EN

to involve [involved|involved] {verb}

volume_up
Of course, this will involve additional costs in terms of the European Parliament's budget.
Tämä aiheuttaa tietenkin lisäkustannuksia Euroopan unionin talousarviossa.
A longer wait will involve further risks to public health.
Pidempi odotusaika aiheuttaa lisää vaaroja kansanterveydelle.
The other reason is that it might involve extra expense.
Toinen syy on, että se saattaisi aiheuttaa lisämenoja.
However, what does the proposal we are currently debating actually involve?
Mutta mitä tämä nyt käsiteltävä ehdotus oikeastaan sisältää?
This strategy will involve small steps down a long road.
Strategia sisältää pieniä askeleita pitkällä tiellä.
This will also involve training grants to assist the fishermen in the coastal states of Madagascar.
Rahoitus sisältää myös koulutusapurahoja Madagaskarin rannikkovaltioiden kalastajien auttamiseksi.
The space occupied by religion in a social and political whole must involve a very broad range of possibilities.
Uskonnon valtaama ala sosiaalisessa ja poliittisessa elämässä voi käsittää hyvin laajan mahdollisuuksien kirjon.
This involves the training of 770 policemen and judiciary members.
Se käsittää 770 poliisimiehen ja oikeusvirkamiehen koulutuksen.
This involves national or international hospital accreditations.
Tämä käsittää myös sairaaloiden kansallisen tai kansainvälisen akkreditoinnin.

Context sentences for "to involve" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMigratory movements of people seeking protection unfortunately involve minors.
Turvaa etsivien ihmisten muuttoliikkeet koskevat valitettavasti myös alaikäisiä.
EnglishIt can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
Siihen voi varsin usein sisältyä sairaanhoitoa ja erimuotoista lasten kasvatusta.
EnglishSome aspects of the problem involve animal health, as has already been mentioned.
Kuten jo mainittiin, jotkin ongelman näkökohdat liittyvät eläinten terveyteen.
EnglishI should therefore like to point out that schools should involve the parents.
Siksi haluan painottaa, että koulujen olisi otettava vanhemmat mukaan toimintaan.
EnglishThirdly, the need to involve the European citizens more in European integration.
Kolmanneksi Euroopan kansalaiset oli saatava paremmin mukaan Euroopan yhdentymiseen.
EnglishThe building of Europe will also involve the citizens, the towns and the regions.
Sillä Eurooppaa rakennetaan myös kansalaisten, kaupunkien ja alueiden kanssa.
EnglishAnd we must therefore involve ourselves to some extent in the issue of North Korea.
Tämän vuoksi meidän on jossain määrin otettava kantaa Pohjois-Korean tilanteeseen.
EnglishAs I see it, enlargement must involve moving away from the old Community method.
Mielestäni laajentumisen yhteydessä on siirryttävä pois vanhasta yhteisömenettelystä.
EnglishOn some points, the amendments involve precise improvements to the text in question.
Joissakin kohdissa ehdotukset vastaavat viitetekstissä ehdotettuja parannuksia.
EnglishHowever, you must be aware that this will involve a struggle over responsibilities.
Teidän on kuitenkin tiedostettava, että tämä tuo mukanaan toimivaltataistelun.
EnglishThis should involve abandoning maximum rates and introducing only minimum rates.
Enimmäisveromääristä tulisi luopua ja tulisi siirtyä käyttämään vain vähimmäisveroja.
EnglishI believe that the position of women can be improved only if we involve the men.
Naisten asemaa voidaan mielestäni parantaa ainoastaan ottamalla miehet mukaan toimiin.
EnglishWe believe that the European Parliament should involve itself more in this process.
Mielestämme Euroopan parlamentin on osallistuttava enemmän tähän menettelyyn.
EnglishThe purpose is to involve the legal services of both institutions in the process.
Tarkoituksena on ottaa kummankin toimielimen oikeudelliset yksiköt mukaan prosessiin.
EnglishHowever, people realised that the process did not involve democratic choice.
Ihmiset kuitenkin ymmärsivät, että prosessi ei sisältänyt demokraattista valintaa.
EnglishWe should continue with the efforts to involve those countries more intimately.
Meidän pitäisi edelleen pyrkiä parantamaan näiden maiden osallistumismahdollisuuksia.
EnglishWe hope that it will also involve the active cooperation of other members of the WTO.
Toivomme, että se edellyttää myös muiden WTO:n jäsenmaiden aktiivista yhteistyötä.
EnglishWe also intend to involve national parliaments more obviously in the strategy.
Haluamme myös ottaa kansalliset kansanedustuslaitokset selkeämmin mukaan strategiaan.
EnglishAll the hormones involve certain risks. Above all, they are carcinogenic.
Kaikki hormonit sisälsivät tiettyjä vaaroja; erityisesti ne ovat karsinogeenejä.
EnglishThe problems with SIS II do not involve the infrastructure that it shares with VIS.
SIS II -järjestelmän ongelmat eivät koske sen VIS:n kanssa jakamaa infrastruktuuria.

Synonyms (English) for "involvement":

involvement