EN

gauge {noun}

volume_up
1. general
The cornerstone and gauge of recovery is the creation of new jobs.
Elpymisen perustava tekijä ja mittari on uusien työpaikkojen luominen.
The success of an active employment policy is ultimately the yardstick by which we can gauge whether Europe can solve the mass unemployment crisis of post-industrial society.
Aktiivisen työllisyyspolitiikan tuloksellisuus on lopulta se mittari, joka kertoo kykeneekö Eurooppa ratkaisemaan jälkiteolliseen yhteiskuntaan siirtymiseen liittyvän suurtyöttömyyden ongelman.
gauge (also: measure, meter)
The main requirements are, of course, to harmonise the gauge throughout Europe, especially where more than two countries cooperate.
Tärkeimmät vaatimukset ovat tietysti saman raideleveyden ottaminen käyttöön koko Euroopassa, erityisesti siellä, missä yli kaksi maata toimii yhteistyössä.
gauge (also: thickness)
2. transportation
Due to historical reasons, the track gauge in Finland and Russia is the same, but it is different from that in Europe in general.
Suomella ja Venäjällä on historiallisista syistä johtuen sama raideleveys, erilainen kuin yleensä Euroopassa.
We have different gauges in Sweden and Finland.
Ruotsilla ja Suomella on erilainen raideleveys.
Opening the market to competition between France and Spain will mean little, because so long as we keep different track gauges we will not increase either freight or passenger traffic.
Markkinoiden avaaminen kilpailulle Ranskan ja Espanjan välillä ei merkitse juuri mitään, koska niin kauan kuin meillä on eri raideleveys, emme lisää tavara- tai matkustajaliikennettä.
4. mathematics

Context sentences for "gauge" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGauge switches are now being tested there to make it easier to cross the border.
Siellä kokeillaan nyt raideleveyden muunninta rajan ylityksen helpottamiseksi.
EnglishIt will not affect Spain very much because it has a different gauge of rails.
Direktiivi ei vaikuta juurikaan Espanjaan, koska siellä on käytössä erilainen raideväli.
EnglishThe broad-gauge railway line from Vladivostok reaches the border of the EU at Čierna nad Tisou.
Leveäraiteinen rautatielinja Vladivostokista ulottuu EU:n rajalle Čierna nad Tisouhon.
EnglishWe were also able to gauge the ground that remains to be covered and the many obstacles to be overcome.
Tarkasteltiin myös jäljellä olevan matkan pituutta ja useita ylitettäviä esteitä.
EnglishI suggest introducing a barometer to gauge solidarity throughout the EU.
Ehdotan EU:n laajuisen solidaarisuusbarometrin käyttöönottoa.
EnglishCountries like Poland have unused broad gauge track.
Puolan kaltaisissa jäsenvaltioissa on leveäraiteinen rata, joka ei ole käytössä.
EnglishOn top of everything, our railways have a different gauge from those found elsewhere in the European Union.
Kaiken lisäksi rautatiemme ovat eri levyisiä kuin muualla Euroopan unionissa.
EnglishIn order to gauge the importance of multilingualism, we really must understand what it is all about.
Käsittääksemme monikielisyyden merkityksen meidän on ymmärrettävä, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan.
EnglishSimilarly, we must substantially develop a scheme to gauge the international comparability of rules of copyright.
Tekijänoikeussäännöstön kansainvälistä vertailtavuutta täytyy samaten tuntuvasti kehittää.
EnglishWithin the European Union, the Pyrenees still form a national border where the railway gauge has to be changed.
Euroopan unionissa Pyreneiden vuoristo muodostaa yhä maarajan, missä raideleveyttä täytyy vaihtaa.
EnglishMadam President, fair and free elections in Togo are an important gauge for the future of this country.
Arvoisa rouva puhemies, oikeudenmukaiset ja vapaat vaalit Togossa ovat tärkeä mittapuu maan tulevaisuudelle.
EnglishWe are therefore keeping a close eye on the actions of the Commission in order to gauge the credibility of your statements.
Siksi tarkkailemme tiiviisti komission toimia arvioidaksemme lausuntojenne uskottavuutta.
EnglishAnimal rights protestors are rightly horrified by the level of cruelty, which hardly anyone has been able to gauge fully.
Eläinsuojelijat ovat perustellusti raivoissaan eräästä julmuudesta, jota juurikaan ei tunneta.
EnglishWe do not know what the situation will be like then and we cannot gauge the financial implications.
Emme tiedä, miltä se silloin näyttää, emmekä tiedä, mitä taloudellisia vaikutuksia sillä on, mutta rahat on jo olemassa.
Englishhistorical references cannot gauge certain farmers' compliance with high environmental standards (para. 16)
historialliset viitearvot eivät punnitse tiettyjen maanviljelijöiden korkeiden ympäristönormien noudattamista (kohta 16)
EnglishIt refers in Annex IV, 2.2, to gauge pressure of 500 HPA, where in fact it should actually refer to 0.5 HPA.
Kyseessä on liitteen IV 2 kohdan 2 alakohta, jossa manometripaine on 500 hPa, kun sen pitäisi itse asiassa olla 0,5 hPa.
EnglishThe nearer we get to monetary union and the more we can gauge the main consequence: the urgency of economic union.
Mitä lähemmäksi rahaliittoa tulemme, sitä enemmän pohdimme sen tärkeintä seurausta: talousliiton välttämättömyyttä.
EnglishSo petitions are a gauge for the relations between the citizens and the legislator and there are many levels of petitions.
Vetoomukset mittaavat näin ollen kansalaisten ja lainsäätäjän välisiä suhteita, ja niitä on varsin monenlaisia.
EnglishCommissioner, when I now gauge the Commission's reaction to what has happened in Germany, then there is a world of difference.
Arvoisa komission jäsen, kun nyt katson, miten komissio toimii Saksan tapahtumien suhteen, niin ero on valtava.
EnglishMr President, we are having a debate today which is a gauge in relations between the Commission and the European Parliament.
Herra puhemies, me käymme tänään keskustelua, joka on merkittävä komission ja Euroopan parlamentin suhteiden kannalta.