EN

description {noun}

volume_up
Tap the Description box, and then type a description for the account.
Napauta Kuvaus-ruutua ja kirjoita tilin kuvaus.
By default, the Description box is filled automatically with your e-mail address.
Oletusarvon mukaan sähköpostiosoitteesi on automaattisesti Kuvaus-ruudussa.
Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (debate)
Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät (keskustelu)
If it is merely a description, then its results can be easily guessed at.
Jos se on vain kuvaileva kertomus, on helppo päätellä, mikä sen tulos on.
The report gives a very good description of the next steps to be taken.
Kertomus antaa hyvän kuvauksen seuraavista askeleista.
I would to like to examine in more detail whether the report is supposed to be a description or an evaluation.
Haluaisin kyllä jo tarkemmin pohtia, onko se kuvaileva kertomus vai arvioiva kertomus.
description (also: bozo, form, kind, sort, turn, type, variety)
description (also: breed, form, ilk, kind, sort, species, type, variety)
description (also: grade, kind, quality)
description

Context sentences for "description" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishDefinition, description, presentation and labelling of spirit drinks (debate)
Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät (keskustelu)
EnglishWhen I entered this Parliament, I was given a lurid description of Mr Posselt.
Kun tulin tähän parlamenttiin, kollega Posseltia kuvattiin minulle värikkäästi.
EnglishMr Mann gave a detailed description of the German occupational pension system.
Thomas Mann kuvasi yksityiskohtaisesti Saksan ammatillista lisäeläkejärjestelmää.
EnglishIn the System Protection dialog box, type a description, and then click Create.
Kirjoita Järjestelmän suojaus -valintaikkunassa ensin kuvaus ja valitse sitten Luo.
EnglishIn the System Protection dialog box, type a description, and then click Create.
Kirjoita Järjestelmän suojaus -valintaikkunaan kuvaus ja valitse sitten Luo.
EnglishFor the first category, the sales description will continue to use the term 'veal'.
Ensimmäisen luokan yhteydessä myyntinimikkeenä käytetään edelleen termiä "vasikka".
EnglishBy default, the Description box is filled automatically with your e-mail address.
Oletusarvon mukaan sähköpostiosoitteesi on automaattisesti Kuvaus-ruudussa.
EnglishDefinition, description, presentation and labelling of spirit drinks (vote)
Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät (äänestys)
EnglishThe ideological baggage you packed into your question defies description.
Kysymyksenne oli niin ideologinen, että sitä on mahdotonta edes sanoin kuvailla.
EnglishUN staff, in their daily working lives, demonstrate the truth of this description.
Tämän kuvauksen YK:n henkilöstö osoittaa todeksi jokapäiväisellä työllään.
EnglishSecondly, I do not agree with the description of this tax as an attempt at a Tobin tax.
Toiseksi en ole samaa mieltä tämän veron luonnehtimisesta Tobin-veron kokeiluksi.
EnglishThat is a very brief description, in view of the time, of the broad thrust.
Tämä on hyvin lyhyt kuvaus, kun otetaan huomioon luetteloiden laaja vaikutus.
EnglishThe Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
Neuvoston mietintö vuodesta 2007 esittää osuvan kuvauksen näistä aiheista.
EnglishI fully subscribe to the description of lobbying provided in recital D of the report.
Tuen ehdottomasti mietinnön johdanto-osan D kappaleessa olevaa lobbauksen määritelmää.
EnglishThe description of what those circumstances might be was rather vague.
Laissa ei kuitenkaan selvästi kerrottu, mitkä tällaiset olosuhteet voisivat olla.
EnglishI have nothing to add, in this speech, to Mr Poettering’s description of him.
Minulla ei ole mitään lisättävää jäsen Poetteringin kuvaukseen hänestä.
EnglishRead a description of the items that appear next to the currently selected element
Lukee valittuna olevan elementin vieressä olevien kohteiden kuvauksen.
EnglishThere should be no different description of the same product in various countries.
Samoissa tuotteissa ei pitäisi olla eri valtiossa erilaista kuvausta.
EnglishThe well established description of Scotch beef should continue to be used.
Vakiintunutta termiä skottilainen nauta pitää voida jatkossakin käyttää.
EnglishThis option sets Audio Description to run when you log on to Windows.
Tämä asetus ottaa lisä-äänipalvelun käyttöön, kun kirjaudut sisään Windowsiin.

Synonyms (English) for "description":

description