"parties" translation into Finnish

EN

"parties" in Finnish

EN parties
volume_up
{plural}

parties (also: sides)
The qualities of EUPOL are recognised by all parties - the Afghans, the US and other parties.
EUPOLin laadukkuuden tunnustavat kaikki osapuolet - Afganistan, Yhdysvallat ja muut osapuolet.
Are weaker parties granted an equal right to a say in the matter?
Saavatko heikommat osapuolet samanarvoisen oikeuden osallistua päätöksentekoon?
All the parties, irrespective of our political divisions, remind you of your duties.
Kaikki osapuolet yli puoluerajojen muistuttavat teitä velvollisuuksistanne.

Synonyms (English) for "party":

party

Context sentences for "parties" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe mere identification of the third parties is often lengthy and time-consuming.
Pelkästään kolmansien osapuolten tunnistaminen on usein hidasta ja aikaa vievää.
EnglishTwo political parties were unable to put up candidates for the local elections.
Kaksi poliittista puoletta eivät voineet asettaa ehdokkaita kunnallisvaaleissa.
EnglishSensitivities in the parties and in the Member States are different, after all.
Loppujen lopuksi eri asiat ovat arkaluonteisia eri puolueissa ja jäsenvaltioissa.
EnglishMadam President, I refer to the draft regulation on European political parties.
Arvoisa puhemies, viittaan asetusluonnokseen Euroopan poliittisista puolueista.
EnglishParties must be constructed from the bottom up by the parties in the Member States.
Jäsenvaltioissa toimivien puolueiden on perustettava puolueet alhaalta ylöspäin.
EnglishIt is important to say that it is the duty of both parties to protect civilians.
On tärkeää todeta, että molempien osapuolten tehtävänä on suojella siviilejä.
EnglishThe report’s recommendations should be taken on board by all relevant parties.
Kaikkien suurten puolueiden pitäisi kannattaa mietinnössä esitettyjä suosituksia.
EnglishI also welcome the work done by the parties involved on achieving this objective.
Olen tyytyväinen myös osapuolten tekemään työhön tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
EnglishI should like to refer to one further point: legal personality for the parties.
Yhteen asiaan haluaisin vielä viitata: se on puolueiden oikeushenkilöllisyys.
EnglishIt is a pity, but it is the fault of all the political parties on the ground.
Se on vahinko, mutta se on kaikkien siellä olevien poliittisten puolueiden syytä.
EnglishThat means that there was excellent communication between all the parties involved.
Tämä merkitsee sitä, että viestintä kaikkien välillä on toiminut erinomaisesti.
EnglishWe in the EU should instead seek submissions from the parties concerned directly.
Meidän olisi EU:ssa pyydettävä aloitteita suoraan asianomaisilta osapuolilta.
EnglishThere are in fact parties which have won 80% of the votes cast in elections.
Kosovossahan on puolueita, jotka ovat saaneet 80 % vaaleissa annetuista äänistä.
EnglishWhen we talk about political parties, we must take two problems into consideration.
Kun puhumme poliittisista puolueista, meidän on otettava huomioon kaksi ongelmaa.
EnglishThese are drugs that are mainly used by young people at discos, concerts and parties.
Näitä huumeita käyttävät enimmäkseen nuoret diskoissa, konserteissa ja juhlissa.
EnglishOnly then would the parties be understood in practical terms by our citizens.
Vasta silloin kansalaisemme saavat konkreettisen käsityksen näistä puolueista.
EnglishIt can only be amended with the agreement of the 150 States that are parties to it.
Sitä voidaan muuttaa ainoastaan sen osapuolina olevien 150 valtion suostumuksella.
EnglishThe joint declaration of 16 April issued by all the ACTA parties is quite clear.
Kaikkien ACTA-osapuolten 16. huhtikuuta antama yhteinen julkilausuma on varsin selvä.
EnglishI therefore hope that the renewal of the agreement will bear fruit for both parties.
Siksi toivon, että sopimuksen uusiminen kantaa hedelmää molemmille osapuolille.
EnglishI have spoken to the representatives of the two main political parties there.
Olen puhunut kahden Albanian suurimman poliittisen puolueen edustajien kanssa.