"observation" translation into Finnish

EN

"observation" in Finnish

EN observation
volume_up
{noun}

observation (also: abidance, annotation, comment, notation)
Third observation: you judge very harshly the common agricultural policy.
Kolmas huomautus: tuomitsette hyvin ankarasti yhteisen maatalouspolitiikan.
And one more little observation: which substances are actually necessary to society?
Ja vielä yksi huomautus: Mitä aineita oikeastaan yhteiskunnassa tarvitaan?
My third observation is that we have modified the direction of our economic policy.
Kolmas huomautus, olemme muuttaneet talouspolitiikan suuntausta.
observation (also: attention, caution, note, notice)
volume_up
huomio {noun}
This is the first observation that I would like to make with regard to this report.
Tämä oli ensimmäinen huomio, jonka halusin esittää mietinnön yhteydessä.
The third observation is that other matters have not made as much progress.
Kolmas huomio on se, että muiden asioiden osalta ei olla edistytty yhtä hyvin.
I should like to finish off with an observation with regard to socio-economic policy.
Lopuksi huomio sosiaali- ja talouspolitiikasta.
observation (also: abidance, discovery, note, notice)
An important observation becomes necessary, however, when one examines the matter.
Tätä asiakirjaa tutkittaessa on eräs merkittävä havainto kuitenkin tarpeen.
This observation compels me to say that our reports are also very important.
Tämä havainto pakottaa minut sanomaan, että myös mietintömme ovat hyvin tärkeitä.
One crucial observation is that the period of reconstruction is over.
Yksi keskeinen havainto on, että jälleenrakennuskausi on ohi.
observation (also: annotation, aside, comment)
I very clearly understand your concern, but permit me some observations.
Ymmärrän erittäin hyvin teidän huolestuneisuutenne, mutta sallikaa minun antaa asiasta muutama kommentti.
observation (also: close, conclusion, decision, end)
observation (also: conclusion, deduction, inference)
I should like to thank Mr Bourlanges for his concluding remark which gives me a welcome opportunity now to present my few concluding observations.
Haluan kiittää jäsen Bourlangesia hänen loppuhuomautuksestaan, joka suo minulle tervetulleen mahdollisuuden esittää muutama päätelmä.
observation (also: perception)
It would be foolish to think that earth observation will sooner or later be nothing more than a commercial operation.
Olisi virhe luulla, että maapallon havainnointi muuttuisi ennen pitkää luonteeltaan pelkästään kaupalliseksi.

Synonyms (English) for "observation":

observation

Context sentences for "observation" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, I freely concede that this is an observation and not a major criticism.
Myönnän kuitenkin mielelläni, että tämä on rivihuomautus eikä tärkeää kritiikkiä.
EnglishMy final observation concerns the need for universal access to childcare centres.
Viimeinen huomioni koskee tarvetta päivähoitokeskusten yleiseen käytettävyyteen.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, let me first make a small, general observation.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, esitän ensin lyhyen yleiskommentin.
EnglishIt must move from observation and coordination to fully-fledged participation.
Tarkkailusta ja koordinoinnista on siirryttävä täysipainoiseen osallistumiseen.
English(DE) Mr President, before we vote, I would like to make a brief observation.
(DE) Arvoisa puhemies, haluan esittää lyhyen huomautuksen, ennen kuin äänestämme.
EnglishMy second observation concerns our disappointment regarding institutional reform.
Toinen huomautukseni koskee pettymystämme institutionaalisiin uudistuksiin.
EnglishEuropean Environment Agency -European environment information and observation network
Euroopan ympäristökeskus ja ympäristöä koskeva Euroopan tieto- ja seurantaverkosto
EnglishLet me conclude with one political observation - one that is of great importance to me.
Haluan esittää lopuksi yhden poliittisen huomion, joka on minusta hyvin tärkeä.
EnglishIt is also necessary for the different observation teams to work together more closely.
Erilaisten tarkkailuryhmien pitäisi myös tehdä nykyistä tiiviimmin yhteistyötä.
EnglishMy final observation, Mr President, I would like to address to Mr Nicolaï.
Arvoisa puhemies, viimeisen huomautukseni haluan osoittaa puheenjohtaja Nikolaïlle.
EnglishBefore I conclude, I would like, if I may, to make another personal observation.
Ennen kuin lopetan, haluaisin tehdä toisenkin henkilökohtaisen huomion.
EnglishPlease allow me, Madam President, to finish with a much broader observation.
Sallikaan minun, arvoisa puhemies, päättää puheenvuoroni paljon yleisempään huomioon.
EnglishLastly, let me remind you that the European Union sent an election observation mission.
Lopuksi haluan muistuttaa, että Euroopan unioni lähetti vaalitarkkailuryhmän.
EnglishMy final observation, Madam President, concerns the debate on the future of Europe.
Arvoisa puhemies, viimeinen huomioni koskee Euroopan tulevaisuutta koskevaa keskustelua.
EnglishThe European Union Observation Mission for the elections was extremely positive.
Euroopan unionin tarkkailijaryhmä oli erittäin tyytyväinen vaaleihin.
EnglishThe situation in Europe, and this is my second observation, is very specific.
Euroopan tilanne, ja tämä on toinen huomioni, on hyvin erityislaatuinen.
EnglishLiquidity regulations are subject to an observation period until 2015.
Likviditeettiä koskeviin sääntöihin sovelletaan seurantakautta vuoteen 2015 asti.
EnglishWithout this network of observers, we would not have these excellent observation missions.
Ilman tarkkailijoiden verkostoa valtuuskuntien matkat eivät onnistuisi yhtä hyvin.
EnglishIn the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
Vaalitarkkailua koskevissa suuntaviivoissa on erityinen kohta naisista.
EnglishWe shall certainly keep him under observation, President Barroso, in the years to come.
Arvoisa puheenjohtaja Barroso, aiomme taatusti pitää häntä silmällä tulevina vuosina.