"legal" translation into Finnish

EN

"legal" in Finnish

EN legal
volume_up
{adjective}

legal (also: judicial)
   In patent law, an invention is subject to a special form of legal protection.
   Patenttilainsäädännössä keksinnölle taataan erityinen oikeudellinen suoja.
As we know, the Council's legal services challenged the opinion of the Commission.
Tiedämme, että neuvoston oikeudellinen yksikkö on eri mieltä komission kannasta.
An example is the legal relationship between shareholder and representative.
Esimerkkinä voidaan mainita osakkeenomistajan ja edustajan välinen oikeudellinen suhde.
legal (also: lawful, licit, rightful, legit)
We are, however, only interested in legal residence and legal employment.
Meitä kiinnostavat kuitenkin vain laillinen oleskelu ja laillinen työnteko.
What is the legal basis authorising this kind of processing of personal data?
Mikä laillinen peruste oikeuttaa tämänkaltaisen henkilötietojen käsittelyn?
Legal immigration into the EU is a completely acceptable solution to the problem.
Laillinen maahanmuutto EU:hun on täysin hyväksyttävä ratkaisu tähän ongelmaan.
legal
It is a legal framework that is not limited to this type of tax measures.
Se on juridinen viitekehys, joka ei heikkene tämäntyyppisissä verojärjestelyissä.
I do not consider the EU to be a legal person which can establish embassies.
Mielestäni EU ei ole sellainen juridinen henkilö, joka voi perustaa lähetystöjä.
In short, there would be the danger of a legal and/or a political vacuum.
Lyhyesti sanoen, uhkana on juridinen ja/tai poliittinen tyhjiö.
legal
volume_up
laki- {adj.}
As we can see from the example of Italy, national legal resources are not, in any case, sufficient.
Kansallinen laki ei missään tapauksessa riitä, kuten Italian esimerkki osoittaa.
Law applicable to divorce and legal separation (
Avio- ja asumuseroon sovellettava laki (
Mr President, when the tsars were in power in Russia the country had a common legal system.
Arvoisa puhemies, kun Venäjällä olivat vallassa tsaarit, maassa oli voimassa yleinen laki.
legal (also: statutory)
In Finland, employers have a legal obligation to arrange a retirement plan for their employees.
Työnantajilla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöidensä eläketurva.
The opt-in regime is one uniform legal solution.
Opt-in-järjestelmä on yksi yhdenmukainen lakisääteinen ratkaisu.
Most EU countries apply sound legal provisions where birth control and abortion are concerned.
Useimmissa unionin maissa on onnistuneesti järjestetty lakisääteinen syntyvyyden säännöstely ja abortti.
legal (also: lawful)
I would ask that it be checked whether this proposal is at all legal.
Pyydän, että tarkistettaisiin, onko ehdotus ensinkään lainmukainen.
This is the only legal way to move forward.
Se on ainoa lainmukainen etenemistapa.
It is a legal body and makes its own decisions.
Se on lainmukainen elin ja tekee itse päätöksensä.
legal
He does not have access to legal aid in Britain because he has to employ a lawyer in the Netherlands to help him.
Hän ei saa oikeusapua Britanniassa, koska hänen on palkattava lakimies auttamaan häntä Hollannissa.
I am a lawyer, but I must say that, as far as I know, there is no legal basis for being able to demand that any reactor be shut down.
(SV) Olen lakimies, mutta minun on sanottava, että tietääkseni ei ole mitään oikeudellista perustaa vaatia jonkin reaktorin sulkemista.

Synonyms (English) for "legal":

legal

Context sentences for "legal" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
Lissabonin sopimuksessa myös vahvistetaan oikeusperusta humanitaariselle avulle.
EnglishSome of our amendments clarified and strengthened Article 152 as the legal base.
Jotkin tarkistuksistamme selvensivät ja lujittivat 152 artiklaa oikeusperustana.
EnglishThat is why we now want to extend the legal basis for these forms of assistance.
Sen vuoksi haluaisimme nyt jatkaa näiden rahoitusapujen oikeudellista perustaa.
EnglishThe Committee on Legal Affairs and the Internal Market has made this even worse.
Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta on vain pahentanut tilannetta.
EnglishThe recently submitted Commission proposals will complete this legal framework.
Komission hiljattain jättämät ehdotukset täydentävät tämän lainsäädäntökehyksen.
EnglishLegal certainty should be considered whenever a piece of legislation is reviewed.
Säädöksen uudelleenarvioinnissa on aina kiinnitettävä huomiota oikeusvarmuuteen.
EnglishThey have no legal recognition and there is no system in place to protect them.
Heitä ei tunnusteta oikeudellisesti, eikä heitä suojella millään järjestelmällä.
EnglishThe programme will now finally acquire a legal basis and actually get under way.
Ohjelma saa nyt viimein oikeudellisen perustan ja pääsee toden teolla käyntiin.
EnglishIn addition, it will provide legal certainty, which is crucial to entrepreneurs.
Näin varmistetaan myös oikeusvarmuus, joka on äärimmäisen tärkeää yrittäjille.
EnglishAbove all, we must do our homework and formulate the appropriate legal provisions.
Meidän on ennen kaikkea luettava läksymme ja laadittava asianmukaiset säädökset.
EnglishAllow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
Saanen käyttää lisäksi tätä erityistä tilaisuutta kysyäkseni oikeusperustasta.
EnglishThe transactions underlying the revenue are, taken as a whole, legal and regular.
Tuloksen perustana olevat toimet ovat yleisesti ottaen laillisia ja asiamukaisia.
EnglishFurthermore, this text increases legal protection for the victims of accidents.
Lisäksi asiakirjalla lisätään onnettomuuksissa vahingon kärsineiden oikeusturvaa.
EnglishThe Commission’s communication also raises a number of major legal difficulties.
Komission tiedonanto herättää myös joitakin tärkeitä oikeudellisia kysymyksiä.
EnglishTherefore the communication must be target-oriented and should have a legal base.
Viestinnän on näin ollen oltava kohdennettua ja sillä on oltava oikeusperusta.
EnglishThe Committee on Legal Affairs justifies the decision to change to the legal basis.
Oikeudellisten asioiden valiokunta perustelee päätöstään muuttaa oikeusperustaa.
EnglishThe rule of law and legal certainty are the cornerstones of the European model.
Oikeusvaltion periaate ja oikeusvarmuus ovat eurooppalaisen mallin kulmakiviä.
EnglishWe are very disappointed in the Council' s rejection yesterday of this legal basis.
Olemme hyvin pettyneitä neuvostoon, koska se hylkäsi eilen tämän oikeusperustan.
EnglishI am also against the idea of a double legal base which some people have proposed.
Lisäksi vastustan kaksinkertaista oikeusperustaa, jota jotkut ovat ehdottaneet.
EnglishYou constructed a quasi-legal case that is no more stable than a house of cards.
Olette luoneet näennäisjuridisen rakennelman, joka on hutera kuin korttitalo.