EN parts
volume_up
{plural}

parts (also: lots, pieces, portions, roles)
For more information about other parts of a computer, see Parts of a computer.
Lisätietoa muista tietokoneen osista on ohjeaiheessa Tietokoneen osat.
We therefore need to take up the best parts of this treaty, namely parts 1 and 2.
Siksi meidän on otettava talteen sopimuksen parhaat osat eli osat 1 ja 2.
These parts of these amendments are therefore not acceptable either.
Näiden tarkistusten kyseiset osat eivät näin ollen myöskään ole hyväksyttäviä.
parts

Context sentences for "parts" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat they did not give us was any training for our motor mechanics or spare parts.
He eivät kuitenkaan antaneet meille varaosia tai koulutusta autonasentajillemme.
EnglishWhat has happened in Japan could happen in other parts of the world - even here.
Se, mitä tapahtui Japanissa, voisi tapahtua myös muualla maailmassa - jopa täällä.
EnglishIt should, however, stimulate compatible solutions in other parts of the world.
Sen pitäisi kuitenkin synnyttää yhteensopivia ratkaisuja myös muualla maailmassa.
EnglishIts greatest handicap is the persistent insecurity in large parts of the country.
Suurimman esteen muodostaa valtion laajoilla alueilla vallitseva turvattomuus.
EnglishThe proposal would therefore not affect the safety or quality of spare parts.
Ehdotuksella ei näin ollen ole vaikutusta varaosien turvallisuuteen tai laatuun.
EnglishAn important part of this directive is the issue of what to do with used parts.
Tämän direktiivin tärkeän osan muodostaa kysymys, mitä me teemme vanhoille osille?
EnglishThere are parts of Darfur that international aid organisations can no longer reach.
Darfurissa on alueilta, joille kansainväliset avustusjärjestöt eivät enää pääse.
EnglishI understand the concerns of colleagues from Germany and some parts of Italy.
Ymmärrän Saksasta ja joistakin Italian osista kotoisin olevien kollegojen huolet.
EnglishThere are no other parts of the world to which we intend giving such a derogation.
Maailmassa ei ole muita alueita, joille aikoisimme suoda tällaista poikkeusta.
EnglishI consider that the division of the report into two parts is a successful solution.
Olen sitä mieltä, että mietinnön jakaminen kahteen osaan oli onnistunut ratkaisu.
EnglishOn top of that, we are forging ever closer relations with other parts of Asia.
Tämän lisäksi pyrimme yhä läheisempiin suhteisiin Aasian muiden maiden kanssa.
EnglishInstead, it must be clearly labelled as 'combined meat parts treated with thrombin'.
Sen sijaan se on merkittävä selvästi "trombiinilla lihapaloista koostettu liha".
EnglishThese and other similar cases have been repeated in various parts of Europe.
Nämä ja muut vastaavanlaiset tapahtumat ovat toistuneet eri puolella Eurooppaa.
EnglishThere is therefore a general urgency and, in some parts, even a specific one.
Tästä syystä asia on yleisesti ja joidenkin osien kannalta erityisen kiireellinen.
EnglishWe ought to look at, for example, the case of remoter parts of the European Union.
Meidän pitäisi tarkastella esimerkiksi Euroopan unionin syrjäisimpiä alueita.
EnglishThis is a matter of real concern in many parts of Europe, including Scotland.
Tämä asia on todellinen huolenaihe monissa Euroopan osissa, myös Skotlannissa.
EnglishI will try to respond to the different parts of the oral question point by point.
Yritän vastata kohta kohdalta suullisen kysymyksen sisältämiin eri asioihin.
EnglishClick Only import parts of the videotape to my computer, and then click Next.
Valitse Tuo vain osia videonauhasta tietokoneeseen ja valitse sitten Seuraava.
EnglishAs already stated the proposal for the Council decision falls into two parts.
Kuten on jo otettu esiin, ehdotus neuvoston päätökseksi on huono kahdella tavalla.
EnglishWe used to think that the theory of the universe could be divided into two parts.
Aikaisemmin ajattelimme että teorian maailmankaikkeudesta voisi jakaa kahteen osaan.