EN disrespect
volume_up
{noun}

disrespect (also: contempt, derision, despisal, disdain)
The disrespect for the lawfully expressed opinion of a small country on the Treaty of Lisbon is palpable.
Pienen maan lainmukaisesti ilmaiseman mielipiteen halveksunta on kouriintuntuvaa.
The third difficulty we are facing is the disrespect shown to the different cultures in Kosovo and in this context the Serbian Orthodox Church is playing a very negative role.
Kolmantena vaikeutena on halveksunta Kosovon eri kulttuureja kohtaan, ja tältä osin Serbian ortodoksisen kirkon rooli on hyvin kielteinen.
disrespect

Context sentences for "disrespect" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
Se kertoo kunnioituksen puutteesta meitä kaikkia ja eurooppalaisia kohtaan.
EnglishI certainly do not want to show disrespect to the House.
En toimi siten enää; en todellakaan halua osoittaa epäkunnioitusta tässä istuntosalissa.
EnglishNot through disrespect, inconsiderateness and even less, through imposition.
Ei halveksunnan, harkitsemattomuuden eikä varsinkaan painostuksen avulla.
EnglishThis would amount to punishing the consumer for disrespect of obligations by the supplier.
Tällöin kuluttajaa rangaistaisiin palvelujen tarjoajan velvollisuuksien laiminlyönnistä.
EnglishThis is a disgraceful attitude showing great disrespect for this Parliament.
Tämä osoittaa törkeää asennetta, parlamentin räikeää halveksuntaa.
EnglishBack to square one, and disrespect for national languages remained.
Tultiin siis takaisin lähtöpisteeseen, eikä kansallisia kieliä edelleenkään kunnioiteta.
EnglishSo there is no disrespect for this House.
Sikäli ei siis ole kyse kunnioituksen puutteesta parlamenttia kohtaan!
EnglishBut it is not out of any disrespect to the Committee or indeed to you personally at all; far from it.
Se ei kuitenkaan johdu siitä, että en kunnioita valiokuntaa tai teitä itseänne, kaukana siitä.
EnglishOrlando Zapata was arrested at the same time for disrespect, public disorder and disobedience.
Orlando Zapata pidätettiin samaan aikaan epäkunnioituksen, julkisesta häiriön ja tottelemattomuuden takia.
EnglishMr President, I hold the Commissioner in great esteem, so I mean no disrespect when I ask why Mrs Bjerregaard is not here.
Arvoisa puhemies, arvostan tätä komission jäsentä suuresti. Siitä ei ole kysymys.
EnglishI believe this shows disrespect for the MEPs.
Tämä osoittaa mielestäni epäkunnioitusta parlamentin jäseniä kohtaan.
EnglishThis looks like disrespect for Parliament and violation of an agreement with the Prime Minister, Donald Tusk.
Tilanne näyttää parlamentin halveksunnalta ja pääministerin Donald Tuskin kanssa tehdyn sopimuksen loukkaamiselta.
EnglishI mean no disrespect whatsoever to you.
En halua olla mitenkään epäkunnioittava teitä kohtaan.
EnglishLukashenko's regime is first and foremost an attempt to disrespect the direction in which the Euro-Atlantic initiatives are going.
Lukašenkan hallitusta leimaa ennen kaikkea pyrkimys halveksia euroatlanttisen alueen hankkeiden päämääriä.
English   Mr President, I am not intending with my speech to express any sort of disrespect to the autonomy of the Valencian Country.
   Arvoisa puhemies, en aio puheellani osoittaa minkäänlaista kunnioituksen puutetta Valencian alueen itsehallintoa kohtaan.
EnglishThis discrimination denies human dignity, rational expediency and common sense, and it results in disrespect for human beings.
Tämä sorto kiistää ihmisarvon, rationaalisen laskelmoinnin ja terveen järjen, mikä johtaa epäkunnioittavaan suhtautumiseen ihmisiä kohtaan.
EnglishThe first of these is the disrespect for fundamental rights as regards freedom of speech, respect for minorities and the rule of law.
Ensimmäinen niistä on perusoikeuksien halveksiminen ilmaisunvapauden, vähemmistöjen kunnioittamisen ja oikeusvaltioperiaatteen osalta.
EnglishFor reasons of time I cannot, unfortunately, discuss all her contributions and I hope she will not take that as a sign of disrespect.
Ajanpuutteen takia en voi valitettavasti keskustella kaikista hänen panoksistaan ja toivon, ettei hän ota tätä epäkunnioituksen merkkinä.
EnglishHow long must we put up with such disrespect and ridicule from a candidate Member State that wants to think that it is European?
Kuinka kauan meidän on siedettävä tällaista halveksintaa ja ivaa yhteisön jäsenyyttä hakevalta valtiolta, joka haluaa luulla olevansa eurooppalainen?
EnglishI am sure that Mr Posselt has no intention of showing disrespect for Mr Theonas' positions and has no difficulty in expressing it.
Olen varma siitä, ettei jäsen Posseltilla ollut pienintäkään aikomusta vähätellä jäsen Theonasin näkemyksiä eikä hänellä ole mitään vaikeuksia sanoa sitä.