"participant" translation into Finnish

EN

"participant" in Finnish

EN

participant {noun}

volume_up
One participant at a time can make changes to the handout, and those changes will be made to all participants' handouts.
Yksi osallistuja voi kerrallaan tehdä muutoksia tiivistelmään ja tehdyt muutokset siirretään kaikkien osallistujien tiivistelmiin.
This was a fact well noted by the many participants.
Moni osallistuja pani tämän tarkoin merkille.
That raises a question mark about the quality of that particular university, but I am sure it is a good participant in the Tempus programme.
Tämä kyseenalaistaa kyseisen yliopiston laadun, mutta olen varma, että se on erinomainen osallistuja Tempus-ohjelmaan.
participant (also: entrant)

Synonyms (English) for "participant":

participant
English

Context sentences for "participant" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission must be a capable participant in the work undertaken by these associations.
Komission on yllettävä vuoropuhelussaan näiden järjestöjen tekemän työn tasalle.
EnglishThe only participant in the single market which implements the rules 100% is Norway.
Ainoa yhtenäismarkkinoiden jäsen, joka noudattaa sääntöjä sataprosenttisesti, on Norja.
EnglishPre-requisitesTo make a video call, each participant must have the following:
EdellytyksetVideopuheluiden soittaminen edellyttää, että kullakin osallistujalla on seuraavat:
EnglishThe European Union will again be an important participant in the conference.
Tässäkin konferenssissa Euroopan unionilla on tärkeä sija.
EnglishSecondly, the European Union is, today, a full participant in international affairs.
Toiseksi haluaisin todeta, että Euroopan unioni osallistuu nykyisin täysimääräisesti kansainvälisiin asioihin.
EnglishThe European Union was a very active participant in these fisheries throughout the oceans of the world.
Euroopan unionin jäsenvaltiot kalastavat aktiivisesti näitä lajeja maailman eri valtamerillä.
EnglishOn what basis does the Council intend to include the European Parliament as a participant in this summit?
Miten neuvosto aikoo toteuttaa Euroopan parlamentin osallistumisen mainittuun huippukokoukseen?
EnglishYES - But as a participant in the European Voluntary Service, you are entitled to specific free insurance.
KYLLÄ - Mutta EVS:n vapaaehtoistyöntekijänä sinulla on oikeus maksuttomaan erityisvakuutukseen.
EnglishThis project was supported by the Commission and has attracted 18 participant countries and 34 associate partners.
Komissio on tukenut kyseistä hanketta, ja siihen osallistuu 18 maata ja 34 liitännäiskumppania.
English(EL) Mr President, all my life I have absolutely loved sport, both as a participant and as a spectator.
(EL) Arvoisa puhemies, koko ikäni olen ollut suorastaan hulluna urheiluun sekä osallistujana että katsojana.
EnglishWe are at the same time a participant, by necessity, but we also feel the direct effects of this poverty.
Olemme olosuhteiden pakosta toimijoita, mutta joudumme välittömästi myös kärsimään köyhyyden seurauksista.
EnglishOver the last year, Parliament has been an extremely active and outspoken participant in this debate.
Viimeisen vuoden aikana parlamentti on osallistunut erittäin aktiivisesti ja suorasanaisesti tähän keskusteluun.
EnglishIt was the first time the European Community had been accorded the status of a full participant at a UN conference.
Euroopan yhteisölle myönnettiin ensimmäistä kertaa täysivaltaisen jäsenen asema YK:n konferenssissa.
EnglishMy constituency is the only part of the United Kingdom which will share a land frontier with a participant country.
Vaalipiirini on Yhdistyneen kuningaskunnan ainoa osa, jolla on yhteinen maaraja osallistujamaan kanssa.
EnglishIn addition, the Union has become, by means of the Treaty, a fully-fledged participant in international politics.
Lisäksi unionista on tullut Lissabonin sopimuksen myötä kansainvälisen politiikan täysipainoinen osapuoli.
EnglishThis cooperation will be tailored to the interests of each participant, in serving the freedom of the people.
Tämä yhteistyö sovitettaisiin vastaamaan jokaisen osanottajan tarpeita ja palvelemaan kunkin kansakunnan vapautta.
EnglishThe participant Eastern European states also take very different approaches to the European Union's aid priorities.
Mukana olevilla Itä-Euroopan mailla on myös erittäin erilaiset käsitykset Euroopan unionin tuen painopisteistä.
EnglishWill Turkey be a participant in the process?
Osallistuuko Turkki valmistelukunnan prosessiin?
EnglishEurope must cease to be an observer in global policy matters and become a participant.
Euroopan unionin ei pidä enää tyytyä tarkkailijan asemaan maailmanlaajuisessa politiikassa vaan sen on osallistuttava politiikkaan aktiivisesti.
EnglishThe hearing was an opportunity to have what I hope was a fruitful debate and every participant in it was given the floor.
Kuulemistilaisuudessa käytiin mielestäni antoisa keskustelu ja jokaiselle osallistujalle annettiin puheenvuoro.