"to exist" translation into Finnish

EN

"to exist" in Finnish

EN

to exist [existed|existed] {verb}

volume_up
However, different cultures can exist or co-exist.
Erilaisia kulttuureita voi kuitenkin olla olemassa tai olla olemassa rinnakkain.
Economies exist, or should exist, to serve our peoples.
Taloudet ovat olemassa, tai niiden pitäisi olla olemassa, kansalaisiamme varten.
Actually, in the field of penalties, minimum standards should exist.
Seuraamuksista pitäisi oikeastaan olla olemassa vähimmäisnormit.
However, different cultures can exist or co-exist.
Erilaisia kulttuureita voi kuitenkin olla olemassa tai olla olemassa rinnakkain.
Economies exist, or should exist, to serve our peoples.
Taloudet ovat olemassa, tai niiden pitäisi olla olemassa, kansalaisiamme varten.
Actually, in the field of penalties, minimum standards should exist.
Seuraamuksista pitäisi oikeastaan olla olemassa vähimmäisnormit.
Virtually no animal on this planet can exist without the agreement of humans.
Käytännössä mikään eläin ei tällä planeetalla voi elää ilman ihmisten siunausta.
Foundations in Croatia can now exist quite happily under the new system.
Säätiöt Kroatiassa voivat hyvin elää sen ansiosta.
With whom do we want to co-exist as good neighbours?
Kenen kanssa haluamme elää rinta rinnan hyvinä naapureina?
And without galaxies, there are no stars, no planets and no chance for our form of life to exist in those other universes.
Ilman galakseja ei ole tähtiä tai planeettoja, eikä omaa elämänmuotoamme voi esiintyä muissa galakseissa.
Poverty such as exists in Bangladesh may also be found in Europe.
Bangladeshin olojen kaltaista köyhyyttä voi esiintyä myös Euroopassa.
Commissioner Vitorino rightly cited a concern about this particular trade that would exist in any civilised community.
Komission jäsen Vitorino viittasi perustellusti huolestuneisuuteen, joka liittyy siihen, että elinten kauppaa saattaa esiintyä missä tahansa sivistyneessä yhteisössä.

Context sentences for "to exist" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
Jos on epäilyjä, sitä suuremmalla syyllä kyseistä rangaistusta ei saisi käyttää.
EnglishAfter all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
Onhan eläinkunnassa ilmiöitä, joissa on niin sanottua luonnollista kannibalismia.
EnglishWill we now get to see what documents really exist and which ones are sensitive?
Nyt näemme, mitä asiakirjoja todella on olemassa, ja mitkä ovat arkaluonteisia.
EnglishIt should be important to us for the shipbuilding industry in Europe to exist.
Kannaltamme on tärkeää, että laivanrakennusala EU:ssa on edelleen elinvoimainen.
EnglishPerhaps not today, perhaps not in several years, but that perspective does exist.
Siinä ei välttämättä onnistuta nyt eikä moneen vuoteen, mutta näkymä on olemassa.
EnglishSimilar systems exist in other countries, in Member States of the European Union.
Samanlaisia järjestelmiä on muissakin maissa, Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
EnglishIt does not exist because governments have very different opinions on this issue.
Sitä ei ole, koska hallitusten käsitykset tästä asiasta ovat hyvin erisuuntaiset.
EnglishI myself should like to see opportunities exist for cross-border union rights.
Itse haluaisin, että siinä tarjottaisiin rajat ylittäviä järjestäytymisoikeuksia.
EnglishIf they did not exist there would be many more millions of people on the breadline.
Jollei näitä palveluja olisi, leipäjonoissa olisi miljoonittain enemmän ihmisiä.
EnglishWe may, therefore, have forgotten that many of the structural problems still exist.
Näin kenties unohdimme, että on edelleen olemassa monia rakenteellisia ongelmia.
EnglishBecause the balance of payments constraint and problems will cease to exist.
Tämä johtuu siitä, että maksutaseeseen liittyvät rasitukset ja ongelmat poistuvat.
EnglishWe have to bear in mind that significant differences also exist within regions.
Meidän on muistettava, että alueiden sisällä esiintyy myös merkittäviä eroja.
EnglishThese alternatives to cadmium are what we really need, and they already exist.
Näitä vaihtoehtoja kadmiumille me nimenomaan tarvitsemme, ja niitä on jo olemassa.
EnglishFirstly, it is difficult to define in which areas sensitive marine species exist.
Ensinnäkin on vaikeaa määritellä, millä alueilla herkkiä merilajeja esiintyy.
EnglishWithin this framework, all the data and information needed simply do not exist.
Kaikkea tarvittavaa tietoa ei yksinkertaisesti ole saatavilla näin lyhyessä ajassa.
EnglishThe many real threats that exist are helping to focus our minds on these attributes.
Useat todelliset uhat auttavat meitä keskittämään ajatuksemme näihin seikkoihin.
EnglishUnder no circumstances can we therefore allow such prisons to exist in Europe.
Tällaisia vankiloita ei siis missään tapauksessa voida sallia Euroopan maaperällä.
EnglishWhat kind of model for civic and political co-existence could exist without this?
Millainen olisi yhteiskunnallisen ja poliittisen yhteiselon malli ilman sitä?
EnglishRemember, as honourable Members know, it does not exist at all at the moment.
Kuten arvoisat parlamentin jäsenet tietävät, sitä ei ole vielä lainkaan olemassa.
EnglishTalk about management all you like; the fact is that mafia structures exist there.
Hallinnosta on helppo puhua, mutta tosiasia on, että mafialla on sormensa pelissä.