EN divide
volume_up
{noun}

divide (also: abysm, chasm, chute, division)
volume_up
kuilu {noun}
After all, the digital divide remains incredibly real today.
Loppujen lopuksi digitaalinen kuilu on vielä nykyäänkin käsittämättömän totta.
The social divide between the informed and the uninformed must be bridged.
Koulutusta saaneiden ja koulutusta vailla olevien välinen sosiaalinen kuilu on poistettava.
The digital divide also affects the generation gap.
Digitaalinen kuilu vaikuttaa myös sukupolvien väliseen kuiluun.
I would add that this far-reaching divide into old and new Member States is damaging for the EU.
Totean vielä, että kauaskantoinen jako vanhoihin ja uusiin jäsenvaltioihin on vahingollinen EU:n kannalta.
Regarding the content of this treaty, it formalises the unfair divide between the richer and poorer parts of Europe.
Sopimuksen sisällössä virallistetaan Euroopan epäreilu jako rikkaisiin ja köyhiin osiin.
Despite numerous efforts to reunify the country, it remains divided to this day.
Lukuisista maan jälleenyhdistämisyrityksistä huolimatta jako on voimassa tänäkin päivänä.

Context sentences for "divide" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is a large gender divide among these workers: women are over-represented.
Näiden työntekijöiden sukupuolijakauma on selkeä: naiset ovat yliedustettuina.
EnglishI think it was a good solution to divide the Tindeman report into two sections.
Katson, että Tindemansin mietinnön jakaminen kahteen osaan oli hyvä ratkaisu.
EnglishThis is how people seek to divide what will soon be a Union of 25 Member States.
Näin pyritään jakamaan eri ryhmiin se, mistä on kohta tulossa 25 jäsenvaltion unioni.
EnglishWhen the Internet comes to homes via children we can avoid the divide from the start.
Kun Internet tulee koteihin lasten kautta, voimme välttää kuilun alusta alkaen.
EnglishNeither do they divide the fifteen current Member States or the enlargement countries.
Niissä ei jaotella nykyisiä viittätoista jäsenvaltiota eikä tulevia jäsenvaltioita.
EnglishI welcome the proposal to devote a quarter of the budget to the digital divide.
Kannatan ehdotusta suunnata neljäsosa määrärahoista digitaaliajan kahtiajaon torjumiseen.
EnglishThis offers the only realistic hope for a solution to the issues that still divide them.
Tämä tarjoaa ainoan realistisen toivon ratkaista näitä maita erottavat kysymykset.
EnglishTo divide the new programme into two sub-programmes would be an over-timid approach.
Tämän uuden ohjelman jakaminen kahteen alaohjelmaan olisi vielä varovainen lähtökohta.
EnglishThis also makes it possible to divide the administrative burden between two levels.
Tämä mahdollistaa myös hallinnollisen taakan jakamisen kahdelle tasolle.
EnglishWe cannot afford to have in the Mediterranean a great divide between the north and south.
Meillä ei ole varaa jyrkkään kahtiajakoon Välimeren pohjois- ja eteläosan välillä.
EnglishTo begin with, let us cut European Commissioners' pay in half or divide it by three.
Aluksi pitäisi leikata komission jäsenten palkat puoleen tai kolmasosaan.
EnglishThe rural development policy has a role in bridging the digital divide.
Maaseudun kehittämispolitiikalla on rooli digitaalikuilun umpeen kuromisessa.
EnglishThere can be no artificial divide between humanitarian aid and military action.
Humanitaarista apua ja sotilaallista puuttumista ei saa erottaa keinotekoisesti toisistaan.
EnglishThis has deepened the social divide within the EU and within the Member States.
Se on syventänyt yhteiskunnallista kuilua EU:ssa ja jäsenvaltioissa.
EnglishThis divide has not helped to clarify the proceedings, to say the least.
Ainakaan menettelytapojen selkeyttämisessä tästä jaosta ei ole ollut apua.
EnglishQuite rightly concern about this crosses national boundaries and the ideological divide.
Tämä huoli koskettaa syystäkin eri kansallisuuksia ja ideologisia ryhmiä.
EnglishThe resolution is directed to both sides of the 'blue-orange' divide.
Päätöslauselma on suunnattu sininen-oranssi-jakolinjan kummallekin puolelle.
EnglishNevertheless, what we are calling on to unite Europe must not divide it.
Silti Euroopan yhdistämiseen tähtäävät vaatimuksemme eivät saa johtaa sen jakautumiseen.
EnglishI think that it is also important to divide the responsibility between the EU and cities.
Mielestäni vastuun jakaminen EU:n ja kaupunkien kesken on myös tärkeää.
Englishthirdly, the need to divide best practice criteria into mandatory and optional criteria; and
parhaiden käytäntöjen kriteerien jakaminen pakollisiin ja valinnaisiin kriteereihin ja