"distribution" translation into Finnish

EN

"distribution" in Finnish

EN distribution
volume_up
{noun}

distribution (also: delivery, dispensation)
volume_up
jakelu {noun}
Both energy production and distribution are of strategic importance to Estonia.
Sekä energiantuotanto että sen jakelu on Virolle strategisesti tärkeää.
- ensure fair and universal distribution of anti-epidemic products;
- varmistamaan epidemiassa tarvittavien tuotteiden oikeudenmukainen ja yleinen jakelu,
It is now for the Russian authorities to ensure distribution.
Venäjän viranomaisten tehtävänä on nyt varmistaa jakelu.
distribution
This uneven distribution is particularly apparent in the common agricultural policy.
Erityisen selvästi tämä epätasainen jakautuminen ilmenee yhteisessä maatalouspolitiikassa.
This will provide stability and a fair distribution.
Näin saavutetaan vakaus ja hyvinvoinnin oikeudenmukainen jakautuminen.
I trust that we shall have a fairer distribution in future.
Luotan siihen, että jakautuminen on tulevaisuudessa tasapuolisempaa.
distribution (also: allocation, divide, division, partition)
volume_up
jako {noun}
There will be a global distribution key based on emissions and the ability to pay.
Päästöjen ja maksuvalmiuden perusteella määritetään maailmanlaajuinen jako.
The distribution of the Structural Funds should also be made public.
Rakennerahastojen varojen jako olisi myös julkaistava.
One is the equitable distribution of the benefits of integration.
Toinen on integraation etujen oikeudenmukainen jako.
distribution (also: spread, dissemination)
The cross-border distribution of European films remains too limited.
Eurooppalaisten teosten rajat ylittävä levitys on edelleenkin liian vähäistä.
Mr President, I come now to the second part of the proposal for a directive: development, distribution and promotion.
Arvoisa puhemies, käsittelen seuraavaksi päätösehdotuksen toista osiota: "Kehittäminen, levitys ja edistäminen".
The Estonian market is so small that international distribution is the only way to recoup the cost of the production of films.
Viron markkinat ovat niin pienet, että kansainvälinen levitys on ainoa keino saada takaisin elokuvantuotannon kustannukset.
distribution
Therefore, the EU needs to stick to its commitments and maintain the geographical distribution of financial allocations, as laid down in the financial perspective for the years 2007-2013.
EU:n on siten pidettävä kiinni sitoumuksistaan ja säilytettävä määrärahojen maantieteellinen jakauma vuosia 2007-2013 koskevien rahoitusnäkymien mukaisesti.
distribution
distribution (also: circulation)

Synonyms (English) for "distribution":

distribution

Context sentences for "distribution" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere has been financial negligence both at the distribution and at the receipt end.
Laiminlyöntejä on tapahtunut sekä rahan jakopäässä että rahan vastaanottopäässä.
EnglishWe lost money the last time through using commercial networks of distribution.
Nimittäin viime kerralla me menetimme rahat kauppaverkon kautta levitettäessä.
EnglishMany questions from copyright to distribution rights still need to be answered.
Monet kysymykset kopiointioikeudesta levittämisoikeuteen odottavat vielä ratkaisua.
EnglishAccessing the disaster-hit areas and distribution of aid is not without difficulties.
Katastrofin koettelemille alueille pääsy ja tuen jakaminen ei ole ollut helppoa.
EnglishA third example is Amendment No 9 on the distribution of income from renewal fees.
Kolmantena esimerkkinä on tarkistus 9 vuosimaksuista saatavien tulojen jakamisesta.
EnglishECB Opinion on the revised amendments to Lietuvos bankas' profit distribution rules 
EKP:n lausunto Lietuvos bankasin voitonjakosääntöjen tarkistetuista muutoksista
EnglishBesides the Internet, the licensed distribution chain is increasingly targeted.
Internetin lisäksi käytetään lisääntyvässä määrin valtuutettua jakeluketjua.
EnglishIt is true that the Member States are in agreement about the distribution of coins.
Pitää paikkansa, että jäsenvaltiot ovat vastuussa uusien kolikoiden jakelusta.
EnglishThey even want to completely abolish distribution through ecopoints in the long run.
Nämä haluavat jopa poistaa kokonaan ekopistejärjestelmän pitkällä aikavälillä.
EnglishThe contract covers the production and distribution costs of the EU programmes.
Sopimus kattaa EU:ta koskevien ohjelmien tuottamisen ja jakelukustannukset.
EnglishFurthermore, not all the problems are due to poor distribution and re-distribution.
Kaikki ei myöskään johdu vain riittämättömästä työnjaosta ja uudelleenjaosta.
EnglishECB Opinion on the amendments to Lietuvos bankas’ profit distribution rules
EKP:n lausunto muutoksista Liettuan keskuspankin voitonjakoa koskeviin sääntöihin
EnglishIt is also important to underline the solidarity in the distribution of the money.
Varojen jakamisen yhteydessä on tärkeää korostaa myös yhteisvastuullisuutta.
EnglishThe improvement of collection and distribution systems in congested areas is crucial.
Ruuhka-aluilla keruu- ja jakelujärjestelmien kehittäminen on keskeisessä asemassa.
EnglishThe second is the distribution of benefit from the use of genetic resources.
Perintöaineksen käytöstä aiheutuvien hyötyjen jakaminen on toinen päätavoite.
EnglishWith commercial distribution we are talking about a sector full of contrasts.
Kaupan jakeluportaan yhteydessä puhutaan alasta, joka on täynnä vastakohtia.
EnglishThere is a proliferation of modern distribution systems such as the Internet.
Nykyaikaiset jakelujärjestelmät, kuten Internet, leviävät räjähdysmäisesti.
EnglishFirst, there is the right of distribution as referred to in Article 8(1).
Ensiksi kyseessä on oikeus levittämiseen, kuten 8 artiklan 1 kohdassa sanotaan.
EnglishScheme for food distribution to the most deprived persons in the Union (
Unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakeluohjelma (
EnglishThird, the distribution of aid has to take the town councils into consideration.
Kolmanneksi avun jakamisessa on otettava huomioon kaupunginhallitukset.