"partition" translation into Finnish

EN

"partition" in Finnish

EN partition
volume_up
{noun}

partition (also: allocation, distribution, divide, division)
volume_up
jako {noun}
   Mr President, the partition of Ireland has been a complete and abject failure, socially, economically and politically.
   Arvoisa puhemies, Irlannin jako on ollut täydellinen ja viheliäinen epäonnistuminen niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin poliittisestikin.
Munich and the partition of Czechoslovakia were Hitler’s first acts of aggression, but there is no denying that the Molotov-Ribbentrop Pact was the real call to war.
München ja Tšekkoslovakian jako olivat Hitlerin ensimmäisiä aggression ilmentymiä, mutta Molotov-Ribbentrop-sopimus merkitsi kieltämättä todellista alkua sodalle.
. - Mr President, I have never doubted that Sudan's partition is the only way to guarantee peace, justice and development for Southern Sudan.
. - (EN) Arvoisa puhemies, en koskaan epäillyt, etteikö Sudanin jako olisi ainoa keino taata Etelä-Sudanin rauha, oikeudenmukaisuus ja kehitys.
But the political solution must on no account be the partition of Kosovo.
Kosovon jakaminen ei voi kuitenkaan missään tapauksessa olla poliittinen ratkaisu.
The partition of the valley among three states after the collapse of the Soviet Union has fuelled ethnic conflicts.
Laakson jakaminen kolmen maan kesken Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen on vauhdittanut etnisten konfliktien syntymistä.
There is a serious danger that the island will finally be partitioned.
Saaren lopullinen jakaminen kahtia on vaarallisen lähellä.
partition
volume_up
ositus {noun}
partition
volume_up
väliseinä {noun} (kevyt)
If we open this curtain, then we will find that there is a partition wall behind it which cannot just be removed straight away.
Jos avaamme verhon, sen takana on väliseinä, jota ei voi poistaa aivan helposti.

Context sentences for "partition" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Council will never accept the ethnic partition of Bosnia and Herzegovina.
Neuvosto ei tule milloinkaan hyväksymään Bosnia-Hertsegovinan etnistä jakamista.
EnglishThe Council has decided to partition working time into active and inactive segments.
Neuvosto on päättänyt erotella työajan aktiivisiin ja ei-aktiivisiin jaksoihin.
EnglishWe must look at other possibilities, including partition and transmutation.
Meidän on harkittava muita vaihtoehtoja, esimerkiksi erotusta ja transmutointia.
EnglishYou can partition the hard disk so it contains a single volume or several volumes.
Voit osioida kiintolevyn siten, että se sisältää yksittäisen aseman tai useita asemia.
EnglishFormatting or deleting a partition deletes all of the data on the partition.
Kun osio alustetaan tai poistetaan, kaikki kyseisen osion tiedot poistetaan.
EnglishA boot partition is a partition that contains Windows operating system files.
Käynnistysosio on osio, joka sisältää Windows-käyttöjärjestelmätiedostoja.
EnglishFor more information about NTFS, see Convert a hard disk or partition to NTFS format.
Lisätietoja NTFS:stä on ohjeaiheessa Kiintolevyn tai osion muuntaminen NTFS-muotoon.
EnglishTo create and format a partition, see Create and format a hard disk partition.
Osion luominen ja alustaminen selostetaan ohjeaiheessa Levyosion luominen ja alustaminen.
EnglishClose any open programs running on the partition or logical drive to be converted.
Sulje kaikki ohjelmat, jotka ovat käynnissä muunnettavassa osiossa tai loogisessa asemassa.
EnglishIf you have a multiboot computer, you will have more than one boot partition.
Jos käytössäsi on rinnakkaisjärjestelmä, käynnistysosioita on useita.
EnglishBefore you create the recovery drive, you should check if your PC has a recovery partition.
Tarkista, onko tietokoneessasi palautusosio, ennen kuin luot palautusaseman.
EnglishRight-click the partition you want to format, and then click Format.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella osiota, jonka haluat alustaa, ja valitse Alusta.
EnglishYou should only create a recovery partition if you don't currently have one on your PC.
Sinun tulee luoda palautusosio vain, jos tietokoneessasi ei tällä hetkellä ole sellaista.
EnglishAn extended partition is a container that can hold one or more logical drives.
Laajennettu osio on säilö, johon voi asettaa yhden loogisen aseman tai useita loogisia asemia.
EnglishMany computers are partitioned as a single partition that equals the size of the hard disk.
Monet tietokoneet osioidaan yksittäiseksi osioksi, joka on koko kiintolevyn kokoinen.
EnglishA partition is an area of a hard disk that can be formatted and assigned a drive letter.
Osio on kiintolevyn alue, joka voidaan alustaa ja jolle voidaan määrittää aseman kirjain.
EnglishIt still persists with the partition and military occupation of Cyprus.
Turkki ei luovu Kyproksen kahtiajaosta ja sotilaallisesta miehityksestä.
Englishpage, select the partition or disk where you want to install the new Windows operating system.
-sivulla osio tai levyasema, johon haluat asentaa uuden Windows-käyttöjärjestelmän.
EnglishIf you want to keep the recovery partition on your PC, tap or click Finish.
Jos haluat säilyttää palautusosion tietokoneessasi, valitse Valmis.
EnglishTo learn more, see Convert a hard disk or partition to NTFS format.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Kiintolevyn tai osion muuntaminen NTFS-muotoon.