EN to engage
volume_up
[engaged|engaged] {verb}

1. general

To engage with it effectively, we need to frame it first.
Voidaksemme sitoutua siihen tehokkaasti meidän on ensin määriteltävä se.
You cannot boycott and engage at the same time.
Ei ole mahdollista boikotoida ja sitoutua samanaikaisesti.
It shows how difficult it is to engage in more significant re-prioritising.
Se osoittaa, miten vaikeaa on sitoutua merkittävämpään tärkeysjärjestyksen uudistamiseen.

2. military

At the weekend government patrol boats engaged Tamil Tiger rebels in the northern seas.
Hallituksen poliisiveneet hyökkäsivät Tamilitiikerien kimppuun pohjoisella merialueella.
Madam President, firstly I wish to tell Mr Monti that I will not be engaging in any personal attacks on him - he has an extremely difficult job.
Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kertoa komission jäsenelle Montille, että tarkoitukseni ei ole hyökätä häntä vastaan henkilökohtaisesti - hänellä on erittäin vaikea tehtävä.
to engage

3. British English

What better way of doing that than engaging the best brains in Europe on behalf of the people to tackle the problems which worry the people?
Mikä olisi parempi tapa saavuttaa tämä kuin palkata Euroopan parhaat tutkijat kansalaisten puolesta ratkaisemaan kansalaisia askarruttavia ongelmia?

Context sentences for "to engage" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe PPE is prepared to engage in constructive cooperation with the other groups.
PPE-ryhmä on valmis sitoutumaan rakentavaan yhteistyöhön muiden ryhmien kanssa.
EnglishGlobalisation offers benefits to all countries that engage in the world economy.
Maailmanlaajuistuminen hyödyttää kaikkia maailmantalouteen osallistuvia maita.
EnglishI would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
Kehotankin parlamentin johtajia käynnistämään keskusteluja lentoyhtiöiden kanssa.
EnglishThey were all to be urged to engage in collective action against their oppressors.
Niitä kaikkia oli määrä kehottaa kollektiiviseen toimintaan sortajiaan vastaan.
EnglishI have encountered some good arguments and we are always ready to engage in those.
Olen kuullut hyviä kommentteja, ja niistä olemme aina valmiita keskustelemaan.
EnglishI hope that we can engage in an exercise with the other institutions on this.
Toivon, että voimme edistää tämän toteutumista yhdessä muiden toimielinten kanssa.
EnglishFor this reason I am willing to engage in dialogue, but on the basis of shared data.
Tästä syystä olen valmis käymään vuoropuhelua, mutta jaettujen tietojen pohjalta.
EnglishWe cannot continue to engage in ‘pretend negotiations’ with Iran in this way.
Emme voi tällä tavoin jatkaa sitoutumista näennäisiin neuvotteluihin Iranin kanssa.
EnglishFurthermore, the Member States must actively engage in reviewing the Council's work.
Lisäksi jäsenvaltioiden on osallistuttava aktiivisesti neuvoston työn arviointiin.
EnglishAfter all, we want to ensure that we engage in proper parliamentary deliberation.
Haluammehan ensisijaisesti taata kunnollisen parlamentaarisen keskustelun.
EnglishHomosexuals might only pose a risk when they engage in unsafe sexual practices.
Homoseksuaalit ovat riskitekijä vain silloin, jos he harrastavat suojaamatonta seksiä.
EnglishA different issue is then whether and how far we can re-engage here and now.
Toinen asia on, kykenemmekö ja kuinka pitkälle solmimaan nämä suhteet tässä ja nyt.
EnglishAre we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?
Kerrommeko me kasvattajille, etteivät he voi käydä tätä laillista kauppaa?
EnglishWe must therefore engage with China in a general dialogue which covers all aspects.
Meidän on saatava Kiina mukaan yleiseen vuoropuheluun, joka kattaa kaikki näkökohdat.
EnglishIn the first instance we need to engage with the United States at every level.
Meidän on ensi sijassa ryhdyttävä yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa kaikilla tasoilla.
EnglishMake no mistake: we shall have someone open, coherent and fair to engage with.
Meillä on epäilemättä avoin, johdonmukainen ja reilu työskentelykumppani.
EnglishWe are only encouraging Russia to engage in more irresponsible behaviour.
Me vain rohkaisemme Venäjää omaksumaan entistä vastuuttomamman toimintatavan.
EnglishIt is important that they are given a chance to engage in the political process.
On tärkeää, että heille annetaan mahdollisuus osallistua politiikkaan.
EnglishTo that extent most of the services engage in espionage in the economic domain.
Tässä mielessä useimmat tiedustelupalvelut harjoittavat talousvakoilua.
EnglishAs I already indicated, this is mainly an instrument for business to engage in.
(EN) Kuten jo totesin, kyseessä on pääasiassa yritysten käytettäväksi tarkoitettu väline.