EN

kind {noun}

volume_up
kind
volume_up
eräänlainen {noun} (substantiivin yhteydessä)
Three per cent is a kind of indicator of whether we are doing things correctly.
Kolme prosenttia on eräänlainen indikaattori, joka kertoo, teemmekö asiat oikein.
The reading contains a kind of virtual version of the EU budget.
Käsittelyssä on eräänlainen virtuaaliversio EU:n talousarviosta.
And most of all, a kind of normalized political fear invaded our lives.
Ja ennen kaikkea, eräänlainen pysyvä poliittinen pelko valloitti elämämme.
Justice has little place in that kind of battle, and human rights even less.
Tämäntapaisissa taisteluissa oikeudella on vähän sijaa ja ihmisoikeuksilla vielä vähemmän.
But when we think about the kind of possibilities I paint, we should feel a bit of fear.
Mutta ajatellessamme kuvaamiani mahdollisuuksia, meidän tulisi olla vähän peloissamme.
They are not given any kind of medical care and receive very little food.
Heille ei anneta minkäänlaista sairaanhoitoa, ja he saavat vain hyvin vähän ruokaa.
That is the first kind of solidarity that we must have.
Se on ensimmäinen solidaarisuuden laji, jota meidän osoitettava.
kind: music artist: (Beethoven OR Mozart)
laji: artisti: (Beethoven TAI Mozart)
Type the kind of file you're looking for.
Kirjoita etsittävän tiedoston laji.
It does this kind of 'price-quality' evaluation in special reports, which we highly appreciate.
Se tekee tällaista "hinta-laatu-arviointia" erityiskertomuksissaan, joita me suuresti arvostamme.
Of course we should consider the issue of water here in Parliament, because the kind of water we have is vital.
Meidän on luonnollisesti käsiteltävä vesistöihin liittyvää kysymystä täällä parlamentissa, sillä veden laatu on meille elintärkeä.
What is critically important is the kind of relations, if I may say this to you, that the European Parliament establishes with national parliaments.
Ratkaisevan tärkeää on niiden suhteiden laatu, jos saan sanoa, joita Euroopan parlamentti luo kansallisiin parlamentteihin.
This guy beats them with four of a kind, or deuce -- deuce.
Tämä tyyppi päihittää molemmat kahdella -- neljä samaa, neljä kakkosta -- kakkoset.
The type of blank disc you need depends on what kind of burner you have and what kind of disc you're trying to make.
Tarvittavan tyhjän levyn tyyppi määräytyy käytettävissä olevan tallentavan aseman ja luotavan levyn tyypin mukaan.
Aseman tyyppi.
kind (also: breed, race)

Context sentences for "kind" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
Se, ettei näin tehdä, johtuu varmasti jonkinlaisista ideologisista patoutumista.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, suuret kiitokset tarkkaavaisuudestanne.
EnglishWe must not, therefore, put ourselves into that kind of contradictory situation.
Meidän ei tämän vuoksi pidä saattaa itseämme näin ristiriitaiseen tilanteeseen.
EnglishA blame game of this kind will do nothing to bring about constructive solutions.
Tällainen syyllistäminen ei ainakaan edistä rakentavien ratkaisujen löytymistä.
EnglishIn fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
Itse asiassa on tehty päätös kieltäytyä kaikenlaista yhteistyöstä tällä alueella.
EnglishWe were unable to accept this kind of re-nationalisation of European policies.
Emme voineet hyväksyä tällaista EU:n toimintalinjojen uudelleenkansallistamista.
EnglishFinally, we would ask the Commission not to force us to take this kind of action.
Viimeisenä pyydämme komissiolta, ettei se pakota meitä tämänkaltaisiin toimiin.
EnglishMr President, your kind words just now about my country have touched me deeply.
Arvoisa puhemies, kauniit kotimaatani koskevat sananne liikuttivat minua syvästi.
EnglishThree per cent is a kind of indicator of whether we are doing things correctly.
Kolme prosenttia on eräänlainen indikaattori, joka kertoo, teemmekö asiat oikein.
EnglishPersonally, I do not think that an academic debate of this kind would be useful.
Itse olen sitä mieltä, ettei tällaisesta akateemisesta keskustelusta olisi hyötyä.
EnglishThere should be a convergence programme, a kind of guideline for social security.
Täytyy saada aikaan lähentymisohjelma, eräänlaiset sosiaaliturvan suuntaviivat.
EnglishBefore you press the power button, let's talk about what kind of gamer you are.
Ennen kuin painat virtapainiketta, keskustellaan siitä, millainen pelaaja olet.
EnglishI cannot support the Commission's ambition to become a kind of EU 'government'.
En voi tukea sitä, että komissio pyrkii jonkinlaiseksi EU: n " hallitukseksi" .
EnglishAt the present time, I would consider a statement of any kind to be premature.
Tällä hetkellä mikä tahansa asiaa koskeva lausunto on mielestäni liian aikainen.
EnglishI do not think that that is the best way to approach an agreement of this kind.
Minusta se ei ole paras mahdollinen lähestymistapa tämänkaltaiseen sopimukseen.
EnglishCan civil society in Russia expect nothing more than this kind of provocation?
Mitä muuta Venäjän kansalaisyhteiskunta voi odottaa kuin tällaista provokaatiota?
EnglishSo it serves no useful purpose to decry it as some kind of 'Bolkestein directive'.
Direktiiviä ei siis kannata tuomita eräänlaiseksi "Bolkesteinin direktiiviksi".
EnglishIt is, to my mind, justified to further encourage and reward policy of this kind.
Tällaisia toimia on mielestäni perusteltua kannustaa ja palkita myös jatkossa.
EnglishI would like to flag this point because this kind of monitoring will be essential.
Haluaisin korostaa tätä kohtaa, koska tällainen seuranta on olennaisen tärkeää.
EnglishTaxes of the kind mentioned in the honourable Member’s question are still rare.
Parlamentin jäsenen kysymyksessään mainitsemat verot ovat vielä hyvin harvinaisia.