"out of context" translation into Finnish

EN

"out of context" in Finnish

EN out of context
volume_up
{adverb}

out of context
Lastly, I should like to say to Mr Dillen that he has quoted Mr Rocard totally out of context.
Lopuksi haluan sanoa jäsen Dillenille, että hän lainasi Michel Rocardin sanoja täysin irrallaan asiayhteydestä.
out of context

Similar translations for "out of context" in Finnish

out noun
out adjective
out adverb
out preposition
to out verb
Finnish
of preposition
Finnish
context noun

Context sentences for "out of context" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut this is something that you are taking out of context.
Ymmärrän tämän, mutta irrotatte kysymyksen asiayhteydestään.
EnglishTrusting or not trusting the CE mark cannot be based on the CE mark alone, out of context.
CE-merkintää kohtaan tunnettu luottamus ei voi perustua pelkästään yhteydestään irrotettuun CE-merkkiin.
EnglishOut of context, we cannot oppose the promotion of free downloading.
Yleisesti ottaen emme voi vastustaa sitä, että mahdollisuutta hakea lataustiedostoja ilmaiseksi edistetään.
EnglishThe proposal tabled by President Sarkozy, meanwhile, on the Mediterranean Union is completely out of context.
Presidentti Sarkozyn esittämä ehdotus Välimeren unionista on samaan aikaan täysin irrallinen.
EnglishThis is another question which seems out of context.
En ymmärrä asiayhteyttä tämänkään kysymyksen kohdalla.
EnglishThe various situations highlighted in the ‘new’ report are, nevertheless, almost all taken out of context.
Lähes kaikkia "uudessa" mietinnössä korostetuttuja tilanteita on kuitenkin tarkasteltu asiayhteyden ulkopuolella.
EnglishThey are unreasonable, out of context anywhere other than in the minds of their proponents, and alter our joint position.
Ne ovat perusteettomia, eivät liity asiaan muuten kuin ehdottajiensa mielessä ja muuttavat yhteistä kantaamme.
EnglishIn any case, with regard to a reduction in working time, I would say that this subject cannot be dealt with in a general manner nor out of context.
Työajan lyhentämisen osalta sanoisin joka tapauksessa, ettei tätä aihetta voida käsitellä yleisesti ja ehdoitta.
EnglishIn this regard, there are certain aspects of certain amendments to this directive which I believe to be entirely out of context and unnecessary.
Tältä osin tiettyjen direktiiviin tehtyjen tarkistusten tietyt näkökohdat ovat mielestäni täysin epäolennaisia ja tarpeettomia.
EnglishGiven that you are insisting on some kind of statement by the President-in-Office of the Council, I would tell you that this statement cannot be taken out of context.
Koska te puhutte jatkuvasti neuvoston puheenjohtajan lausumasta, kerron teille, ettei sitä voi irrottaa asiayhteydestään.
EnglishStill others are doing their utmost to find passages in Dr Blix's report to take out of context in order to try to justify military intervention.
Muut taas ponnistelevat kovasti esittääkseen Blixin raportista asiayhteydestään irrotettuja kohtia, joilla ne voisivat oikeuttaa aseellisen voimankäytön.
EnglishIt is unfortunate that in some countries the debate on the Treaty has been taken out of context and used to fuel an internal and party political row.
On valitettavaa, että sopimuksen käsittely on eräissä maissa irronnut asiayhteyksistään ja otettu sisä- ja puoluepoliittisen riitelyn välikappaleeksi.
EnglishPhrases and snippets taken out of context in what I call the "highlighter version," which is the one favored by both Muslim fundamentalists and anti-Muslim Islamophobes.
Katkelmia irti asiayhteydestään niin sanotusti lihavoituna versiona, mikä on suosittua sekä ääri-islamilaisten että islamofobien parissa.
EnglishAmendment No 2 which comes subsequent to our adoption of the report in committee seems to be slightly out of context and I recommend a vote against.
Tarkistus 2, joka tehtiin vasta sen jälkeen, kun olimme hyväksyneet mietinnön valiokunnassa, ei näytä oikein kuuluvan asiayhteyteen, ja suositan sen hylkäämistä.
EnglishSo that sentence has been formulated in a balanced way, and I would ask for it to be read likewise, without one aspect being seized on and taken out of context.
Lause on muotoiltu tasapainoisesti ja pyytäisin teitä lukemaan sen sillä tavalla, eikä ottamaan siitä yhtä kohtaa erilleen, jolloin se irrotetaan asiayhteydestään.
EnglishThe public discrediting of the signatories using their statements taken out of context, with the intention of portraying them as untrustworthy people, is an inopportune act.
Allekirjoittaneet on saatettu julkisuudessa huonoon valoon poistaen heidän kirjoituksiaan asiayhteyksistään ja pyrkien näin antamaan heistä kuva epäluotettavina ihmisinä.
EnglishGiven that simplification is directly linked to transparency, I will take advantage of the Commissioner's presence in plenary to ask him a question out of context.
Koska yksinkertaistaminen on suorassa yhteydessä avoimuuteen, haluan käyttää hyödykseni komission jäsenen läsnäoloa täysistunnossa esittääkseni hänelle toista asiaa koskevan kysymyksen.
EnglishIt is important not to take a regime of restrictive measures out of context, or when implementing these measures, to believe that everything will fall into place automatically.
On tärkeää, että rajoittavia toimenpiteitä ei sovelleta asiayhteyden ulkopuolella ja että näiden toimien toteuttamisessa ei pidä ajatella, että kaikki sujuu toteutuksessa automaattisesti.