"to explore" translation into Finnish

EN

"to explore" in Finnish

EN to explore
volume_up
[explored|explored] {verb}

Maybe our rapporteur is proposing this as an avenue for us to explore.
Ehkäpä esittelijä ehdottaa, että voisimme tutkia tällaista mahdollisuutta.
However, there are possibilities and we would like to explore them.
Mahdollisuuksia on kuitenkin olemassa, ja haluamme tutkia niitä.
However, we also have to explore the deep-seated origins of extremism and violence.
On kuitenkin syytä tutkia myös ääriainesten ja väkivallan esiintymisen perimmäisiä syitä.
Perhaps this is a promising avenue to explore, but we must also explore others.
Ehkäpä se olisi yksi ratkaisumalli, mutta meidän täytyy tarkastella muitakin.
   Mr President, sometimes it is important to explore the background to a situation.
   Arvoisa puhemies, joskus on tärkeä tarkastella tilanteen taustoja.
It has a duty to explore coherent and courageous courses of action.
Sen velvollisuus on tarkastella johdonmukaisia ja rohkeita toimintalinjoja.
One way to explore Europe by rail is to get an international rail pass and set off to discover the places and countries that attract you.
Eurooppaan voi tutustua rautateitse myös hankkimalla kansainvälisen InterRail-kortin, jolla pääsee kätevästi liikkumaan maasta toiseen.
Finally, let's explore some of the new options you can choose when you're ready to end your work session.
Tutustutaan lopuksi vielä uusiin vaihtoehtoihin, joita voit käyttää, kun olet valmis lopettamaan työskentelyn tietokoneella.
Now that you've learned the basics, you can begin to explore how the new Start menu and desktop features can enhance your work.
Nyt kun olet tutustunut perusteisiin, voit tutustua tarkemmin uuden Käynnistä-valikon ja työpöydän työskentelyä tehostaviin ominaisuuksiin.
A good place to explore this is the Start screen.
Tätä kannattaa kokeilla aloitusnäytössä.
So basically, I want the players to be able to experiment and explore a huge amount of failure space.
Haluan antaa pelaajille mahdollisuudet kokeilla ja tehdä löytöjä suuressa tyhjässä tilassa.
Explore the features and benefits of Office 365 for up to 50 users.
Kokeile Office 365:n toimintoja ja etuja jopa 50:llä käyttäjällä.
There is therefore a considerable unrealised economic potential that could be explored by reinforcing trade ties between the two blocs.
Näin ollen on olemassa huomattava määrä käyttämätöntä taloudellista potentiaalia, jota voitaisiin tunnustella vahvistamalla näiden kahden kumppanin välisiä kauppasuhteita.
We understand the European funds industry's desire to explore its lead in innovation and financial creativity, but not at the price of investor confidence in the UCITS brand.
Ymmärrämme kyllä Euroopan rahoitusalan halun tunnustella johtoasemaansa innovoinnissa ja rahatalouden luovuudessa, muta tämä ei saa heikentää sijoittajien luottamusta yhteissijoitustoimintaan.
But given the latest developments, it is likely that we will need to explore additional issues that have come to light.
Viimeaikainen kehitys huomioon ottaen on kuitenkin todennäköistä, että joudumme perehtymään uusiin kysymyksiin, joita on tullut ilmi.
To understand how to use gadgets, let's explore three gadgets: the Clock, Slide Show, and Feed Headlines.
Seuraavassa tutustutaan pienoisohjelmien käyttöön perehtymällä kolmeen pienoisohjelmaan: Kello, Diaesitys ja Syötteiden otsikot.

Context sentences for "to explore" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhereas in the south the weather tempts people out to explore other activities.
Etelässä taas sää houkuttelee ihmisiä ulos kehittelemään muunlaista toimintaa.
EnglishExplore, download, and listen to the latest music, and share your playlists.
Uudessa Windows 8:ssa on sovelluksia kaikkiin perustoimintoihin ja paljon muuhun.
EnglishBut unfortunately I cannot explore all the different paths you have mentioned today.
En valitettavasti voi nyt käydä läpi kaikkia tänään esille ottamianne kysymyksiä.
EnglishWe believe it is essential to explore these given the severity of the crisis.
Meidän mielestämme niitä on tarkasteltava kriisin vakavuus huomioon ottaen.
EnglishOn the Windows Media Center start screen, scroll to Extras, and then click Explore.
Siirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan Ekstrat ja valitse sitten Selaa.
EnglishIf that is not the case, let us please abolish it and explore other avenues.
Jos näin ei tapahdu, voimmekin lakkauttaa koko viraston ja harkita muita vaihtoehtoja.
EnglishThe rapporteur touched on some of them, and I would like to explore them again.
Esittelijä sivusikin joitakin asioita; haluaisin käsitellä niitä vielä perusteellisemmin.
EnglishLet us boost your business and explore the full range of our services.
Hanki meiltä lisäpotkua liiketoiminnallesi ja tutustu kattaviin palveluihimme .
EnglishIn this respect, we need to explore ways of setting up a Copenhagen Green Climate Fund.
Sen osalta meidän on tutkittava tapoja perustaa Kööpenhaminan vihreä ilmastorahasto.
EnglishMrs Izquierdo Rojo has given us many avenues to explore in the fight against fundamentalism.
Esittelijä osoittaa meille useita tapoja, joilla voimme torjua fundamentalismia.
EnglishFor information about how to explore the Internet and the web, see Exploring the Internet.
Lisätietoja Internetin ja WWW:n selaamisesta on ohjeaiheessa Internetin käyttäminen.
EnglishIn her report, the rapporteur attempts to explore the limits of this notion.
Esittelijä on pyrkinyt mietinnössään tutkimaan tämän käsitteen rajoja.
EnglishThe Commission and Member States will explore how best to develop this initiative."
Komissio ja jäsenvaltiot tutkivat keinoja, joilla voidaan parhaiten kehittää tätä aloitetta.
EnglishOf course, we also need to explore the reasons why Hamas was elected.
Meidän on tietenkin tutkittava myös Hamasin valinnan taustalla olevia syitä.
EnglishMr President, we cannot explore new horizons if we do not know where we came from.
Arvoisa puhemies, emme voi kurottaa kohti uusia maailmoja, ellemme tiedä, mistä olemme tulleet.
EnglishExplore, download, and listen to the latest music, and share your playlists.
Selaa, lataa ja kuuntele uusimpia kappaleita ja jaa soittolistasi.
EnglishI will continue to explore with them how and when this can be achieved.
Pohdin heidän kanssaan vielä, miten ja milloin asiassa voidaan edetä.
EnglishThus, I wanted to explore many lines of action to support the growth of these industries.
Siksi halusin selvittää monia toimintalinjoja näiden teollisuudenalojen kasvun tukemiseksi.
EnglishThe Commission has published a Green Paper in a bid to explore this route.
Komissio julkaisi vihreän kirjan tutkiakseen tätä mahdollisuutta.
EnglishTo explore the Internet, you use a program called a web browser.
Jos haluat selata Internetiä, sinun on käytettävä ohjelmaa, jota sanotaan selaimeksi.