta.
EnglishPoliticians' satisfaction should be dependent on the satisfaction of the people.
Poliitikkojen tyytyväisyydenaiheiden pitäisi olla samoja kuin kansojenkin.
EnglishServices dependent on radio spectrum represent around 2 to 3% of Europe's GDP.
Radiotaajuuksista riippuvaisten palvelujen osuus EU:n BKT:sta on noin 2-3 prosenttia.
EnglishTen million people are directly dependent on the production and export of cotton.
Puuvillan tuotannosta ja viennistä suoraan riippuvaisia ihmisiä on kymmenen miljoonaa.
EnglishAs a result, we are now worryingly dependent on imports to a great extent.
Tämän vuoksi on huolestuttavaa, että olemme yhä enemmän riippuvaisia tuonnista.
EnglishFor us in the European People's Party, what we want to achieve is dependent on that.
Se, mitä me Euroopan kansanpuolueen jäsenet haluamme saavuttaa, riippuu juuri tästä.