"dissimilar" translation into Finnish

EN

"dissimilar" in Finnish

EN dissimilar
volume_up
{adjective}

dissimilar (also: different, divergent, diverse, various)
Our budget is completely dissimilar to national budgets, which have very little discretionary spending.
Talousarviomme on täysin erilainen kuin jäsenvaltioiden talousarviot, joissa on tuskin lainkaan harkinnanvaraisia menoja.
dissimilar (also: different)

Synonyms (English) for "dissimilar":

dissimilar
similar

Context sentences for "dissimilar" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Community competences in each of these two areas are too dissimilar from one another.
Yhteisön toimivalta kullakin alalla poikkeaa toisistaan.
EnglishCommissioner Verheugen recently made a statement that was not dissimilar to this wise saying.
Komission jäsen Verheugen antoi äskettäin lausunnon, joka ei paljonkaan eronnut tästä viisaasta vastauksesta.
EnglishWhat is happening in Syria, Yemen and Bahrain is not dissimilar from what is happening in other parts of the world.
Se, mitä tapahtuu Syyriassa, Jemenissä ja Bahrainissa, ei eroa siitä, mitä tapahtuu muualla maailmassa.
EnglishOn comitology, I believe that our legal services have come to conclusions that are not too dissimilar.
Komiteamenettelystä totean, etteivät oikeudellisten yksikköjemme päätelmät poikkea mielestäni kovinkaan paljon toisistaan.
EnglishI would, however, like to draw your attention, Mr President, to the dissimilar nature of these two anniversaries.
Arvoisa puhemies, haluan kuitenkin kiinnittää huomionne siihen, että nämä kaksi merkkipäivää ovat luonteeltaan erilaisia.
EnglishAt present, statements from the Commission' s delegations are too dissimilar because of the divergent positions held by the Member States.
Tällä hetkellä komission edustustojen lausunnot eroavat liikaa toisistaan jäsenvaltioiden erilaisten kantojen vuoksi.
EnglishPerhaps we should hand out landmines to everyone in the House, because it is not dissimilar to saying that drugs are not dangerous.
Ehkä meidän pitäisi jakaa jalkaväkimiinoja kaikille istuntosalissa olijoille, koska se ei eroaisi siitä, kun sanotaan, että huumeet eivät ole vaarallisia.
EnglishPiet Dankert observed with satisfaction that the results of the Convention were not dissimilar from his own proposals all those years ago.
Piet Dankert oli kuitenkin tyytyväinen siihen, että valmistelukunnan tulokset olivat melko yhteneväisiä hänen vuosia sitten esittämiensä ehdotusten kanssa.
EnglishThe proposed salary is not the same as a UK MPs' salary, but the overall package is not dissimilar when all aspects are taken in the round.
Ehdotettu palkka ei vastaa Yhdistyneen kuningaskunnan kansanedustajien palkkaa, mutta kokonaispaketissa ei ole eroa, kun kaikki näkökohdat otetaan huomioon.
EnglishDissimilar incidents are being lumped together and addressed within the framework of individual responsibility on the grounds that they all classify as injuries.
Toisistaan poikkeavia tapauksia niputetaan yhteen ja niihin etsitään ratkaisuja yksilön vastuun pohjalta sillä perusteella, että ne kaikki luokitellaan vammoiksi.
EnglishWhy should the average of such dissimilar amounts, for duties so different from ours, miraculously produce a fair and acceptable result?
Kuinka niin erilaisten summien tai omastamme niin paljon poikkeavista toimista maksettavien korvausten keskiarvo voisi kuin ihmeen kaupalla tuottaa tasapuolisen ja hyväksyttävän tuloksen?
EnglishThe UK, as an island, is especially vulnerable, and the history of our coastline is littered with horrific accidents and disasters not dissimilar to the .
Yhdistynyt kuningaskunta on saarivaltiona erityisen haavoittuvainen, ja rannikkomme historiassa ovat toistuneet Prestigen kaltaiset hirvittävät onnettomuudet ja katastrofit.
EnglishThe socio-political base provoking the changes in the Arab world is not dissimilar across those countries which are now in transition to what we hope will be a democratic environment.
Sosioekonomiset ongelmat, jotka ovat aiheuttaneet arabimaailman tämänhetkiset muutokset ovat samankaltaisia maissa, jotka ovat nyt siirtymässä toivottavasti kohti demokratiaa.
EnglishNew correction coefficients are needed to reflect the differences in the investment potential of countries with a similar GDP but with dissimilar social and economic prospects.
Uudet korjauskertoimet ovat tarpeen, jotta voitaisiin kuvastaa eroja sellaisten maiden investointivalmiuksissa, joiden BKT:t ovat samat, mutta sosiaaliset ja taloudelliset näkymät erilaiset.