"to introduce" translation into Finnish

EN

"to introduce" in Finnish

EN to introduce
volume_up
[introduced|introduced] {verb}

1. general

The Commission was subsequently forced to backtrack and introduce a quota system.
Komission oli sittemmin pakko perääntyä ja ottaa käyttöön kiintiöjärjestelmä.
Finally, you should have also decided to introduce guarantees for bank deposits.
Lopuksi teidän olisi myös pitänyt päättää ottaa käyttöön pankkitalletusten takuut.
Very few Member States wish to introduce this obligation to notify a defect.
Vain harvat jäsenvaltiot haluavat ottaa käyttöön tämän valitusvelvollisuuden.
We should maintain the quota system and introduce transparency into the milk marketing chain.
Meidän olisi syytä säilyttää kiintiöjärjestelmä ja lisätä maitotuotteiden markkinointiketjun avoimuutta.
It would also have been desirable to introduce a reference to periods of accessibility of public documents.
Olisi myös ollut suotavaa lisätä viittaus julkisten asiakirjojen saatavuuden aikarajoihin.
Then we will know what the European Union's assets are and we will not have to introduce them separately.
Silloin Euroopan unionin varat ovat tiedossa, eikä niitä tarvitse lisätä erikseen.
Today I can introduce them as a body, the first Commission of the new Europe.
Tänään voin esitellä heidät toimielimenä, uuden Euroopan ensimmäisenä komissiona.
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Olemme ylpeitä saadessamme ilmoittaa / esitellä uuden perheenjäsenemme...
May I briefly introduce some of the amendments that the committee's report puts forward.
Haluaisin esitellä lyhyesti joitakin valiokunnan mietinnössä esitettyjä tarkistuksia.

2. "people to each other"

to introduce

Context sentences for "to introduce" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese have persuaded the British government to introduce some stricter measures.
Nämä ovat saaneet Britannian hallituksen ryhtymään joitakin ankarampiin toimiin.
EnglishI will introduce this proposal again during further discussions on this subject.
Esitän ehdotuksen uudestaan tätä aihetta koskevissa myöhemmissä keskusteluissa.
EnglishThe following links will introduce you to volunteering in Estonia or elsewhere.
Seuraavien linkkien avulla voit tutustua vapaaehtoistyöhön Virossa tai muualla.
EnglishIt is also undoubtedly necessary to introduce a euro area stability mechanism.
Se on epäilemättä tarpeen myös euroalueen vakausmekanismin ottamiseksi käyttöön.
EnglishIt would not be in keeping with this to introduce a legally binding timetable.
Oikeudellisesti sitovan aikataulun käyttöönotto olisi ristiriidassa tämän kanssa.
EnglishWe need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.
Meidän on otettava käyttöön vaatimus merkitä liha, jotta se voidaan jäljittää.
EnglishAll these figures prove that it is now necessary to introduce binding measures.
Kaikki nämä luvut osoittavat, että nyt on otettava käyttöön sitovia toimenpiteitä.
EnglishRomania would like to introduce electric cars gradually on its domestic market.
Romania haluaisi ottaa kotimaisilla markkinoillaan sähköautot asteittain käyttöön.
EnglishSecond, we need to introduce testing of honeys imported from third countries.
Toiseksi meidän on aloitettava kolmansista maista tuotavan hunajan testaaminen.
EnglishSweden plans to introduce a unilateral moratorium on cod fishing in the Baltic.
Ruotsi suunnittelee yksipuolista turskakalastuksen keskeyttämistä Itämerellä.
EnglishWe need to introduce a single European asylum and immigration policy immediately.
Eurooppalainen turvapaikka- ja siirtolaispolitiikka on käynnistettävä välittömästi.
EnglishWe have to introduce a system of benchmarking and be guided by best practice.
Meidän on otettava käyttöön esikuva-analyysi ja opittava hyvistä käytännöistä.
EnglishThe United States, and also the US Congress, want to introduce an investment ban.
Yhdysvallat ja sen kongressi harkitsevat investointien lopettamista Burmaan.
EnglishIn the case of loose foodstuffs, the Member States can introduce an exemption.
Jäsenvaltiot voivat hyväksyä irtonaisten elintarvikkeiden osalta poikkeuksen.
EnglishIn addition she has had to introduce the new European External Action Service.
Hänen on myös täytynyt käynnistää Euroopan uuden ulkosuhdehallinnon toiminta.
EnglishWe did, however, introduce a number of improvements including new partial solutions.
Esitimme siihen kuitenkin monia parannuksia ja joitakin osittaisia ratkaisuja.
EnglishParliament should not introduce any changes as this could threaten the consensus.
Parlamentin ei pitäisi esittää muutoksia, sillä se uhkaisi yksimielisyyttä.
EnglishCountries that cannot afford to reduce taxes should introduce supplementary measures.
Verovähennyksiin kykenemättömien valtioiden olisi otettava käyttöön lisätoimia.
EnglishWhen will we in the European Union at last introduce a common investment policy?
Milloin Euroopan unionissa otetaan lopultakin käyttöön yhteinen investointipolitiikka?
EnglishWe are therefore encouraging industry to introduce this standard voluntarily.
Kehotamme sen vuoksi, että teollisuus ottaa vapaaehtoisesti käyttöön tämän säännön.