"navel" translation into Finnish

EN

"navel" in Finnish

FI
EN

navel {noun}

volume_up

Synonyms (English) for "navel":

navel

Context sentences for "navel" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am well aware that the Council is incapable of contemplating anything beyond its national navel.
Tiedän hyvin, ettei neuvosto pysty näkemään omaa kansallista napaansa kauemmaksi.
EnglishThey should not be merely the result of in-house navel gazing.
Arvioiden taustalla ei saa olla pelkästään toimielimen omaan napaan tuijottaminen.
EnglishMr President, on a point of order: I just wanted to engage in 30 seconds of navel-gazing.
Arvoisa puhemies, työjärjestyspuheenvuoro: haluaisin vain tuijottaa 30 sekuntia omaan napaani.
EnglishWhat we need is less navel-gazing and more reports of success from the European Union.
Tarvitaan vähemmän omaan napaan tuijottamista ja enemmän raportteja Euroopan unionin menestyksestä.
EnglishThe time for navel-gazing is over and we cannot overlook the globalisation of our economies.
Omaan napaan tuijottamisen aika on ohi; emme voi sulkea silmiämme talouksiemme globaalistumiselta.
EnglishWe spent the whole of this morning contemplating our own budgetary navel.
Vietimme koko tämän aamun ruotimalla talousarvioasioita.
EnglishHowever, if we spend two-and-a-half years navel-gazing, then we will be even further away from the citizens out there.
Jos kuitenkin tuijotamme omaan napaamme kaksi ja puoli vuotta, etäännymme vain lisää kansalaisista.
EnglishWhen all is said and done, it is not the institutions - institutional navel-gazing - but their policies that are important.
Loppujen lopuksi toimielimet - institutionaalinen itsekeskeisyys - eivät ole tärkeitä, vaan niiden toimintalinjat.
EnglishWe must now enter a phase in which the European Union reverts from institutional navel-gazing to the adoption of a global outlook.
Euroopan unionin on nyt lopetettava omaan napaan tuijottaminen ja omaksuttava kokonaisvaltainen ajattelutapa.
EnglishThat means a little navel-gazing.
Silloin on hieman tuijotettava omaan napaansa.
EnglishWith this report, Parliament has indulged in some unfruitful navel-gazing and is throwing out all our good work.
Tällä mietinnöllä parlamentti syyllistyy hedelmättömään omaan napaan tuijotukseen ja heittää menemään kaiken tekemämme arvokkaan työn.
EnglishThis institutional navel-gazing occurs with these people just as much as it does with any of the institutions of Europe.
Institutionaalista omaan napaan tuijottelua tapahtuu kyseisten ihmisten keskuudessa aivan yhtä paljon kuin sitä tapahtuu kaikissa EU:n toimielimissä.
Englishto contemplate one's navel
EnglishIt is not popular or easy to raise what is often regarded as the navel-gazing issues of institutional reform.
Toimielimen hallinnon uudistaminen, jota pidetään usein omaan napaan tuijotteluna, on asia, jonka esille ottaminen ei herätä yleistä suosiota eikä se ole helppoa.
Englishto gaze at one's navel
EnglishIf you spoke of the Constitution, on the other hand, you were accused of navel-gazing, of being obsessed with technical aspects.
Toisaalta niitä, jotka puhuivat perustuslain puolesta, syytettiin omaan napaan tuijottamisesta ja pakkomielteisestä takertumisesta teknisiin näkökohtiin.
EnglishWe need to keep proving that we are not engaged in institutional navel-gazing and show that we are dealing with the real issues facing Europe.
Meidän on edelleen todistettava, ettemme syyllisty institutionaaliseen itsekeskeisyyteen ja osoitettava, että käsittelemme EU:n todellisia ongelmia.
EnglishWe are not talking here about irresponsible or inferior countries and this is something that the Union often forgets, in its sometimes arrogant navel-gazing.
Emme puhu nyt vastuuttomista tai alempiarvoisista maista, minkä ylimielinen EU usein unohtaa tuijottaessaan ainoastaan omaa napaansa.
EnglishI wish to protest that we are navel-gazing and ignoring the greatest threat to the world's security today - a war in which millions of people could die.
Vastustan sitä, että me tuijotamme napaamme ja sivuutamme maailman rauhan suurimman tämänhetkisen uhan - sodan, jossa voi kuolla miljoonia ihmisiä.
EnglishIt has surely helped to put to rest the myth that the European Union is in some way obsessed with navel-gazing and detached from citizens' real concerns.
Se on varmastikin auttanut hautaamaan uskomuksen siitä, että Euroopan unionia riivaa omaan napaan tuijottelu ja että se on etääntynyt kansalaisten todellisista huolenaiheista.