"farming" translation into Finnish

EN

"farming" in Finnish

EN farming
volume_up
{noun}

farming
Organic farming provides an opportunity for farmers to increase their income.
Luonnonmukainen maatalous antaa maanviljelijöille mahdollisuuden lisätä tulojaan.
Organic farming is a progressive area, significant of a trend reversal.
Luonnonmukainen maatalous on erään suunnanmuutoksen merkittävä ja kehittynyt vaihe.
It really is an ideal form of farming, especially for the European Commission.
Itse asiassa vuoristoseutujen maatalous on ihanteellista etenkin Euroopan komission kannalta.
farming
Mountain farming is a diverse and multifunctional typical form of farming.
Vuoristoalueiden maanviljely on tyypillisen vaihteleva ja monimuotoinen viljelyn muoto.
As a result, sugar would be produced in the regions where farming is most expensive.
Tämän seurauksena sokeria tuotettaisiin alueilla, joilla maanviljely on kaikkein kalleinta.
There is massive interdependence between farming and its rural infrastructure.
Maanviljely ja maaseudun infrastruktuuri ovat huomattavassa määrin riippuvaisia toisistaan.

Synonyms (English) for "farming":

farming
farm

Context sentences for "farming" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat is more, at this time of crisis, many young people want to return to farming.
Lisäksi tällaisena kriisiaikana useat nuoret haluavat palata maatalouden pariin.
EnglishIt would make normal sustainable production in farming and horticulture impossible.
Se estäisi tavanomaisen kestävän tuotannon maataloudessa ja puutarhanviljelyssä.
EnglishI welcome the proposals put forward by the Commission in relation to farming.
Pidän komission tekemiä maatalouteen liittyviä ehdotuksia erittäin myönteisinä.
EnglishIn the organic farming sector, for example, there is a threshold value of 5%.
Esimerkiksi luonnonmukaisesti viljelyjen tuotteiden raja-arvo on viisi prosenttia.
EnglishMadam President, the promotion of more environmentally-friendly farming is not easy.
Arvoisa puhemies, ympäristöystävällisemmän viljelyn edistäminen ei ole helppoa.
EnglishWe should be encouraging the uptake of new farming technology and not vilifying it.
Meidän pitäisi kannustaa uuden viljelytekniikan käyttöönottoa eikä panetella sitä.
EnglishMany Albanians live from subsistence farming and only a few products are exported.
Monet albanialaiset elävät omavaraisviljelystä, ja vientituotteita on vain muutama.
EnglishRural life, and farming in particular, is facing many threats at the present time.
Maaseutuelämään ja erityisesti maanviljelyyn kohdistuu nykyisin monia uhkia.
EnglishThese elements also determine the multi-operational role of European farming.
Nämä tekijät määräävät myös Euroopan maatalouden monitoiminnallisen tehtävän.
EnglishIt is essential to facilitate women's access to farming and agricultural credit.
On välttämätöntä helpottaa naisten pääsyä maatalousalalle sekä heidän luotonsaantiaan.
EnglishOf course farming needs to take a positive approach to environmental issues.
Viljelyssä on tietenkin omaksuttava myönteinen suhtautuminen ympäristökysymyksiin.
EnglishIt goes without saying that farming conditions vary in developing countries.
Sanomattakin on selvää, että viljelyolosuhteet vaihtelevat eri kehitysmaissa.
EnglishHow, I would like to know, is the spirit of enterprise in farming to be kept up?
Kysynkin, miten säilytetään maatalouselinkeinossa yrittämisen motivaatio?
EnglishFive million farming jobs have been lost in the EU between 1980 and today.
EU: ssa on vuodesta 1980 tähän päivään menetetty 5 miljoonaa maataloustyöpaikkaa.
EnglishThe second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
Toinen kärsimään joutuva ala on siipikarjan, lampaiden ja nautakarjan kasvatus.
EnglishThis fact alone underlines the importance of farming to the EU's natural environment.
Yksin tämä tosiasia korostaa maanviljelyn merkitystä EU:n luonnonympäristölle.
EnglishSupport should be given to newcomers in the farming sector including young farmers.
Maatalousalan aloittelijoita nuoret viljelijät mukaan lukien pitäisi tukea.
EnglishFarmers want to continue farming, but it is becoming more difficult for them every day.
Viljelijät haluavat jatkaa viljelyä, mutta se käy joka päivä yhä vaikeammaksi.
EnglishThe very best way of protecting the soil is through sound agriculture and farming.
Paras tapa suojella maaperää on järkevän maatalouden ja viljelyn avulla.
EnglishSome of the practices of industrialised farming have threatened us all.
Jotkin teollisen maatalouden käytänteistä ovat olleet vaaraksi meille kaikille.