"to extend" translation into Finnish

EN

"to extend" in Finnish

EN to extend
volume_up
[extended|extended] {verb}

The Commission will continue to defend, extend and modernise the single market.
Komissio puolustaa, laajentaa ja nykyaikaistaa edelleen yhtenäismarkkinoita.
They also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
Neuvosto päättää myös laajentaa Euroopan parlamentin budjettivaltaa.
It is also important to extend these measures to the controls and export bans.
On myös tärkeää laajentaa näitä toimia koskemaan valvontaa ja vientikieltoja.
The proposal to extend the deadline to December 2007 is the optimistic version.
Ehdotus, jonka mukaan määräaikaa pitäisi jatkaa joulukuuhun 2007, on optimistinen.
That is why we now want to extend the legal basis for these forms of assistance.
Sen vuoksi haluaisimme nyt jatkaa näiden rahoitusapujen oikeudellista perustaa.
Last December the Council decided to extend the measures for a further year.
Viime joulukuussa neuvosto päätti jatkaa toimenpiteiden soveltamista vuodella.
to extend (also: to reach)
But genetic engineering for this purpose must not extend into eugenics.
Geenitekniikkaa ei kuitenkaan pidä tässä tarkoituksessa ulottaa rotuhygieniaan.
Enlargement will extend European governance and standards to the entire continent.
Laajentuminen ulottaa eurooppalaisen hallintotavan ja normit koko maanosaan.
Therefore, it could not extend to drivers of smaller commercial vehicles.
Siksi sitä ei voitu ulottaa koskemaan pienempien hyötyajoneuvojen kuljettajia.
The agreement also threatens to extend the life of the nuclear society.
Sopimus uhkaa, sen pahempi, pidentää ydinvoimayhteiskunnan aikaa.
The Governing Council also decided to extend the deadline for the signing of the Framework Agreement.
EKP:n neuvosto päätti myös pidentää puitesopimuksen allekirjoitusaikaa.
To extend the playback duration of the title, drag the end trim handle toward the end of the timeline.
Voit pidentää nimitekstin toiston kestoa vetämällä loppuleikkauskahvaa aikajanan loppua kohti.
We must bear in mind that this flexibility must also extend to the structural framework.
Toinen huomionarvoinen asia on, että joustavuuden pitäisi ulottua myös rakenteisiin.
It is therefore high time that the single market was extended to defence equipment.
Yhtenäismarkkinoiden on tosiaan korkea aika ulottua koskemaan puolustusmateriaaleja.
Such awareness should increase our sense of responsibility, which should also extend to the Black Sea region.
Tietoisuuden pitäisi lisätä vastuuntuntoamme, jonka puolestaan pitäisi ulottua myös Mustanmeren alueeseen.
I was not elected to have the EU extend or expand its control over the UK.
Minua ei valittu edustajaksi siksi, että EU voisi laajentua ohjaamaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa.
So the borders that exist within our societies must not be allowed to get larger, as we extend eastward.
Siis rajat omien yhteiskuntiemme sisällä eivät saa laajentua, kun laajennumme itään.
Differences in social conditions in the Union must not get larger as we extend towards the east.
Unionissa sosiaaliset erot eivät saa laajentua samalla kun laajennumme itään.
Moreover, the division between active and inactive stand-by time is also threatening to extend to other sectors.
Jako päivystysaikaan, jona työskennellään ja jona ei työskennellä, uhkaa lisäksi levitä myös muille aloille.
Democracy and human rights were supposed to extend to the entire planet, knocking down walls, removing barriers between peoples.
Demokratian ja ihmisoikeuksien piti levitä koko planeetalle, kaataa kaikki muurit ja poistaa kansojen väliset esteet.
That is why I support the rapporteur, so that the aid she asks for may be generalised and even extended.
Tästä syystä kannatan rouva esittelijää, jotta hänen vaatimansa apu voisi yleistyä ja jopa levitä laajemmalle.
Only in that way can you actually extend the hand of friendship to others.
Vain niin voidaan itse asiassa ojentaa ystävän käsi muille.
Europe is extending an open hand to the United States.
Eurooppa ojentaa kätensä Yhdysvalloille.
(Laughter and applause) I extend the hand of friendship to Roger.
(Naurua ja suosionosoituksia) Ojennan käteni sovinnon eleenä Rogerille.
to extend (also: to lengthen)

Context sentences for "to extend" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI therefore welcome the Commission's proposal to extend the period of validity.
Suhtaudun siksi myönteisesti komission ehdotukseen voimassaoloajan jatkamisesta.
EnglishThe people do not therefore understand why this cannot extend to oil products.
Ihmiset eivät ole ymmärtäneet, ettei sitä voida keventää öljytuotteiden osalta.
EnglishThey extend the life of the programmes and make the necessary budgetary changes.
Niissä pidennetään ohjelmien kestoa ja tehdään tarvittavat budjettimuutokset.
EnglishIn this spirit, we would like to extend a warm welcome to Bulgaria and Romania.
Tässä hengessä haluamme toivottaa Bulgarian ja Romanian lämpimästi tervetulleiksi.
EnglishDoes that right extend to Scientologists or members of right-wing extremist groups?
Ulottuuko oikeus myös skientologeihin tai äärioikeistolaisten ryhmien jäseniin?
EnglishIt is intended to extend the scope of this directive to the burning of chalk.
Sillä on tarkoitus sisällyttää kalkin poltto tämän direktiivin soveltamisalaan.
EnglishI would like to extend a very warm welcome to all members of this delegation.
Haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleiksi kaikki tämän valtuuskunnan jäsenet.
EnglishWe extend a very warm welcome to you in our midst in this Parliament, Mr Frattini.
Arvoisa puheenjohtaja Frattini, esitämme teille mitä lämpimimmät kiitoksemme.
EnglishWe also extend our condolences to his family and relatives and to the Irish people.
Esitämme surunvalittelumme hänen perheelleen, sukulaisilleen ja Irlannin kansalle.
EnglishThe Start menu's powerful search capabilities extend beyond finding programs.
Käynnistä-valikon tehokkaat hakutoiminnot eivät rajoitu vain ohjelmien hakemiseen.
English(DE) Madam President, I should also like to extend my congratulations on the report.
(DE) Arvoisa puhemies, minä haluaisin myös esittää onnitteluni mietinnön johdosta.
EnglishAmendment 3 seeks to extend the deadline, which I believe is not necessary.
Tarkistuksella 3 pyritään pidentämään määräaikaa, mikä ei ole mielestäni tarpeen.
EnglishIn terms of form, the text employs typical methods to extend European competences.
Muodoltaan teksti on tyypillinen esimerkki EU:n toimivallan laajentamismenetelmistä.
EnglishI would like to extend my warm thanks to everyone involved for this good cooperation.
Esitän lämpimät kiitokseni kaikille tähän hyvään yhteistyöhön osallistuneille.
EnglishThat was that it extend implementation of the Ankara Protocol to include Cyprus.
Sitä pyydettiin laajentamaan Ankaran pöytäkirjan soveltamista Kyprokseen.
EnglishThen the report attempts to extend this competency to the rest of education.
Mietinnössä myös pyritään ulottamaan nämä toimivaltuudet muuhun koulutukseen.
EnglishBut I extend my thanks to the Danish Presidency for its competent leadership.
Kiitokset kuitenkin puheenjohtajavaltio Tanskalle sen asiantuntevasta johtajuudesta.
EnglishFinally, I would like to extend warm thanks to the rapporteur, Mrs Read, for her work.
Lopuksi haluan kiittää sydämellisesti esittelijä Readia hänen tekemästään työstä.
EnglishThere are also plans to extend the Schengen area to include Romania and Bulgaria.
Suunnitteilla on myös Schengen-alueen laajentaminen käsittämään Romanian ja Bulgarian.
Englishto extend mobility within the ÅU for immigrants with a legal resident's permit;
on helpotettava EU:n alueella laillisesti asuvien maahanmuuttajien vapaata liikkuvuutta