"to enforce" translation into Finnish

EN

"to enforce" in Finnish

EN

to enforce [enforced|enforced] {verb}

volume_up
In addition, the rights will be more visible and easier to enforce.
Tämän lisäksi oikeuksista tulee näkyvämmät ja helpommat panna täytäntöön.
Why have you issued a document that is difficult to enforce?
Miksi julkaisitte asiakirjan, joka on vaikea panna täytäntöön?
We shall also then give the Commission the opportunity to enforce the common rules.
Näin komissiokin saa tilaisuuden panna täytäntöön olemassa olevia sääntöjä.
This is the only way to enforce the strict ban on all aid not covered by the code.
Vain näin voidaan toteuttaa kaiken terästukisääntöjen ulkopuolisen avun tiukka kielto.
Parliament for its own part promises to enforce this declaration.
Parlamentti lupaa omasta puolestaan toteuttaa tätä julistusta.
As we all remember, it was then that strict controls started to be enforced.
Kuten kaikki muistamme, tiukkaa valvontaa alettiin toteuttaa juuri tuolloin.
Others think that this entitles them to enforce their will on this Member State.
Muut jäsenvaltiot luulevat jäsenyyden perusteella voivansa pakottaa Itävallan tahtoonsa.
The Union must look for instruments to monitor and enforce the sanctions.
Unionin on etsittävä välineitä, joiden avulla voidaan valvoa pakotteiden toteutumista sekä pakottaa eri tahoja noudattamaan niitä.
Some say that it is precisely monetary union that will enforce unity in the social, environmental and fiscal domains.
Jotkut sanovat, että juuri rahaliitto pakottaa solidaarisuuteen sosiaali- ja ympäristöpolitiikassa ja verotuksessa.

Context sentences for "to enforce" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is not enough to take on the legislation, you have to be able to enforce it.
Ei riitä, että lainsäädäntö hyväksytään, vaan sitä on pystyttävä noudattamaan.
EnglishIt is a poor foundation if we are unable to enforce these rights in Member States.
Se on heikko perusta, jos emme pysty valvomaan näitä oikeuksia jäsenvaltioissa.
EnglishWhat is being done to ensure the integrity of those who enforce these controls?
Miten on pyritty varmistamaan näitä tarkastuksia toimeenpanevien rehellisyys?
EnglishTheir failure to enforce it and to comply with it should not be allowed to continue.
Ne eivät saa jatkaa sen voimaan saattamisen ja sen noudattamisen laiminlyömistä.
EnglishThe Commission will do its utmost to enforce them even better in the future.
Komissio tekee kaikkensa, jotta säännöt pantaisiin vastedes paremmin täytäntöön.
EnglishThe sanctions must help to enforce the will of the people of Côte d'Ivoire.
Sanktioiden on autettava panemaan täytäntöön Norsunluurannikon asukkaiden tahto.
EnglishAs we now see, however, it did so in order to enforce compliance on others.
Nyt kuitenkin huomaamme, että se teki niin pakottaakseen muut noudattamaan niitä.
EnglishThe Commission has played a strong role in trying to enforce these directives.
Komissio on vaikuttanut ratkaisevasti näiden direktiivien täytäntöönpanoon.
EnglishIn order to enforce this cooperation, the Commission must put sanctions in place.
Komission on määrättävä seuraamuksia näihin ponnisteluihin pakottamiseksi.
EnglishIt has to be possible to enforce compliance with the supplements by all concerned.
On oltava mahdollista valvoa, että kaikki asianomaiset noudattavat näitä täydennyksiä.
EnglishWe cannot even manage to enforce a travel ban in respect of our own institutions.
Emme pysty edes panemaan täytäntöön matkustuskieltoa, joka sitoisi omia toimielimiämme.
EnglishThe European Union must enforce respect for the rights of all minorities.
Euroopan unionin on edistettävä kaikkien vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamista.
EnglishSeveral thousand workers went on hunger strike today in order to enforce their rights.
Monet tuhannet työntekijät aloittivat tänään nälkälakon vahvistaakseen oikeuksiaan.
EnglishNor does Parliament have to enforce these commitments over a longer period of time.
Eikä parlamentin tarvitse valvoa näitä sitoumuksia pidemmällä aikavälillä.
EnglishI agree that we should have tough enforcement mechanisms to enforce those rules.
Meillä tulisi olla vahvat täytäntöönpanomenetelmät noiden sääntöjen täytäntöönpanemiseksi.
EnglishTherefore, we must enforce the rules, but we cannot invent the rules.
Näin ollen meidän on pantava säännöt täytäntöön, mutta emme saa keksiä sääntöjä.
EnglishI just wish that Member States will now enforce that regulation better.
Toivon vain, että jäsenvaltiot panisivat tämän määräyksen tehokkaammin täytäntöön.
EnglishI have heard my fellow Members say that it would not be possible to enforce this directive.
Olen kuullut kollegojeni sanovan, ettei tätä direktiiviä ole mahdollista valvoa.
EnglishWhat is the Council doing to enforce the Joint Action of 1 October 1996?
Mitä neuvosto tekee 1. lokakuuta 1996 hyväksytyn yhteisen toiminnan toteuttamiseksi?
EnglishThose that enforce the rule of law must always operate within the law.
Niiden, jotka valvovat lain noudattamista, täytyy aina toimia lain mukaisesti.