"to discern" translation into Finnish

EN

"to discern" in Finnish

EN to discern
volume_up
[discerned|discerned] {verb}

1. general

Mr President, in the EU area we can discern certain mega-trends in the field of energy.
Arvoisa puhemies, EU-alueella voimme erottaa joitakin energia-alan megatrendejä.
It is very difficult, however, to discern in the resolution, even one clearly stated guideline.
Päätöslauselmasta on kuitenkin hyvin vaikea erottaa mitään selkeää toimintalinjaa.

2. formal

In this connection we can very clearly discern in Turkey a massive movement in the year 2000.
Tässä kohden voimme havaita Turkissa valtavaa liikettä vuoden 2000 aikana.
Is there any logic to be discerned in what is going on here?
Voidaanko havaita mitään logiikkaa siinä, mitä täällä tapahtuu?
As for the Court of Justice, we can discern certain weaknesses in internal tender procurement procedures, as can the Court of Auditors.
Euroopan unionin tuomioistuimen suhteen voimme tilintarkastustuomioistuimen tavoin havaita tiettyä heikkoutta sisäisissä hankintamenettelyissä.
There are, however, areas in which it is harder to discern this achievement.
Joillakin aloilla tätä saavutusta on kuitenkin vaikeampi huomata.
It is important for us to be able to discern them in time, and for the European Union to retain the capacity to adapt to new challenges.
Meidän on tärkeää huomata olosuhteiden muutokset ajoissa, ja Euroopan unionin on tärkeää säilyttää kykynsä sopeutua uusiin haasteisiin.
In the current difficult economic situation, we have once again been able to discern the construction of a new wall in Europe, this time an economic wall.
Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa olemme jälleen kerran voineet huomata, että Eurooppaan rakennetaan uutta muuria, tällä kertaa taloudellista muuria.
In all human progress it is always possible to discern a dark side, where inventions are put to a perverted use.
Kaikessa inhimillisessä kehityksessä voidaan nähdä synkkä puoli, keksintöjen kieroutunut hyödyntäminen.
But it is difficult to discern the new jobs that are to replace those which are being swept away by the conditions for the single currency.
On kuitenkin vaikea nähdä niitä uusia työpaikkoja, joiden on korvattava ne, jotka häviävät yhtenäisvaluutan ehtoihin sopeuduttaessa.

Context sentences for "to discern" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI discern some kind of rivalry - or, let us say, anxiety - among Members.
Olen huomaavinani jäsenissä jonkinasteista kilpailua, tai pikemminkin levottomuutta.
EnglishBesides, I discern a very different tone in the Council's statement.
Neuvoston julistuksessa on sitä paitsi mielestäni aivan erilainen sävy.
EnglishWe must strive to discern Europe's role, on every question, not just Iraq.
Meidän on pyrittävä eriyttämään Euroopan tehtävät jokaisen tilanteen osalta, ei ainoastaan Irakin.
EnglishWhat we have to do is discern the trend and react accordingly.
Meidän on huomattava tämä suuntaus ja toimittava asianmukaisesti.
EnglishIt is difficult to discern any further democratic developments during these first four months.
Pystymme vain vaivoin havaitsemaan näinä neljänä ensimmäisenä kuukautena tapahtuneen demokraattisen kehityksen.
EnglishIt is first of all essential that Europeans are able to discern and clearly formulate their own interests.
On ensinnäkin välttämätöntä, että eurooppalaiset osaavat selkeästi eritellä ja muotoilla omat etunsa.
EnglishMadam President, I do not discern any discriminatory content.
Arvoisa puhemies, en näe tässä syrjivää sisältöä.
EnglishIt is hard to discern any connection between Brussels and its bureaucratic decision making machine and normal, everyday life.
Brysselin byrokraattisen päätöksenteon yhteyksiä ihmisten arkielämään on vaikea hahmottaa.
EnglishI then discern two voices.
Toisen mukaan meidän ei pidä luottaa kansalaisiin euroskeptisyyden vuoksi.
EnglishFor this reason, the Council is particularly looking to discern the regional links between ongoing conflicts.
Tämän vuoksi neuvosto aikoo erityisesti huolehtia siitä, että meneillään olevien konfliktien väliset alueelliset yhteydet tunnistetaan.
EnglishHowever, I discern an error in it.
Mielestäni siinä on kuitenkin virhe.
EnglishFor example, on closer inspection, it is possible to discern that the commitments for 2001 are not matched with adequate payment appropriations.
Kun nimittäin katsotaan tarkemmin, voidaan todeta, että vuoden 2001 sitoumusten vastapainona ei ole vastaavia maksuja.
EnglishIt is not easy to discern the myriad of concerns, some domestic, some European, which gave rise to the No result.
Ei ole helppoa hahmottaa niitä lukemattomia huolia - joista osa on kotimaisia ja osa eurooppalaisia - jotka johtivat sopimuksen hylkäämiseen Irlannissa.
EnglishIn all this it is still possible to discern the continued illusion that state intervention can respond to every problem.
Tässä on mahdollista käyttää vielä hyväksi sen illuusion pysyvyyttä, jonka mukaan valtion asiaan puuttuminen antaa vastauksen kaikkiin ongelmiin.
EnglishIt is not easy to discern the myriad of concerns, some domestic, some European, which gave rise to the "no" result in Ireland.
Ei ole helppoa hahmottaa niitä lukemattomia huolia - joista osa on kotimaisia ja osa eurooppalaisia - jotka johtivat sopimuksen hylkäämiseen Irlannissa.
EnglishIt was possible to discern the beginnings of a change of direction in the debate in the Committee on Fisheries on the report by Carmen Fraga, and this change will take hold in the new year.
Kalatalousvaliokunnan Carmen Fragan mietintöä koskevassa keskustelussa ilmeni alusta alkaen käänne, joka vahvistuu tulevana vuonna.
EnglishIt is difficult to discern such a positive approach in the most important EU documents that have been passed, such as the Charter of Fundamental Rights and the Reform Treaty.
Kyseistä myönteistä lähestymistapaa on vaikeaa löytää tärkeimmistä laadituista EU:n asiakirjoista kuten perusoikeuskirjasta tai uudistussopimuksesta.
EnglishIt has not been possible in the course of the hearings to discern any understanding of the Swedish policy of non-alignment or of Danish exemption from military co-operation.
Ruotsin liittoutumattomuus ja sotilaallista yhteistyötä koskeva Tanskan erivapaus eivät saaneet kuulemistilaisuuksissa osakseen minkäänlaista ymmärrystä.
EnglishLadies and gentlemen, the aim of the Malmström report is the European Parliament’s wish to discern in Russia a partner in practical, prudent and highquality cooperation.
Hyvät kollegat, Malmströmin mietinnön tavoitteena on Euroopan parlamentin toive Venäjän näkemisestä kumppanina käytännöllisessä, harkitsevassa ja korkealaatuisessa yhteistyössä.
EnglishMoreover, it is presented in a new form, based on the principle of activity-based budgeting, which enables us to discern the precise cost of the various Community policies.
Talousarvio esitetään lisäksi uudessa muodossa eli toimintoperusteisen budjetoinnin periaatteen mukaisesti, jolloin voimme eritellä tarkasti eri yhteisön politiikoista aiheutuvat kustannukset.