"to diminish" translation into Finnish

EN

"to diminish" in Finnish

EN to diminish
volume_up
[diminished|diminished] {verb}

While perhaps we need to look at the bureaucracy, let us not diminish the scrutiny.
Vaikka meidän ehkä on tarkasteltava byrokratiaa, emme saa vähentää valvontaa.
Please do not misunderstand me; I do not want to diminish consumer rights in any way.
Älkää ymmärtäkö minua väärin, en halua vähentää kuluttajien oikeuksia millään tavalla.
Clearly their right to choose should not be interfered with in a way that would diminish that right.
Tietenkään heidän valinnanvapauteensa ei pidä kajota tavalla, joka vähentää tätä vapautta.
This proposal lacks ambition and diminishes Europe’s role in the world.
Ehdotus ei ole kunnianhimoinen, ja se heikentää unionin asemaa maailmassa.
Those in Europe who wanted to diminish the summit on the pretext of Robert Mugabe's presence in Lisbon have lost.
Euroopassa ne, jotka halusivat heikentää huippukokousta sillä verukkeella, että Robert Mugaben oli läsnä Lissabonissa, hävisivät.
This is not, however, to diminish the primary role of farmers in ensuring the safety of their produce.
Tämän ei kuitenkaan ole tarkoitus heikentää viljelijöiden ensisijaista roolia tuotteidensa turvallisuuden varmistamisessa.
This problem will diminish if new jobs are created from the production of energy.
Tätä ongelmaa voidaan pienentää, kun energiatuotannolla saadaan lisää työpaikkoja.
We cannot diminish that significance or set limits on it.
Tätä merkitystä emme voi pienentää emmekä rajoittaa.
It will also diminish the chances of our nations being contaminated by radiation due to a nuclear disaster.
Se on myös paras tapa pienentää kansalaistemme riskiä joutua ydinonnettomuuden aiheuttaman säteilyn uhriksi.
However, the Council has just shown us that this solidarity is starting steadily to diminish.
Neuvosto on kuitenkin juuri osoittanut meille, että tämä solidaarisuus alkaa heikentyä tasaisesti.
Community responsibility for this lamentable lack of progress should not be diminished.
Yhteisön vastuuta tästä valitettavasta edistyksen puutteesta ei sovi väheksyä.
To pass these costs on to the consumer may be a case of diminishing returns.
Jos kulut siirretään kuluttajien maksettavaksi, tuotot saattavat pienentyä.
Alzheimer's disease is becoming increasingly widespread and affects an ever-growing number of people, especially as the ratio between the working and retired population continues to diminish.
Alzheimerin tauti yleistyy koko ajan ja se koskettaa yhä suurempaa määrää ihmisiä työssäkäyvien ja eläkkeellä olevien välisen suhteen pienentyessä jatkuvasti.
As we produce biofuels, so our energy dependence will diminish.
Energiariippuvuus vähenee sen mukaan, kuinka paljon tuotamme biopolttoaineita.
Atrocities grow, they do not diminish. Conflict goes on for years.
Hirveät teot vain lisääntyvät sen sijaan että ne vähenisivät, ja konflikti on jatkunut jo vuosikausia.
At the same time, our energy needs will not diminish and alternatives must be found to existing energy sources.
On kuitenkin pakko todeta, että energian tarpeemme ei suinkaan vähene ja että meidän on löydettävä varakeinoja olemassa olevien energialähteiden lisäksi.
to diminish

Context sentences for "to diminish" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this way we can diminish the cost of the climate/energy package to our economy.
Tällä tavalla voimme alentaa ilmasto-/energiapaketin kustannuksia taloudellemme.
EnglishToday’s world does not diminish that vision: it demonstrates its prescience.
Nykymaailma on tämän vision mukainen ja osoittaa, että ennustus osui oikeaan.
EnglishHowever, this does not diminish the level of protection of PNR data transferred to Canada.
Tämä ei kuitenkaan vähennä Kanadalle siirrettävien PNR-tietojen suojelun tasoa.
EnglishThat would not diminish their guilt, but it would be an act of respect for human rights.
Se ei vähentäisi heidän syyllisyyttään, vaan kyse olisi ihmisoikeuksien soveltamisesta.
EnglishBut that does not diminish the need for reform, on the contrary.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö uudistusta tarvittaisi - päinvastoin.
EnglishAs we produce biofuels, so our energy dependence will diminish.
Energiariippuvuus vähenee sen mukaan, kuinka paljon tuotamme biopolttoaineita.
EnglishIt would not be acceptable for administrative difficulties to diminish patients' rights.
Potilaiden oikeuksien heikentyminen hallinnollisten ongelmien vuoksi ei olisi hyväksyttävää.
EnglishIn no way does this diminish the enormity of the problem you are talking about.
Tämä ei vähennä millään tavalla kyseisen ongelman vakavuutta.
EnglishTheir vulnerability, however, will not diminish unless the causes are truly identified.
Heidän haavoittuvuutensa ei kuitenkaan vähene siten, että sen syitä ei tunnusteta rehellisesti.
EnglishThe big problem at the moment is that we must not diminish the holder's right to drive.
Tällä hetkellä eräs suuri ongelma on se, että emme saa rajoittaa ajokortin haltijan ajo-oikeuksia.
EnglishThat would break trust with communities and would diminish much of the good work under way.
Tämä saisi yhteisöt menettämään luottamuksensa ja vahingoittaisi meneillään olevaa hyvää työtä.
EnglishI hope the brevity of my congratulations does not diminish the warmth of them.
Toivon, että kiitokseni lyhyys ei vähennä niiden lämpöä.
EnglishThis is why I believe that we must not diminish our focus on this area.
Siksi katson, että emme saa kääntää huomiotamme tältä alueelta.
EnglishBut that does not diminish the importance of fighting counterfeiting.
Siitä huolimatta rahanväärennyksen vastainen taistelu on tärkeää.
EnglishAlthough I say this, in no way does this diminish the Commission' s responsibility, which is a great one.
Vaikka sanon näin, tämä ei vähennä suinkaan komission vastuuta, joka on suuri.
EnglishIt is clear that the Commission's work will not diminish, rather it will be strengthened and increased.
On selvää, ettei komission työn merkitys vähene vaan pikemminkin vahvistuu ja lisääntyy.
EnglishFourthly, this Parliament should not diminish itself.
Neljänneksi: tämän parlamentin ei pitäisi tekeytyä pienemmäksi kuin se on.
EnglishAdditional voluntary pensions must not diminish the existing solidarity pact between the generations.
Vapaaehtoinen lisäeläke ei saa johtaa nykyisen yhteisvastuullisen järjestelmän heikentymiseen.
EnglishAtrocities grow, they do not diminish. Conflict goes on for years.
Hirveät teot vain lisääntyvät sen sijaan että ne vähenisivät, ja konflikti on jatkunut jo vuosikausia.
EnglishNot to diminish the pension system, but to modernize it.
On selvää, että peruseläkkeitä täydentävät eläkkeet voidaan järjestää paremmin yksilötasolla.