"to entitle" translation into Finnish

EN

"to entitle" in Finnish

EN to entitle
volume_up
[entitled|entitled] {verb}

This will entitle these regions to the maximum amount of European Regional, Social, Agricultural and Fisheries funds.
Tämä oikeuttaa nämä alueet Euroopan aluekehitys-, sosiaali-, maatalous- ja kalastusrahastojen enimmäisavustuksiin.
Our responsibility entitles us to demand that the Black Sea basin be made much safer than hitherto.
Vastuumme oikeuttaa meidät vaatimaan Mustanmeren alueen tekemistä entistä turvallisemmaksi.
This will entitle such regions to the maximum amount of European regional, agricultural, fisheries, social and cohesion funds post-1999.
Tämä oikeuttaa nämä alueet saamaan enimmäistukea Euroopan alue-, maatalous-, kalatalous-, sosiaali- ja koheesiorahastoilta vuoden 1999 jälkeen.
The only thing I would say to the assistants is that it may be worthwhile exposing certain Members who are not paying their assistants the proper wages which they should be entitled to receive.
Haluan sanoa avustajille vain sen, että kannattaisi ehkä nimetä ne edustajat, jotka eivät maksa avustajilleen näiden ansaitsemaa palkkaa.

Context sentences for "to entitle" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat and the other points in our letter entitle us to ask a fundamental question.
Tämä ja muut kohdat kirjeessämme saavat meidät esittämään perustavanlaatuisen kysymyksen.
EnglishThis form will entitle you to healthcare during your stay.
Kun sinulla on tämä lomake, sinulla on oikeus terveydenhuoltoon oleskelusi aikana.
EnglishThe declaration would entitle the passenger to a level of compensation that was above the normal limit.
Ilmoituksella matkustaja turvaa normaalirajaa korkeamman korvaustason.
EnglishThat would entitle 5-6 ha holdings to the full compensation payment.
Näin 5-6 hehtaarin tilat saisivat täydet korvaukset.
EnglishSovereignty does not entitle you to throttle your own people.
Suvereniteetti ei oikeuta tappamaan omaa kansaa.
EnglishHowever, that does not entitle it to use creative budgeting techniques to create available margins.
Tämä ei kuitenkaan oikeuta sitä käyttämään luovaa budjetointitekniikkaa lisätäkseen käytettävissä olevaa liikkumavaraa.
EnglishSelf-determination, and even an absolute majority, do not entitle any government to deny universal values.
Itsemääräämisoikeus ja edes ehdoton enemmistö eivät oikeuta yhtäkään hallitusta kieltämään yleismaailmallisia arvoja.
EnglishWhy, for example, are people prepared to do illicit work when it does not entitle them to social protection?
Miksi ihmiset oikein tekevät pimeää työtä?
EnglishIt is therefore not an acceptable solution to hold new elections, as that would entitle the military junta to use force.
Uusien vaalien järjestäminen ei siten ole hyväksyttävä ratkaisu, sillä se antaisi oikeutuksen sotilasjuntan vallan käytölle.
EnglishThis Amendment would entitle producers to provide information on the label in addition to the name of the nation where the goods concerned originate.
Tämä ehdotus mahdollistaa merkintöjen täydentämisen sen lisäksi, että ne sisältävät maininnan jäsenvaltiosta.
EnglishBecause her symptoms varied so much it was thought she did not meet the requirements which would entitle her to medical services.
Hänen ei katsottu oireiden voimakkaan vaihtelevuuden vuoksi täyttävän vaatimuksia, jotka oikeuttaisivat hänet sairaspalvelujen saajaksi.
EnglishJust because the Member States want to see economic growth and less public debt, that does not entitle us to let our priorities go to waste.
Jäsenvaltioiden tahto puolustaa taloudellista kasvua ja pienempää julkista velkaa ei oikeuta meitä hukkaamaan prioriteettejamme.
EnglishCitizenship confers rights which entitle one to various essential needs such as water, which is essential to human life.
Kansalaisuuden myötä meillä on oikeus saada olennaiset tarpeemme tyydytettyä; mainittakoon esimerkkinä vesi, joka on ehdottoman tärkeä asia inhimillisen elämän kannalta.
EnglishThe tragedy, however, does not entitle us to adopt a resolution that is the most unbalanced I have seen in my seven years in this Parliament.
Tragedia ei kuitenkaan anna meille oikeutta hyväksyä päätöslauselmaa; se on epätasapuolisin, jonka olen seitsemänä parlamentissa vietettynä vuotena nähnyt.
EnglishEvery country has the right to defend itself, but that does not entitle it to use unreasonable force on a large scale or take the sort of action witnessed in Beit Hanoun.
Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa itseään, mutta sekään ei oikeuta kohtuuttoman laajaan voimankäyttöön tai Beit Hanounissa nähdyn kaltaisiin toimiin.
EnglishSuch a move would entitle them to claim their salaries and expenses before they are entitled to vote, and I believe, as a matter of principle, that that is wrong.
Tällainen toimenpide antaisi heille mahdollisuuden nostaa palkkaa ja kulukorvauksia ennen kuin heillä on oikeus äänestää, ja katson periaatteessa, että se on väärin.
EnglishConsequently, some regions' levels will increase, with major risks of losing structural funds because they exceed the minimum levels that would entitle them to Community aid.
Tästä seuraa, että joidenkin alueiden taso nousee, jolloin ne ovat suuressa vaarassa menettää rakennetuen, koska ne ylittävät yhteisön tukeen oikeuttavan alarajan.
EnglishParliament now proposes that the Staff Regulations should also be amended so as to entitle unmarried couples to the same social and financial benefits as married couples.
Parlamentti esittää nyt, että pitäisi tehdä myös henkilöstöasetuksen muutos, jonka mukaisesti avoparit olisivat oikeutettuja saamaan samat sosiaaliset ja rahalliset edut kuin avioparit.