EN

handle {noun}

volume_up
1. general
handle (also: shank)
handle (also: shank)
2. figurative
I therefore agree that we should proceed step by step on the basis of a common understanding of how we should handle the new crime problems.
Siksi kannatan lämpimästi sitä, että meidän pitäisi edetä askel kerrallaan perustana yhteinen käsitys uusien rikosongelmien käsittelystä.
handle (also: excerpt, extract, grasp, grip, hold, touch)
On rating agencies, there is a need to get a better handle on many matters, but I do warn against fragmentation from a system of internationally accepted ratings.
Luottoluokituslaitoksista totean, että monista asioista on saatava parempi ote, mutta varoitan, että kansainvälisesti hyväksyttyjen luokitusten järjestelmä voi aiheuttaa pirstoutumista.

Context sentences for "handle" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf the website isn't prepared to handle the traffic, you might encounter delays.
Jos sivusto ei ole varautunut kasvaneeseen liikenteeseen, sen käyttö voi hidastua.
EnglishThe EU in turn has something to learn from the way we handle some things in Sweden.
EU:lla on kuitenkin paljon opittavaa siitä, miten me Ruotsissa hoidamme asioita.
Englishand will physically handle, all euro banknotes, including those issued by the ECB.
eurosetelien - myös EKP:n liikkeeseen laskemien - fyysisestä liikkeellepanosta
EnglishSurely the general structures that are provided should be able to handle this.
Käyttöönotetuilla yleisillä rakenteilla pitäisi varmastikin voida ratkaista ongelma.
EnglishMr Purvis, it is my job to handle the trade disputes that we are currently involved in.
. (FR) Hyvä jäsen Purvis, työhöni kuuluu kaupallisten riita-asioiden hoitaminen.
EnglishClear explanations are easier to handle, and help to highlight distinctions.
Kun puhutaan suoraan, on helpompi edetä. Se auttaa tekemään eroista näkyviä.
EnglishTherefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
Sen vuoksi komissio käsittelee ainoastaan jokapäiväisiä asioita 1. marraskuuta lähtien.
EnglishThey too will have to tell us how we are to handle it and how we are to pay for it.
Heidän on tällöin myös kerrottava miten se, mitä he haluavat, hallitaan ja maksetaan.
EnglishSecondly, let us learn how to handle the various incentives available to us.
Toiseksi meidän on opeteltava käsittelemään erilaisia käytössämme olevia kannustimia.
EnglishMr President, President Alexander Lukashenko of Belarus cannot handle any criticism.
Arvoisa puhemies, Valko-Venäjän presidentti Alexander Lukashenko ei kestä kritiikkiä.
EnglishThe question then is: at what point do we do this and how do we handle it?
Kysymys silloin on seuraava: milloin teemme tämän ja miten voimme hoitaa sen?
EnglishI can assure you that we will handle the application as expediently as possible.
Voin vakuuttaa teille, että käsittelemme hakemusta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.
EnglishAs has been said, it is of fundamental importance to handle State aid in the correct way.
Kuten jo todettiin, on olennaisen tärkeää käsitellä valtiontukea asianmukaisesti.
EnglishHow do we handle soaring global energy demand while supply remains tight?
Kuinka selviämme kasvavasta energian kysynnästä, kun tarjonta pysyy niukkana?
EnglishWe in the various European countries have learned how to handle the drug that is alcohol.
Olemme eri Euroopan maissa oppineet suhtautumaan tähän huumeeseen, alkoholiin.
EnglishUnfortunately the Iranian authorities do not know how to handle the situation.
Valitettavasti Iranin viranomaiset eivät osaa toimia tässä tilanteessa.
EnglishThis is the correct way to handle things when the Ombudsman makes a request.
Tämä on oikea tapa käsitellä asioita, kun oikeusasiamies esittää pyynnön.
EnglishIf we cannot collectively handle the current sophistication, then we must simplify.
Jos emme yhdessä voi käsitellä nykyistä monimutkaisuutta, meidän on yksinkertaistettava.
EnglishHowever, the ability of the European Union to handle crises should not be dependent on luck.
Euroopan unionin kriisinratkaisukyvyn ei pitäisi kuitenkaan olla kiinni onnesta.
EnglishThe issue is that of how we handle the Lamfalussy procedure in future.
Kyse on siitä, kuinka aiomme tulevaisuudessa suhtautua Lamfalussy-menettelyyn.

Synonyms (English) for "handle":

handle
handling
love handle
English