"extension" translation into Finnish

EN

"extension" in Finnish

EN extension
volume_up
{noun}

1. general

extension (also: amplification)
Extension of the extended custodial inventory (ECI) programme
Euroalueen ulkopuolisia setelivarastoja koskevan ohjelman laajentaminen
Obviously, the extension of majority voting is crucial.
Ratkaisevaa on tietysti määräenemmistöpäätöksen soveltamisalan laajentaminen.
Development of Schengen cooperation and extension of the Schengen area
Schengen-yhteistyön kehitys ja Schengen-alueen laajentaminen
In the Add new extension to list box, type the file name extension (for example, "txt"), and then click Add.
Kirjoita tiedostotunniste (esimerkiksi txt) Lisää uusi tunniste tai laajennus luetteloon -ruutuun ja valitse sitten Lisää.
Therefore, we believe that a little more time is needed to carry out the proposed extension of the EURODAC system.
Siksi uskomme, että tarvitaan jonkin aikaa, jotta Eurodac-järjestelmään ehdotettu laajennus toteutetaan.
With the Treaties of Amsterdam and Nice, you have the legal option of implementing the extension.
Juridisesti teillä on Amsterdamin ja Nizzan sopimusten nojalla mahdollisuus toteuttaa tämä laajennus.
A fixed extension is simple to use and can be foreseen exactly.
Kiinteä lisäaika on helppokäyttöinen, ja se voidaan ennakoida tarkasti.
It will be plain to everyone that for many medicines, a six-month extension is not necessary.
Jatkossa kaikille on päivänselvää, ettei kuuden kuukauden lisäaika ole monien lääkkeiden osalta välttämätön.
It must be said that six months is right: it is simple and is a single extension.
On todettava, että kuusi kuukautta on tarkoituksenmukainen ratkaisu: se on yksinkertainen ja yhdenmukainen lisäaika.
extension (also: elongation, lengthiness)
In actual fact, the extension of Mugabe's term of office is a bitter reality.
Mugaben virkakauden pidennys on kuitenkin katkeraa todellisuutta.
The committee is in no doubt that an extension is necessary, and we are prepared to go along with that.
Valiokunta ei epäile, etteikö pidennys olisi tarpeen, ja olemme valmiit suostumaan tähän.
Extension to five years would also automatically deprive graduates of higher colleges of technology of recognition of their diplomas.
Vähimmäisajan pidennys viiteen vuoteen riistäisi lisäksi automaattisesti ammattikorkeakoulun suorittaneilta heidän tutkintotodistuksensa tunnustuksen.
extension (also: leaf)
volume_up
jatko {noun}
This protocol is the 'logical extension' of the Agreement with the EU 25.
Tämä pöytäkirja on 25 jäsenvaltion EU:n kanssa tehdyn sopimuksen "looginen jatko".
This would be a logical extension to the founding and enlargement of the European Union to strengthen peace.
Tämä olisi johdonmukainen jatko EU:n perustamiselle ja laajentamiselle rauhan vahvistamiseksi.
The proposal simply represents an extension of the Green Paper, and its objective is to try to move on from words to actions.
Ehdotus on vain jatko vihreälle kirjalle, ja sen tavoitteena on siirtyä sanoista tekoihin.
extension (also: annex)
extension
extension
extension
volume_up
jatke {noun}
He said that a ban on cluster bombs would be the logical extension of the ban on land mines.
Hän sanoi, että rypäleaseiden kieltäminen olisi maamiinojen kieltämisen johdonmukainen jatke.
The Union's interests are neither an amalgamation nor an extension of those of the Member States.
Unionin edut eivät ole jäsenvaltioiden etujen yhteensulautuma eivätkä niiden jatke.
I know that the law is only an extension of culture.
Minä tiedän, että oikeus on vain kulttuurin jatke.

2. medicine

extension
extension

Context sentences for "extension" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI voted against Amendment 39 in this report and, by extension, for Amendment 62.
Äänestin mietinnön tarkistusta 39 vastaan ja siten myös tarkistusta 62 vastaan.
EnglishI am in favour of such extension and have therefore voted in favour of this report.
Kannatan tällaisia jatkotoimia, ja äänestin sen vuoksi tämän mietinnön puolesta.
EnglishBy extension, you lose the ability to control your own economic development.
Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisuus hallita omaa talouskehitystä menetetään.
EnglishThe extension of the withdrawal period from 10 to 14 days has been mentioned.
Sopimuksen peruuttamisajan pidentäminen 10 päivästä 14 päivään on jo mainittu.
EnglishThere will, however, be a review of the list and there may be some extension to it.
Luetteloa tarkistetaan joka tapauksessa, ja sitä saatetaan osittain laajentaa.
EnglishPlease contact support for more information on exercising a trial extension.
Jos tarvitset lisätietoja kokeiluajan pidentämisestä, ota yhteyttä tuotetukeen.
EnglishAs you know, the Commission has already proposed an extension of this mechanism.
Kyseessä on siis lainananto pk-yrityksille, jotka luovat uusia työpaikkoja.
EnglishWe have given a two-year extension to companies to phase out their production.
Olemme antaneet yrityksille kaksi vuotta lisäaikaa tuotantonsa lopettamiseen.
EnglishThe report also supports the extension of the project beyond the construction period.
Mietinnössä kannatetaan lisäksi hankkeen jatkamista rakentamisvaiheen jälkeenkin.
EnglishWe fought for the extension of the Ottawa Convention to all types of mines.
Taistelimme laajentaaksemme Ottawan yleissopimuksen koskemaan kaikkia miinoja.
EnglishHowever, the Austrian Presidency still supported the extension of restrictions.
Puheenjohtajavaltio Itävalta kuitenkin tuki yhä rajoitusten laajentamista.
EnglishCan we justify an extension that increases the term of protection so dramatically?
Voimmeko perustella pidennystä, joka lisää niin dramaattisesti suoja-aikaa?
EnglishIn July of the same year, the Member States supported the extension of ENISA's mandate.
Saman vuoden heinäkuussa jäsenvaltiot kannattivat ENISAn toimikauden jatkamista.
EnglishWe do not want an extension of the deadline to 2013; we want to make that very plain.
Emme halua jatkaa määräaikaa vuoteen 2013; haluamme tehdä sen täysin selväksi.
EnglishSecondly, we must reject an extension of the scope to transport prevention actions.
Emme saa myöskään laajentaa soveltamisalaa kuljetuksia ehkäiseviin toimiin.
EnglishBy extension, the same equivalent treatment must apply to local elections.
Laajemmassa merkityksessä paikallisvaaleihin on sovellettava samanlaista kohtelua.
EnglishSecondly, there is an extension of co-decision in a number of important areas.
Toiseksi yhteispäätösmenettelyä on laajennettu monille tärkeille alueille.
EnglishExtension of the EC-USA agreement for scientific and technological cooperation (
EY:n ja Yhdysvaltojen välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus (
EnglishAn analytically disciplined extension of the second pillar is also needed.
Sen lisäksi EKP:n pitäisi kehittää toista pilaria analyyttisesti ja kurinalaisesti.
EnglishThe first relates to the extension of the minimum rules for asylum procedures.
Ensimmäinen liittyy turvapaikkamenettelyn vähimmäisehtojen venyttämiseen.