EN

name {noun}

volume_up
name (also: appellation, title)
The workgroup name is displayed under Computer Name, Domain, and Workgroup Settings.
Työryhmän nimi näkyy kohdassa Tietokoneen nimi, toimialue ja työryhmäasetukset.
In the Plan name box, type a name for the plan, and then click Next.
Kirjoita Suunnitelman nimi -ruutuun suunnitelman nimi ja valitse Seuraava.
In System Properties, click the Computer Name tab to see the workgroup name.
Työryhmän nimi näkyy Järjestelmän ominaisuudet -valintaikkunan Tietokoneen nimi -välilehdessä.
If there are no objections, the name may be registered.
Jos vastalauseita ei esitetä, nimitys voidaan rekisteröidä.
The dialogue and the name of this dialogue show that we are all in the same boat.
Vuoropuhelu ja vuoropuhelun nimitys osoittavat, että istumme kaikki samassa veneessä.
Finally, it was decided to give it the name of closer cooperation.
Tämä tiiviimmän yhteistyön nimitys vakiintui lopulta.
Parliament’s good name is at stake; this is a case of non-compliance with a European Parliament resolution.
Parlamentin maine on vaarassa; toiminta on Euroopan parlamentin päätöslauselman vastaista.
That also means that the EU's good name - it has actually had a good name in the Arab world - will disappear.
Se merkitsee myös sitä, että EU: n hyvä maine - arabimaailmassa se on nimittäin ollut hyvä - häviää.
Coal has a bad name, partly for pollution and partly for the extra carbon dioxide it produces per kilowatt as compared to gas.
Kivihiilellä on huono maine osaksi saasteen vuoksi sekä sen vuoksi, että se tuottaa enemmän hiilidioksidia kilowattituntia kohden maakaasuun verrattuna.

Context sentences for "name" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf nobody is opposed, the name of that delegation will be changed as I indicated.
Jos kukaan ei vastusta, valtuuskunta nimetään uudelleen ilmoittamallani tavalla.
English. - Madam President, thank you for using my full name.
EFD-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, kiitos kun käytitte koko nimeäni.
EnglishI knew many of them by name, and I said: ‘Mr so-and-so welcome and how are you?’.
Tunsin monet heistä nimeltä ja sanoin: "Herra se ja se, tervetuloa, mitä kuuluu?"
EnglishThere is an outstanding question: the question of the name is still outstanding.
Yksi kysymys on edelleen ratkaisematta: ratkaisematta on edelleen nimikysymys.
EnglishThe name you enter is used to create Web and e-mail addresses for your services.
Antamaasi nimeä käytetään luotaessa WWW- ja sähköpostiosoitteet palveluillesi.
EnglishThe Parliamentary Assembly decides to change its name into European Parliament.
Parlamentaarinen edustajakokous päättää muuttaa nimensä Euroopan parlamentiksi.
EnglishAsk your network administrator for the name of the VPN server before you begin.
Kysy VPN-palvelimen nimi verkonvalvojalta ennen kuin aloitat ohjatun toiminnon.
EnglishFor more information, see DNS (Domain Name System): frequently asked questions.
Lisätietoja on ohjeaiheessa DNS (Domain Name System): usein kysytyt kysymykset.
EnglishClick the Folder name list, and then click one of the folder naming conventions.
Napsauta Kansion nimi -luetteloa ja napsauta sitten jotakin kansion nimeämistapaa.
EnglishMadam President, whenever amendments are tabled, the name of the author is given.
Arvoisa puhemies, tekijän nimi mainitaan aina tarkistusten esittämisen yhteydessä.
EnglishMr President, I should like to ask you to add my name to the attendance register.
Arvoisa puhemies, haluaisin pyytää lisäämään nimeni läsnä olleiden luetteloon.
EnglishBefore you begin, make sure you know the name of the printer that you want to add.
Liitä tai yhdistä tulostin tietokoneeseen tulostimen valmistajan ohjeiden mukaan.
EnglishIf your ISP requires a specific computer name, don't change the name they give you.
Jos Internet-palveluntarjoaja vaatii tiettyä tietokoneen nimeä, älä muuta nimeä.
EnglishMr President, I would just like to say that my name does not need to be recorded.
Arvoisa puhemies, halusin vain sanoa, ettei nimeäni tarvitse merkitä muistiin.
EnglishYou can immediately start configuring users with their proper company domain name.
Voit välittömästi alkaa määrittää oikeaa yrityksen toimialueen nimeä käyttäjille.
EnglishTo change the name of the parliamentary delegation is not a sign of resoluteness.
Parlamentin valtuuskunnan nimen muuttaminen ei ole osoitus päättäväisyydestä.
EnglishI thank them for joining us today and I accept this prize in their name too.
Kiitän heitä läsnäolosta ja otan tämän palkinnon vastaan myös heidän puolestaan.
EnglishThe business name is a symbol of the company, and should be easily identifiable.
Toiminimi on yritystunnus, jonka pitää erottua selvästi muista liikenimistä.
EnglishIf you want to use a different name for the ripped files, tap or click File Name.
Jos haluat käyttää eri nimeä kopioiduille tiedostoille, valitse Tiedostonimi.
EnglishSome popular analog video formats include 8mm, Hi-8, VHS, and S-VHS (to name a few).
Digitaalinen videokamera, joka tukee analogisen signaalin muuntoa digitaaliseksi