"division" translation into Finnish

EN

"division" in Finnish

EN

division {noun}

volume_up
1. general
A division into left or right, conservative or modern, is not relevant here.
Jako vasempaan ja oikeaan, konservatiiviseen ja nykyaikaiseen ei ole tässä paikallaan.
The European Commission is fully aware that a rigid division of candidates is unrealistic.
Euroopan komissio tietää myös, että ehdokkaitten jyrkkä jako on epärealistista.
Thankfully, this bizarre division into two groups is also being rescinded.
Onneksi myös tämä kummallinen jako kahteen ryhmään nyt taas poistetaan.
A division of roles and tasks will improve the efficiency of both of these institutions.
Aseman ja tehtävien jakaminen parantaa kaikkien osapuolten tehokkuutta.
We consider that the division of the Tindemans report into two parts was a good solution.
Katsomme, että Tindemansin mietinnön jakaminen kahteen osaan oli hyvä ratkaisu.
Another issue of the utmost importance is responsibilities and division of responsibilities.
Toinen erittäin tärkeä asia on vastuualueet ja niiden jakaminen.
division
There must be an end to this division into better and worse Member States.
Jaottelu parempiin ja huonompiin jäsenvaltioihin on saatettava päätökseen.
Fine, I do not object to that, but we really must ensure that there is a fair division here.
Hyvä, minulla ei ole mitään sitä vastaan, mutta meidän pitää vihdoinkin saada aikaan oikeudenmukainen jaottelu.
In this respect it is a good proposal, but a division whereby different rules apply for inland waterways and seas is not good.
Tässä mielessä ehdotus on hyvä, mutta jaottelu, jonka mukaan sisävesiä ja meriä koskevat eri säännöt, ei ole hyvä.
There is now an opportunity to end yet another division in Europe.
Nyt on mahdollisuus päättää vielä yksi Eurooppaa vaivannut erimielisyys.
Moreover, a division on the subject of Turkey's accession is once again looming in Europe and in this Parliament.
Sen lisäksi erimielisyys Turkin liittymisestä häilyy jälleen kerran Euroopassa ja tässä parlamentissa.
At the end of the day, the dispute at your summit was about the division of power in Europe, which the world powers have long disregarded.
Loppujen lopuksi erimielisyys huippukokouksessanne koski vallanjakoa Euroopassa, jota maailmanvallat ovat pitkään aliarvioineet.
division (also: ambit, border, borderline, bound)
It is time to see real efforts to reach across ethnic divisions so that a Kosovo in which all can live peaceably and in security is created.
Nyt tarvitaan todellisia ponnisteluja etnisten raja-aitojen kaatamiseksi, jotta saadaan luotua sellainen Kosovo, jossa kaikki voivat elää rauhassa ja turvassa.
A new division has arisen, a kind of barrier between countries which had and have close relations resulting from a shared history, family connections and, above all, because they are neighbours.
On syntynyt uusi raja, eräänlainen este niiden maiden välille, joilla oli ja joilla on läheiset suhteet yhteisen historian, perheyhteyksien ja etenkin sen seikan vuoksi, että ne ovat naapureita.
The simplification of the payment and control mechanisms must be promoted, so that there is a clear division between irregularity and fraud, especially in a complex sector such as agriculture.
Maksu- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista on edistettävä siten, että säännönvastaisuuden ja petoksen välinen raja on selvä, etenkin niin monimutkaisella alalla kuin maatalous on.
Any division would, in my view, be extremely harmful and dangerous.
Kaikenlainen hajaannus olisi mielestäni erittäin haitallista ja vaarallista.
The division in Parliament, however, makes it impossible to secure this best solution.
Parlamentin hajaannus estää kuitenkin tämän parhaan ratkaisun ajamisen läpi väkisin.
Division and exclusion certainly give rise to war; union and the philosophical concept of union instead promote important goals of peace.
Hajaannus ja syrjäytyminen aiheuttavat sotia, Euroopan unioni ja unionin filosofinen merkitys sen sijaan edistävät tärkeitä rauhan tavoitteita.
division (also: abysm, chasm, chute, divide)
The aim is to create a new division within Europe that we would not be able to deal with in any other way.
Nyt Euroopan sydämeen halutaan luoda uusi kuilu, jota muulla tavoin ei saataisi aikaan.
Each organisational unit (Division, Directorate or Directorate General) is responsible for its own internal control
Kukin organisaatioyksikkö (toimisto, osasto tai pääosasto) on vastuussa omasta sisäisestä valvonnastaan ja tehokkuudestaan.
Nowadays more and more pharmaceutical companies have a division dealing with animal products, which generate considerable revenue.
Nykyään yhä useammalla lääketehtaalla on eläinlääkkeisiin keskittyvä osasto, ja nämä lääkkeet tuottavat huomattavia tuloja.
division (also: installment, part, piece, portion)
Since the 1918 division, when it became part of Serbia, it has continually become more Serbian and other groups have moved away or have been driven out.
Vuoden 1918 jaon jälkeen, jolloin siitä tuli osa Serbiaa, siitä on jatkuvasti tullut serbialaisempi ja muut ryhmät ovat muuttaneet tai ne on ajettu pois.
Madam President, this report is a technical stage in the Eurocrats' protracted efforts to develop a political, parliamentary division of the European Union.
Arvoisa puhemies, tämä mietintö on tekninen osa eurokraattien pitkäkestoisia pyrkimyksiä saada aikaa poliittinen, parlamentaarinen tila Euroopan unioniin.
division (also: department)
2. mathematics
division
3. military
17 000 men, with 6 000 in the area, that is the equivalent of an armed division with tanks.
Kaikkiaan 17 000 sotilaasta alueelle on sijoitettu 6 000, toisin sanoen aseistettu divisioona panssarivaunuineen.
4. sports
division (also: class)
division
17 000 men, with 6 000 in the area, that is the equivalent of an armed division with tanks.
Kaikkiaan 17 000 sotilaasta alueelle on sijoitettu 6 000, toisin sanoen aseistettu divisioona panssarivaunuineen.

Context sentences for "division" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo you know that we unequivocally ruled out the option of a division of Kosovo?
Tiedättekö, että olemme selvästi sulkeneet pois vaihtoehdon Kosovon jakamisesta?
EnglishWe have clarified the division of powers between the Union and the Member States.
Olemme selkeyttäneet Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välistä toimivaltajakoa.
EnglishWe still do not have the final division between the first and the third pillar.
Lopullista jakoa ensimmäisen ja kolmannen pilarin välillä ei ole vieläkään tehty.
EnglishThe miracle of our generation has been the end to the division of our continent.
Sukupolvemme ovat nähneet sen ihmeen, että Euroopan jakautuminen tuli tiensä päähän.
EnglishMy second comment concerns the balanced division of time between work and family.
Toinen huomautukseni koskee tasapuolista ajankäyttöä työn ja perheen välillä.
EnglishWe must now take steps to heal this wound following the division of Europe.
Tämä Euroopan kahtia jakautumisesta aiheutunut haava meidän on nyt parannettava.
EnglishThe Mediterranean is not in the third division, it has equal status and importance.
Välimeren alue ei ole toisarvoinen alue, sillä on sama asema ja sama merkitys.
EnglishHowever, it also advocates the division of Member States into electoral regions.
Kuitenkin esityksen toisessa artiklassa esitetään jäsenvaltioiden jakoa vaalipiireihin.
EnglishThis is what the division should be in actions like the one we are taking today.
Tällaista jakoa olisi noudatettava tänään toteuttamamme toimen kaltaisessa toiminnassa.
EnglishThe approach that it favoured was in fact dangerous and had sown seeds of division.
Ehdotuksen lähestymistapa oli itse asiassa vaarallinen ja aiheutti eripuraa.
EnglishYou have decided that there are First Division voters and Second Division voters.
Te olette päättäneet, että on A-luokan äänestäjiä ja B-luokan äänestäjiä.
EnglishThis implies extra-judicial measures and challenges the division of power'.
Tämä tarkoittaa muita kuin oikeudellisia toimenpiteitä ja kyseenalaistaa vallanjaon.
EnglishApart from that, approval of the code of conduct for the division of labour is problematic.
Tämän lisäksi työnjakoa koskevien menettelysääntöjen hyväksymisessä on ongelmia.
English   Mr President, last week was the 16th anniversary of the end of the division of Germany.
   Arvoisa puhemies, viime viikolla oli Saksojen jaon päättymisen 16. vuosipäivä.
EnglishPrior to the birth of the EEC in 1957, Europe was bedevilled by hatred and division.
Ennen ETY:n perustamista vuonna 1957 Eurooppaa vaivasivat vihamielisyys ja hajanaisuus.
EnglishOn the other hand, the motion deplores the continuing division of the island.
Toisaalta ehdotuksessa pahoitellaan itsepintaista aikomusta jakaa saari kahteen alueeseen.
EnglishBut it may also be the source of confrontation and social division.
Se voi kuitenkin myös aiheuttaa vastakkainasettelua ja sosiaalista jakautumista.
EnglishWe have always tried to reverse the unnatural division imposed at Yalta.
Olemme pyrkineet aina kumoamaan Jaltassa päätetyt keinotekoiset jakolinjat.
EnglishWhy is the possibility of territorial division excluded right from the start?
Miksi alueen jakamisen mahdollisuus on lähtökohtaisesti suljettu pois?
EnglishI would like to draw the attention of the Council to one point: territorial division.
Haluan kiinnittää neuvoston huomion yhteen kohtaan: alueelliseen jakoon.