"measure" translation into Finnish

EN

"measure" in Finnish

EN measure
volume_up
{noun}

measure (also: action, proceeding, step)
Any measure that has the opposite effect would be an extremely bad measure to take.
Mikä tahansa toimenpide, jolla on päinvastainen vaikutus, olisi huono toimenpide.
Is it a market measure or is it a measure to protect the environment?
Onko se markkinoita koskeva toimenpide vai onko se ympäristönsuojelua koskeva toimenpide?
However, this measure is not enough - a nuclear safety culture is required.
Tämä toimenpide ei kuitenkaan riitä - tarvitaan ydinturvallisuuskulttuuria.
measure (also: amount, bulk, degree, dose)
Is the rate of gas and oil supply the measure of our objectiveness?
Onko kaasun ja öljyn määrä objektiivisuutemme mittapuu?
The number of teachers per child in school is certainly a measure of efficiency which is in fact used.
Opettajien määrä suhteessa koulun oppilasmäärään on epäilemättä tehokkuusmittari, jota käytetään de facto .
After each measure, though, it turns out that, after a brief reduction, there is an increase in immigrants.
Jokaisen toimenpiteen jälkeen käy kuitenkin ilmi, että lyhytaikaisen laskun jälkeen maahanmuuttajien määrä alkaa taas kasvaa.
measure (also: gauge, indicator, instrument, clock)
Gross domestic product is the best known measure of macro-economic activity.
Bruttokansantuote on tunnetuin makrotaloudellisen toiminnan mittari.
A free press is irrefutably a measure of the degree of democracy in a society.
Vapaa lehdistö on kiistämättä yhteiskunnan demokraattisuuden mittari.
It seems to me that profits are the best measure of competitiveness.
Minusta vaikuttaa siltä, että saadut voitot ovat parhain kilpailukyvyn mittari.
measure (also: gauge, meter)
volume_up
mitta {noun}
As a tangible sign recognised around the world, the euro is a measure of stability.
Tämä todellinen merkki tunnustetaan ympäri maailman, euro on vakauden mitta.
We are today dealing with an issue that is a measure of our humanity.
Tänään käsiteltävä asia on inhimillisyytemme mitta.
The measure of a good Presidency is not conventional speeches or great words, or common places.
Hyvän puheenjohtajan mitta eivät ole tavanomaiset puheet tai suuret sanat tai yleiset paikat.
measure (also: measurement)
It is a hard task to measure results, however; in practice it is impossible.
Tulosten mittaus on vaikea tehtävä, käytännössä mahdoton.
We will only be able to ensure that we have reliable data once effective measuring and monitoring systems come into force.
Vasta todellisten mittaus- ja valvontajärjestelmien voimaantulo varmistaa sen, että saamme luotettavia tietoja siitä, mitä tapahtuu.
Carrying out the testing by technical means would make the requirements more reliable, cheaper and easier to measure and standardise across the Member States.
Teknisen testauksen toteuttaminen lisäisi vaatimusten luotettavuutta, vähentäisi kustannuksia ja helpottaisi mittaus- ja yhdenmukaistamistoimia jäsenvaltioissa.
measure (also: bar, beat, pace, rate)
volume_up
tahti {noun}
measure (also: distance, range)

Context sentences for "measure" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSpending is becoming an end in itself and the measure of the programme's success.
Varojen kuluttamisesta tulee tavoite sinänsä ja todiste ohjelman onnistumisesta.
EnglishSuch cooperation will be an effective counter-measure to organized criminality.
Sellainen yhteistyö on tehokas vastaveto järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.
EnglishHowever, we do have some reservations about some of the details in this measure.
Meillä on kuitenkin joitakin tämän välineen yksityiskohtia koskevia varauksia.
English   Mr President, in large measure I am pleased to support Mr Bersani’s report.
   Arvoisa puhemies, kannatan mielelläni jäsen Bersanin mietintöä suurelta osin.
EnglishWe know how difficult it is to reach the whole of a target group with any measure.
Tiedämme, että on mahdotonta auttaa koko kohdeyleisöä yhdellä ainoalla toimella.
English   – Madam President, ladies and gentlemen, I too am delighted at this measure.
   – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, myös minä olen tyytyväinen tähän ohjelmaan.
EnglishIt would also be desirable for the UN Security Council to confirm such a measure.
Sen vuoksi olisi myös toivottavaa, että YK: n turvallisuusneuvosto vahvistaisi ne.
EnglishWe have a complete and correct guideline for this, i.e. a legislative measure.
Meillä on sitä varten täydellinen ja hyvä direktiivi, lainsäädännöllinen toimi.
EnglishThe fact is that there are valid arguments both for and against this measure.
On olemassa päteviä perusteluja niin tämän toimen puolesta kuin sitä vastaankin.
EnglishThis measure is important for guaranteeing universal access to rail transport.
Tämä toimi on tärkeä, jotta voidaan taata yleinen pääsy rautatieliikenteeseen.
EnglishWe question the effectiveness, necessity and proportionality of this measure.
Me asetamme kyseenalaiseksi tämän toimen tehokkuuden, tarpeen ja suhteellisuuden.
EnglishWe actually chose that we did not want to have a further single market measure.
Meidän valintamme oli, ettemme halua jälleen uutta sisämarkkinatoimenpidettä.
EnglishI believe that this measure is inappropriate and will require further discussion.
Luulen, että tämä ei ole sopiva tapa, ja meidän on vielä keskusteltava tästä.
EnglishHowever, we must also make it a benchmark against which we measure our partners.
Sitä on kuitenkin käytettävä kriteerinä myös arvioidessamme kumppaneitamme.
EnglishGiven the massive expulsion of the civil population, it is far too weak a measure.
Kun ottaa huomioon siviiliväestön laajat karkotukset, päätös on aivan liian heikko.
EnglishThe second measure needs to be support for the countries most severely affected.
Toisena toimenpiteenä on oltava tuki valtioille, joihin kriisi on vaikuttanut eniten.
EnglishMoreover, the grubbing-up measure has been applied in the past, a decade ago.
Sitä paitsi raivausjärjestelmää on jo sovellettu aiemmin, vuosikymmen sitten.
EnglishThat is why the European Court asked Italy to suspend the expulsion measure.
Tästä syystä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin pyysi Italiaa lykkäämään karkotusta.
EnglishMy belief is that such a measure will not be accepted by our fellow citizens.
Olen vakaasti sitä mieltä, etteivät kansalaiset hyväksyisi tällaista toimenpidettä.
EnglishHowever, the European Parliament has now in large measure taken over this role.
Euroopan parlamentti on kuitenkin ottanut suuressa määrin hoitaakseen tämän tehtävän.