"to expand" translation into Finnish

EN

"to expand" in Finnish

EN to expand
volume_up
[expanded|expanded] {verb}

1. general

This will expand the single market in fishery products and their by-products.
Tämä laajentaa kalastustuotteiden ja niiden sivutuotteiden sisämarkkinoita.
It is an opportunity for authors to expand their market and their audience.
Kirjoittajille tämä on tilaisuus laajentaa markkinoitaan ja yleisöään.
I accordingly believe that it would be better not to expand the definition.
Tämän vuoksi olen sitä mieltä, ettei määritelmää ole syytä laajentaa.
Talk of inflation stability began in 2006, when the Euro Zone started to expand.
Puheet inflaatiovakaudesta alkoivat vuonna 2006, kun euroalue alkoi laajentua.
I do not believe that it is impossible to expand further without the Lisbon Treaty.
En usko, että olisi mahdotonta laajentua ilman Lissabonin sopimusta.
We can therefore expand to twenty members while still respecting the identity of each one.
Voimme siis laajentua 20:een kunnioittaen kaikkien valtioiden erityispiirteitä.
If the industry is to expand it can only do so in the context of competitiveness in the world market.
Jos ala aikoo laajeta, se on mahdollista ainoastaan, jos se on kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla.
Euroopan piti laajeta ja se laajenisi.
At the same time, we see that the transatlantic gap is expanding, not narrowing.
Samalla näemme, että transatlanttinen kuilu on laajenemassa eikä pienenemässä.

2. physics

If the industry is to expand it can only do so in the context of competitiveness in the world market.
Jos ala aikoo laajeta, se on mahdollista ainoastaan, jos se on kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla.
Euroopan piti laajeta ja se laajenisi.
At the same time, we see that the transatlantic gap is expanding, not narrowing.
Samalla näemme, että transatlanttinen kuilu on laajenemassa eikä pienenemässä.

Context sentences for "to expand" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn addition, it remains unacceptable that settlements are still allowed to expand.
Emme voi myöskään edelleenkään hyväksyä sitä, että siirtokuntien annetaan kasvaa.
EnglishThe Union must also expand research and development efforts as much as possible.
Unionin on myös laajennettava tutkimus- ja kehitysponnisteluja mahdollisimman paljon.
EnglishWe need to expand health care and medical services, particularly for older people.
Meidän tulee rakentaa terveyden- ja sairaanhoitoa ennen muuta kaikkein vanhimmille.
EnglishIndia will expand its biotechnology sector fivefold in the next five years.
Intian biotekniikka-ala laajenee viisinkertaiseksi viiden seuraavan vuoden aikana.
EnglishI thank you for the opportunity you have given me to expand on this matter.
Kiitän teitä minulle antamastanne mahdollisuudesta puhua täällä tästä asiasta.
EnglishI think one way of effectively limiting the crisis is to expand world trade.
Yksi tapa rajoittaa tehokkaasti kriisiä on mielestäni maailmankaupan laajentaminen.
EnglishWe need to expand the possibilities of acquiring experience abroad for all.
Meidän on laajennettava kaikkien mahdollisuuksia hankkia kokemusta ulkomailla.
EnglishI think that the approach to adopt is to expand the commercial partnership.
Minusta nyt on valittava lähestymistavaksi kaupallisen kumppanuuden laajentaminen.
EnglishMadam President, I would merely like to expand on what Mrs Morgantini was just saying.
Arvoisa puhemies, haluaisin vain täydentää, mitä jäsen Morgantini äsken sanoi.
EnglishHowever, his report stresses two other points that I want to expand upon.
Mietinnössä korostetaan myös kahta muuta asiaa, joita haluan käsitellä tarkemmin.
EnglishHowever regrettable the situation in Belarus may be, we must expand our contacts.
Olkoon Valko-Venäjän tilanne kuinka murheellinen tahansa, meidän on lisättävä yhteyksiä.
EnglishHowever, I would like to expand on some of the issues I have just touched on.
Haluan kuitenkin puhua laajemmin joistakin juuri mainitsemistani aiheista.
EnglishWould it not be excessive if these bodies were to expand to 75 members per agency?
Eikö olisi liioiteltua, jos nämä elimet kasvaisivat kussakin virastossa 75-jäsenisiksi?
EnglishIn the short term we need to expand UNEP's role in the World Summit implementation.
UNEPin roolia huippukokouksen täytäntöönpanossa on vahvistettava lyhyellä aikavälillä.
EnglishThose are broad-ranging provisions that will develop as services expand.
Nämä ovat kauaskantoisia säännöksiä, jotka kehittyvät palveluiden laajetessa.
EnglishUnder Accessibility, select the Always expand Alt text for images check box.
Valitse Muotoiluasetukset-kohdassa Laajenna aina kuvien vaihtoehtokuvaus -valintaruutu.
EnglishCould you please expand on that and not leave it in suspended animation?
Voisitteko hieman tarkentaa asiaa ettekä vaan jättää sitä roikkumaan ilmaan?
EnglishOnce this trade starts, it will expand very rapidly by virtue of its competitive advantage.
Kaupankäynnin alettua se leviää hyvin nopeasti edullisen kilpailuaseman ansiosta.
EnglishIn the navigation pane, click the arrow next to Playlists to expand the view.
Laajenna siirtymisruudunSoittoluettelot-näkymä napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta.
EnglishI would just like to expand on the economic elements of the Seville European Council.
Haluaisin pysytellä ainoastaan Sevillan Eurooppa-neuvoston taloutta koskevissa asioissa.