"outlawed" translation into Finnish


Infinitive of outlawed: to outlaw
EN

"outlawed" in Finnish

EN to outlaw
volume_up
[outlawed|outlawed] {verb}

In the end, however, it is probably better to outlaw certain industries, since we know the effects that they have.
Kaikesta huolimatta on ehkä tärkeämpää kieltää tällaiset teollisuuslaitokset, koska tiedämme niiden vaikutukset.
The phrase 'just a housewife' needs to be outlawed.
Sanonta "vain kotiäiti" pitäisi kieltää.
On the one hand we have good laws and a new strategy to outlaw discrimination against people as employees and consumers.
Meillä on kunnolliset lait ja uusi strategia, jonka avulla työntekijän ja kuluttajan asemassa oleviin ihmisiin kohdistuva syrjintä voidaan kieltää.

Context sentences for "outlawed" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe day before yesterday, Turkey’s gay and lesbian organisation was outlawed.
Toissapäivänä Turkin homojen ja lesbojen järjestö julistettiin laittomaksi.
EnglishAnother thing of great importance is that commercial advertising is still outlawed.
Toinen hyvin merkittävä seikka on se, että kaupallinen mainonta on edelleen laitonta.
EnglishLastly, a black list should be established to ensure that tax havens are outlawed.
Lisäksi olisi laadittava musta lista sen varmistamiseksi, että veroparatiisit kielletään.
EnglishTo the situation in which discrimination is outlawed in one area but allowed in another.
Jolla lopetetaan se, että syrjintä kielletään yhdellä alalla mutta sallitaan toisella.
EnglishIn fact, all of these religions are outlawed and have no legal status.
Itse asiassa kaikki nämä uskonnot ovat laittomia, eikä niillä ole oikeudellista asemaa.
EnglishWe are certainly outlawed in Spain, by the young Spanish democracy I mentioned.
Järjestömme on toki kielletty Espanjassa, jossa on vallalla nuori demokratia, kuten äsken mainitsin.
EnglishIn many African countries, sadly, homosexuality is indeed outlawed.
Monissa Afrikan valtioissa homoseksuaalisuus on tosiaan vastoin lakia.
EnglishMr President, sexual harassment at work must be outlawed.
Arvoisa puheenjohtaja, sukupuolisesta häirinnästä työpaikoilla on päästävä eroon.
EnglishWe Slovaks have outlawed a similar radical organisation in our country.
Me slovakialaiset olemme julistaneet vastaavanlaiset radikaalit järjestöt laittomiksi maassamme.
EnglishWe must fight to ensure that stonings are not merely suspended but actually outlawed.
Meidän on taisteltava sen puolesta, että kivityksiä ei pelkästään keskeytetä vaan ne todella kielletään.
EnglishThus, the Communist Party of Latvia is still outlawed.
Latvian kommunistinen puolue on siis edelleen kielletty.
EnglishIs their sale outlawed in any Member State?
Onko naudanluiden myynti kielletty jossain jäsenvaltiossa?
EnglishThese immoral arms must also be outlawed.
Nämä moraalittomat aseet on lisäksi julistettava pannaan.
EnglishEqually, sponsorship by tobacco companies of events or activities involving several Member States will be outlawed.
Samoin kielletään se, että tupakkayhtiöt sponsoroivat tapahtumia tai toimintoja, joissa on mukana useampia jäsenvaltioita.
EnglishIt was outlawed in Chicago for a while.
Chicagossa se oli laitontakin, jonkin aikaa.
EnglishThe European project will only have credibility if Europe is perceived as a place where every kind of discrimination is outlawed.
Euroopan yhdentymishanke voi olla uskottava vain, jos Eurooppaa pidetään alueena, jolla kaikki syrjintä on laitonta.
EnglishWe must ensure in future that work which does not pay a living wage is outlawed by society and is no longer tolerated.
Meidän on varmistettava tulevaisuudessa, että yhteiskunnassa kielletään ja tuomitaan työ, josta ei makseta toimeentulon takaavaa palkkaa.
EnglishThis repression followed the first extraordinary assembly of the UBCV since it was outlawed by the communist authorities in 1981.
Nämä sortotoimet ovat seurausta UBCV:n ensimmäisestä erityiskokouksesta, jonka kommunistiset viranomaiset julistivat laittomaksi.
EnglishShe said that since homosexuality and Christianity are not outlawed in Iran, asylum seekers can simply return home.
Hän totesi, ettei homoseksuaalinen käytös ja kristinuskon harjoittaminen ole laitonta Iranissa, joten turvapaikanhakijat voivat aivan hyvin palata kotiin.
EnglishIs it not time other Member States followed the initiative undertaken by Britain, that has at least outlawed trade promotion in Burma?
Eikö muiden jäsenvaltioiden olisi aika noudattaa Britannian tekemää aloitetta, jossa on sentään kielletty kaupankäynnin edistäminen Burmassa?