"forest industry" translation into Finnish

EN

"forest industry" in Finnish

EN forest industry
volume_up
{noun}

1. industry

forest industry
For example, in my country around a third of potato starch is produced domestically and two thirds is imported, because the forest industry uses the lion's share of it.
Esimerkiksi omassa maassani noin kolmasosa perunatärkkelyksestä tuotetaan kotimaassa ja kaksi kolmasosaa tuodaan muista maista, koska metsäteollisuus käyttää siitä leijonanosan.

Similar translations for "forest industry" in Finnish

forest noun
Finnish
to forest verb
industry noun

Context sentences for "forest industry" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe protection of the forest against climate also helps maintain the forest industry and its competitiveness.
Metsien suojelu ilmastotekijöiden vaikutukselta auttaa myös metsäteollisuuden ja sen kilpailukyvyn säilyttämisessä.
EnglishThat is why the Commission has made a series of sectorial studies of the forest industry and industries related to it.
Siksi komissio on tehnyt joukon alakohtaisia tutkimuksia metsäteollisuudesta ja siihen liittyvästä teollisuudesta.
EnglishMr President, I would like to thank the Commission for presenting this communication on the 'forest-based industry' .
Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komissiota siitä, että se on esitellyt "metsäperustaista teollisuutta" koskevan tiedonannon.
EnglishThis sector is responsible for a tenth of the total industrial output for the EU and a third of the world' s forest industry production.
Kyseisellä alalla tuotetaan kymmenesosa EU:n alueen teollisesta tuotannosta ja kolmasosa koko maailman metsäteollisuustuotannosta.
EnglishFor example, the cold climate of the north and the crucial importance of the forest industry need to have greater visibility in the final decisions.
Esimerkiksi pohjoisen kylmän ilmaston ja metsäteollisuuden keskeisen aseman pitää näkyä paremmin lopullisissa päätöksissä.
EnglishIts content stresses the need to plan, for the future, sufficient and ambitious financial resources for the forest and the timber industry.
Sen sisällössä korostetaan tarvetta varmistaa metsä- ja puuteollisuudelle tulevaisuudessa riittävät ja kunnianhimoiset rahoitusvarat.
EnglishEver increasing social demands and environmental standards are also pushing the forest and timber industry to the very edge of profitability.
Lisäksi alati lisääntyvät yhteiskunnalliset vaatimukset ja ympäristönormit ajavat myös metsä- ja puuteollisuutta kannattavuuden rajoille.
EnglishIn the fight against the climate change, the availability of reasonable priced bio mass, vital for our forest industry, must be ensured.
Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on varmistettava, että saatavilla on kohtuuhintaista biomassaa, joka on erittäin tärkeää metsäteollisuudellemme.
EnglishPublishers and printing works use paper and other forest industry products, but many of them see themselves mainly as content producers.
Kustantajat ja painotalot käyttävät paperia ja muita metsäteollisuuden tuotteita, mutta monet niistä kokevat itsensä ennen muuta sisällön tuottajiksi.
EnglishI know there are particular Irish and Finnish interests here, but I do not believe that we can accept peat as a forest-based industry.
Tiedän, että tähän asiaan liittyy irlantilaisten ja suomalaisten erityisetuja, mutta en todellakaan usko, että voimme hyväksyä turvetta metsäperustaisen teollisuuden osaksi.
EnglishIn the view of our specialists in Germany, in the view of the German forestry industry and the forest nursery industry, this new directive will have a lasting negative impact.
Tämä direktiivi tulee saksalaisten asiantuntijoidemme ja saksalaisen metsätalouden mielestä vaikuttamaan kielteisesti metsätaimitarhatalouteen erittäin pysyvästi.
EnglishForest-based industry actually employs two and a half million people, which is no insignificant matter, and, as we know, accounts for a tenth of industrial output.
Tämä metsäperustainen teollisuus tosiaan työllistää kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä, mikä ei ole vähäinen asia, ja kuten tiedämme, muodostaa kymmeneksen teollisuustuotannosta.
EnglishSorted community waste and, for example, the fibrous pulp sludge that is produced in forest industry processes serve as good fuel supplements for many heating plants.
Lajiteltu yhdyskuntajäte ja muun muassa metsäteollisuuden prosesseissa syntyvät kuitumaiset lietteet ovat hyvää polttoainetta muiden polttoaineiden lisänä monille lämpölaitoksille.