EN

form {noun}

volume_up
1. general
It is the most atrocious form of violence perpetrated against women.
Tällainen väkivallan muoto on kaikkein hirvein naisiin kohdistuvan väkivallan muoto.
But air transport is the least friendly form of transport for the environment.
Mutta ilmaliikenne on eniten ympäristöä saastuttava liikenteen muoto.
A common and particularly serious form of this fraud is known as carousel VAT fraud.
Yleinen ja erityisen vakava arvonlisäveropetosten muoto on nk. karusellipetos.
If you wish to do this, you'll have to apply for an A1 form (formerly the E 101 form).
Jos haluat pysyä kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piirissä, sinun on hankittava A1-lomake (entinen E101-lomake).
This form will entitle you to healthcare during your stay.
Kun sinulla on tämä lomake, sinulla on oikeus terveydenhuoltoon oleskelusi aikana.
When prompted, fill out the form for the trial and click I accept.
Kun näyttöön tulee kehote tehdä niin, täytä kokeiluversion lomake ja valitse Hyväksyn.
I have to say that the structure of EU law does not offer a form of solid legal basis for such approaches.
Minun on sanottava, että EU:n lainsäädännön rakenne ei tarjoa vakaata oikeusperustaa tällaisille lähestymistavoille.
Another area where action needs to be taken is the form of the new common agricultural policy (CAP), which we are in the process of reforming.
Toinen ala, jolla tarvitaan toimenpiteitä, on yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tuleva rakenne.
This difference is important and, as everyone knows, forms the basis for the whole structure of the comitology.
Tämä ero on tärkeä, ja kuten me kaikki tiedämme, siitä johtuu koko komiteamenettelyn rakenne.
The male forms tend to look better than mine and the female forms tend to look better, say, than some Members of this House.
Miesten ulkomuoto on yleensä paremman näköinen kuin omani, ja naisten ulkomuoto on yleensä paremman näköinen kuin esimerkiksi joillain parlamentin jäsenillä.
form (also: attire, dress, garb, suit, wear)
form (also: body, figure)
At the same time there emerged a new form of Creutzfeldt Jakob's disease which affected young men in particular.
Samanaikaisesti oli syntynyt Creutzfeldt-Jakob -sairauden uusi tyyppi, johon varsinkin nuoret sairastuivat.
Cinematography is an art form contained on a fragile medium, which therefore requires positive, quick and effective action from the public authorities to ensure its preservation.
Elokuva on turmeltuvassa tallennusmuodossa esitettävä taiteen laji, minkä vuoksi tarvitaan viranomaisten myönteisiä, nopeita ja tehokkaita toimia sen säilyttämiseksi.
At the same time, like the rapporteur, I would like to congratulate the Ombudsman on having opened a home page where you can find a form on how to lodge a complaint.
Samanaikaisesti haluan esittelijän tavoin onnitella oikeusasiamiestä, koska hän on avannut kotisivun, jolta on löydettävissä kaavake valitusten tekemistä varten.
The right of workers to be consulted and involved is not just a matter of courtesy or form.
Työntekijöiden oikeus päästä neuvotteluihin ja tulla kuulluksi ei ole kohteliaisuuskysymys tai muodollisuus.
2. linguistics
I believe this would be more precise and it appears in this form in the agenda for this sitting.
Nähdäkseni tämä sanamuoto olisi täsmällisempi, ja samaa sanamuotoa käytetään tämän istunnon esityslistassa.
And even when a form of words does not subtract from any of that, it always remains inferior to something that adds to it.
Vaikka sanamuoto ei heikennä näitä millään tavoin, se on aina alempiarvoinen verrattuna näitä vahvistaviin ominaisuuksiin.
The President's ruling is that the form of words in the erratum is in accordance with the Rules of Procedure and is therefore admissible.
Puhemiehen päätöksen mukaan oikaisun sanamuoto on työjärjestyksen mukainen ja siten hyväksyttävä.
3. sports
It went off without any attempts to veto it or any additional battles over its final form.
Yritykset käyttää veto-oikeutta sekä uudet kiistat sopimuksen lopullisesta muodosta pystyttiin välttämään.
But this also reveals all the limitations of the Security Council in its current form and therefore the need for Europe, as a whole, to seek to change the current UN system.
On kuitenkin myös totta, että tämä veto osoittaa selvästi nykyisenlaisen YK: n turvallisuusneuvoston rajat ja siis sen, että koko Euroopan on pyrittävä muuttamaan järjestön nykytilannetta.
. - (NL) Mr President, ladies and gentlemen, Mrs in 't Veld may be unwell physically, she is still in excellent form verbally.
. - (NL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, jäsen in 't Veld on kenties fyysisesti huonossa kunnossa, mutta verbaalinen kunto on edelleen erinomainen.

Context sentences for "form" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThose of us who come from a small country cannot accept the report in that form.
Pienten jäsenvaltioiden edustajat eivät voi hyväksyä mietintöä tässä muodossaan.
EnglishThe Internet has, in recent years, become a new, universal form of communication.
Internetistä on viime vuosina tullut uusi yleismaailmallinen kommunikaatiomuoto.
EnglishOtherwise, we shall end up with a centrally administered form of ‘eurosclerosis’.
Muutoin meille jää käteen keskitetysti hallinnoitu niin sanottu "euroskleroosi".
EnglishIn practice, all European Parliament documents are accessible in electronic form.
Käytännössä kaikkiin Euroopan parlamentin asiakirjoihin voi tutustua sähköisesti.
EnglishIt is particularly unacceptable that this form of this aid is falling in Hungary.
Ei voida hyväksyä varsinkaan sitä, että tämän tuen tämä muoto laskee Unkarissa.
EnglishThis has been available in draft form since 1972 and has still not been adopted.
Sen luonnos on laadittu jo vuonna 1972, eikä direktiiviä ole vieläkään hyväksytty.
EnglishThis catalogue of good intentions does need to be given tangible form, however.
Tälle hyvien tarkoitusten luettelolle on kuitenkin annettava konkreettinen muoto.
EnglishIt is amazing that the Commission has seen fit to accept it in its current form.
On hämmästyttävää, että komissio on voinut hyväksyä sen nykyisessä muodossaan.
EnglishAt today's meeting, which was held in the form of a teleconference, the Governing
Tämänpäiväisessä kokouksessaan, joka pidettiin teleneuvotteluna, EKP:n neuvosto
EnglishSocial fundamental rights form part and parcel of traditional fundamental rights.
Sosiaaliset perusoikeudet kuuluvat erottamattomasti perinteisiin perusoikeuksiin.
EnglishThat is a pity because he has produced excellent work in the form of this report.
Se on vahinko, koska hän on tehnyt erinomaista työtä laatiessaan tämän mietinnön.
EnglishWe must offer added value in the form of experience, effectiveness and competence.
Meidän on tarjottava lisäarvoa kokemuksien, tehokkuuden ja valmiuksien muodossa.
EnglishIt must be informed that this article is being applied, when, and in what form.
Sen täytyy tietää, että tätä artiklaa sovelletaan sekä milloin ja missä muodossa.
EnglishThe reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
Mietinnöt, joista olemme juuri keskustelleet, luovat hyvän perustan tälle työlle.
EnglishI would instead like to argue for a form of 'positive discrimination' for women.
Haluan sen sijaan puhua eräänlaisen naisten "positiivisen syrjinnän" puolesta.
EnglishWe resolutely reject the death penalty, in whatever form and on whatever grounds.
Emme hyväksy kuolemanrangaistusta koskaan missään muodossa tai mistään syistä.
EnglishIt will certainly form a very significant input into our review of the directive.
Se on ilman muuta merkittävä panos direktiivin muuttamista koskevaan työhömme.
EnglishWe also have a tragic surplus of labour in the form of people who are unemployed.
Lisäksi Euroopassa on valitettavasti liikaa työvoimaa, mikä ilmenee työttömyytenä.
English   In patent law, an invention is subject to a special form of legal protection.
   Patenttilainsäädännössä keksinnölle taataan erityinen oikeudellinen suoja.
EnglishThe common fisheries policy in its current form has been operating for 18 years.
Yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) on toiminut nykyisessä muodossaan 18 vuoden ajan.