EN note
volume_up
{noun}

1. general

Due note should be taken of this particular value conferred by the Union.
Tähän Euroopan unionin tuottamaan erityiseen arvoon on kiinnitettävä sen ansaitsema huomio.
We must take note of this auditors' opinion.
Meidän on annettava tilintarkastajien lausumalle sen ansaitsema huomio.
(FR) We have taken note of your point.
(FR) Panimme huomionne merkille.
note (also: message, relay race)
volume_up
viesti {noun}
I still think that this message is one that the Commission should take note of.
Olen yhä sitä mieltä, että komission olisi otettava tämä viesti huomioon.
Please send a short note or e-mail to me with the relevant facts which I will communicate to the Commission, as you suggest.
Lähettäkää minulle lyhyt viesti tai sähköposti kyseisistä seikoista, niin toimitan tiedot komissioon, kuten ehdotitte.
I would also like to note that the cohesion policy carries with it a very important message for the citizens.
Haluaisin myös panna merkille, että yhteenkuuluvuuspolitiikalla on hyvin tärkeä viesti kansalaisille.
note (also: remembrance)
Tap the File menu, and then tap New Note or New Note from Template.
Napauta Tiedosto-valikkoa ja napauta sitten Uusi muistiinpano tai Uusi muistiinpano mallista.
When you open Journal, it automatically opens a blank note.
Kun avaat Journalin, tyhjä muistiinpano avautuu automaattisesti.
In the Save As dialog box, browse to the folder you want to save your note in.
Siirry Tallenna nimellä -valintaikkunassa kansioon, johon muistiinpano tallennetaan.
note (also: badge, character, digit, emblem)
volume_up
merkki {noun}
This was a first positive sign, which we cannot ignore, that the Commission is now prepared to listen to us more closely than it has done in the past, and we must therefore note this fact.
Se oli ensimmäinen merkille pantava myönteinen merkki siitä, että komissio on nyt valmis kuuntelemaan meitä tarkemmin kuin menneisyydessä.
I think this is a good opportunity to say to Commissioner Šemeta that we have seen and noticed these developments, that we are taking note of them and that they are a good sign.
Mielestäni tämä on hyvä tilaisuus sanoa komission jäsenelle Šemetalle, että olemme nähneet ja panneet merkille nämä muutokset, että otamme ne huomioon ja että ne ovat hyvä merkki.
One observation: for one year, Parliament has given its agreement, and I join my fellow Member in asking you, Mrs Győri, to take note of the very strong consensus within Parliament on this matter.
Yksi havainto: parlamentti hyväksyi asian vuosi sitten, ja yhdyn kollegoihini ja pyydän teitä, Enikő Győri, panemaan merkille parlamentissa tästä asiasta vallitsevan vahvan yksimielisyyden.
It is interesting to note that we currently have a legal base for communication activities in animal welfare but not for animal health, and this is going to be corrected in the proposal.
On kiintoisa havainto, että nykyisin eläinten hyvinvointia koskevilla tiedotustoimilla on oikeusperusta mutta eläinten terveyttä koskevilla toimilla ei, ja tämä aiotaan ehdotuksessa korjata.
note (also: check mark)
To create additional notes, click the New Note button.
Luo uusia muistilappuja napsauttamalla Uusi muistilappu -painiketta.
note (also: fame, glory, kudos, name)
volume_up
maine {noun}
note (also: key)
note (also: melody, tune)
volume_up
sävel {noun}
In music, if you've heard a song before, if you heard Jill sing those songs before, when she sings them, the next note pops into your head already -- you anticipate it as you're going.
Musiikissa, jos olette kuulleet laulun aiemmin, ja joku laulaa samaa uudelleen, seuraava sävel pompahtaa mieleen -- sen ennakoi.
note
volume_up
nootti {noun}
note
note
0:37 Mental note to the liberators: throwaway plastics take a lot of space and don't biodegrade.
0:37 Pieni muistutus vapauttajillemme: kertakäyttötuotteet vievät paljon tilaa eivätkä hajoa luonnossa.

2. music

note (also: musical note)
volume_up
nuotti {noun}
To launch the wizard, right-click the album art (which is still, most likely, the "musical note" placeholder art), and then click Find album info.
Käynnistä ohjattu toiminto napsauttamalla albumin kuvaa hiiren kakkospainikkeella (joka todennäköisimmin on edelleen "nuotti"-paikkamerkkikuva) ja valitsemalla Albumin tietojen haku.

3. economics

note (also: debenture)

Context sentences for "note" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Viimeisenä puuttuisin vielä yhteen kiisteltyyn asiaan, nimittäin hehkulamppuihin.
English   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.
   Jäsen in 't Veld, suuret kiitokset huomautuksistanne, jotka panemme merkille.
EnglishWe have taken note of that matter and will try to correct it for tomorrow morning.
Olemme panneet asian merkille ja pyrimme korjaamaan asian huomisaamuun mennessä.
EnglishThe Commission has certainly taken note, so this will be taken into consideration.
(EN) Komissio on varmasti pannut pyynnön merkille, joten pyyntö otetaan huomioon.
EnglishI would like to note in this connection that increasing expenditure is no solution.
Tässä yhteydessä haluan mainita, että menojen lisääminen ei ole mikään ratkaisu.
EnglishIn this connection, we note that the Commission is making a considerable effort.
Panemme merkille, että tässä asiassa komissio on toteuttanut tuntuvia toimia.
EnglishOn a final note, I too believe that OLAF requires monitoring under rule of law.
Viimeinen kohta: uskon myös, että OLAF tarvitsee oikeusvaltiollista valvontaa.
EnglishOn a personal note, I give my unreserved support to absolute freedom of the press.
Henkilökohtaisesti annan varauksettoman tukeni täydelliselle lehdistönvapaudelle.
EnglishThe Commission takes note of this Parliament resolution and its recommendations.
Komissio panee merkille tämän parlamentin päätöslauselman ja sen suositukset.
EnglishWe will note that in the minutes, although I would prefer not to comment on it.
(DE) Kirjaamme tämän pöytäkirjaan, mutta olen mieluummin kommentoimatta asiaa.
EnglishThe handwriting that corresponds to the word appears in the Ink from note box.
Sanaa vastaava käsinkirjoitettu teksti näkyy Muistiinpanon kirjoitus -ruudussa.
EnglishSo, all in all, I note with pleasure that our views are in line with one another.
Minulla on siis ilo kaiken kaikkiaan todeta, että näkemyksemme käyvät yksiin.
EnglishI have taken note of Parliament's desire for a compromise solution to be found.
Olen pannut merkille, että parlamentti toivoo kompromissiratkaisun aikaanssaamista.
EnglishAlso note, it is our farmers who are in most direct contact with pesticides.
On muistettava, että viljelijöillä on kaikkein suorin yhteys torjunta-aineisiin.
English   The Commission takes good note of what Mr Swoboda has just said, of course.
   Komissio panee tietenkin tarkasti merkille, mitä jäsen Swoboda juuri sanoi.
EnglishI note Mr de Miguel's realistic but encouraging remarks with regard to Turkey.
Panin merkille ministeri de Miguelin realistiset mutta rohkaisevat sanat Turkista.
EnglishI note with satisfaction that the rapporteur endorses all the other articles.
Panen tyytyväisenä merkille, että esittelijä kannattaa kaikkia muita artikloja.
EnglishWhen you've finished using a note, you can delete it to clean up your desktop.
Kun et enää käytä muistilappua, voit poistaa sen ja näin pitää työpöydän puhtaana.
EnglishNote: There are two main differences between the trial and the paid service:
Huomautus: Palvelun maksullisen ja kokeiluversion välillä on kaksi tärkeää eroa.
EnglishThe one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine.
Kurkkua saava apina, huomatkaa, että ensimmäinen kurkkupala maittaa ihan hyvin.