"to excise" translation into Finnish

EN

"to excise" in Finnish

EN

to excise [excised|excised] {verb}

volume_up
1. medicine
How long before the President of Parliament excises our right to vote in the plenary session?
Mitenköhän kauan menee siihen, että parlamentin puhemies poistaa meiltä oikeuden äänestää täysistunnossa?
Following the aim of the introduction of excise duties, analogically one ought also to abolish tobacco and fuel excise duties.
Valmisteverojen käyttöönoton tavoitteen mukaisesti pitäisi vastaavasti poistaa myös tupakkatuotteiden ja polttoaineiden valmisteverot.
Neither am I at all convinced that it is even desirable to eliminate differences in excise duty between Member States.
En ole lainkaan vakuuttunut myöskään siitä, että on edes toivottavaa poistaa jäsenvaltioiden valmisteverotuksen väliset erot.

Synonyms (English) for "excision":

excision
excise tax
English

Context sentences for "to excise" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English   Current rules on excise duty are sometimes unclear and difficult to apply.
   Valmisteveroa koskevat nykysäännöt ovat joskus epäselviä ja vaikeita soveltaa.
EnglishTomorrow in Parliament we will be discussing the Miller report on excise duties.
Huomenna parlamentissa keskustellaan Millerin valmisteveroja koskevasta mietinnöstä.
EnglishI voted against the report on excise duty on alcohol and alcoholic beverages.
(EN) Äänestin alkoholin ja alkoholijuomien valmisteveroa koskevaa mietintöä vastaan.
EnglishThe claim that the increase in excise would encourage smuggling is not proven.
Väite, jonka mukaan valmisteverot kannustaisivat salakuljetukseen, ei ole perusteltu.
EnglishA containerload of cigarettes has a customs and excise value of about one million ECU.
Kontillisella savukkeita on noin yhden miljoonan ecun tullaus- ja verotusarvo.
EnglishIt is quite simply because the excise taxes in Luxembourg are very low.
Syy on aivan yksinkertainen: Luxemburgin valmisteverokannat ovat hyvin alhaiset.
EnglishFifteen years ago, the Council agreed on minimum rates for excise on alcoholic beverages.
Neuvosto sopi 15 vuotta sitten alkoholijuomien valmisteverojen vähimmäismääristä.
EnglishThe taxation procedure for all types of tax is regulated by the Excise Duties Act.
Kaikkien verolajien verotusmenettelystä säädetään valmisteverotuslaissa.
EnglishIn interpretation I was told it was the Langen report on excise duties.
Minulle tulkattiin, että kyse oli Langenin valmisteveroja koskevasta mietinnöstä.
EnglishSecondly, Member States should be allowed to set excise duty rates themselves.
Jäsenvaltioiden pitäisi myös voida itse päättää valmisteveron määrästä.
EnglishIn 1992, a special committee, the Committee on Excise Duties, was created.
Vuonna 1992 perustettiin erityinen komitea, joka on nimeltään "valmisteverokomitea" .
EnglishThe question of common excise duties is a matter for Member States to consider.
Jäsenvaltioiden asia on harkita kysymystä yhteisestä valmisteverosta.
EnglishStructure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco (
Valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenne ja valmisteverokannat
EnglishIn addition, excise duties on alcohol serve the purpose of moderating alcohol consumption.
Sen lisäksi alkoholin valmistevero auttaa hillitsemään alkoholin kulutusta.
EnglishThis report aims to apply a special rate of excise duty to beer produced in Madeira.
Mietinnön tavoitteena on soveltaa erityistä valmisteverokantaa Madeiralla tuotettuun olueen.
EnglishThe Commission proposal on the harmonisation of diesel excise has no upper limit.
Komission ehdotuksessa dieselin verotuksen yhtenäistämisestä ei aseteta minkäänlaista ylärajaa.
EnglishThey will also reduce the incentive for excise fraud within the Union.
Ehdotuksilla myös vähennetään houkutusta valmisteveroväärennösten tekemiseen unionissa.
EnglishSecondly, the proposals deal with taxes, excise, tariffs and such like.
Toiseksi on kyse veroista, valmisteveroista, tariffeista ja vastaavasta.
EnglishFor the reasons already stated, I welcome a minimum excise duty of 57%.
Näistä mainituista syistä voin olla iloinen valmisteveron 57 prosentin vähimmäisasteesta.
EnglishSeveral amendments are seeking a total exemption from excise duty to be applied to biofuels.
Useiden tarkistusten tarkoituksena on mahdollistaa biopolttoaineiden täydellinen vapautus.