EN party
volume_up
{noun}

party
volume_up
puolue {noun}
A European political party is, first of all, a political party.
Euroopan tason poliittinen puolue on ennen kaikkea poliittinen puolue.
The 'stay-at-home party' is the biggest party in the European Parliament elections.
Nukkuvien puolue on Euroopan parlamentin vaalien suurin puolue.
My own party, the European Democratic Party, will do all it can for ratification.
Oma puolueeni, Euroopan demokraattinen puolue, tekee kaikkensa ratifioinnin puolesta.
party
Neither party to the conflict is interested in peace for the other party.
Kumpikaan konfliktin osapuoli ei ole kiinnostunut rauhasta toisen osapuolen puolesta.
But a third party cannot verify this in accordance with scientific principles.
Kolmas osapuoli ei voi kuitenkaan todistaa tätä tieteellisten kriteereiden mukaisesti.
Also, neither party has planned for a possible cooperation in this area.
Kumpikaan osapuoli ei myöskään ole suunnitellut mahdollista yhteistyötä tällä alalla.
party (also: assortment, band, batch, brood)
volume_up
joukko {noun}
Well, some would say that ten parties is a very wide range of parties being financed.
Voidaan kuitenkin myös sanoa, että kymmenen puoluetta on iso joukko rahoitettavia puolueita.
In March of last year, a member of Sam Rengie' s party was killed by a group of men in military uniform in the province of Kandal.
Viime vuoden maaliskuussa joukko sotilaspukuihin pukeutuneita miehiä murhasi erään Sam Rengien puolueen jäsenen Kandalin maakunnassa.
Mr Borisov has said that they - meaning the delegates of the Congress of the Bulgarian Socialist Party - are a bunch of impudent bandits.
Pääministeri Borisov on sanonut heidän - tarkoittaen Bulgarian sosialistipuolueen puoluekokousedustajia - olevan joukko häikäilemättömiä roistoja.
party
volume_up
juhlat {noun}
Download this free Windows theme to get the party started.
Aloita juhlat lataamalla tämä ilmainen Windows-teema.
It is time to realise, therefore, that the party is over.
Niinpä nyt on aika todeta, että juhlat ovat ohi.
Meillä oli isot juhlat lopussa.
We ought to throw a big party when the figure reaches 100% in the near future, which is indeed what the new Convention is aiming at.
Meidän pitäisi järjestää suuri juhla, kun määrä nousee lähiaikoina 100 prosenttiin, kuten uudessa sopimuksessa toivotaan.
Now you'll only see the birthday pictures that also have the Party tag applied to them, which will reduce the number of pictures displayed.
Nyt näet vain ne syntymäpäiväkuvat, joihin on lisätty Juhla-tunniste, joten näytettävien kuvien määrä on pienempi.
Here's another tip: If you click the Birthday tag and there are still too many pictures to sort through, type Party in the Search box.
Toinen vinkki: Jos selattavana on vielä liian paljon kuvia sen jälkeen kun olet napsauttanut Syntymäpäivä-tunnistetta, kirjoita hakukenttään Juhla.
party
Following an agreement and various court rulings, the guilty party, Union Carbide Corporation India, paid out USD 470 million in compensation.
Sopimuksen ja useiden tuomioistuinpäätösten jälkeen syyllinen asianosainen, Union Carbide Corporation India, maksoi korvauksina 470 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria.
YES - Any interested party may ask for a judgment on parental responsibility made in one EU country to be recognised and enforced in another.
KYLLÄ - Kuka hyvänsä asianosainen voi anoa, että yhdessä EU-maassa tehty oikeuden päätös osallistumisesta lasten huoltoon tunnustetaan ja pannaan täytäntöön myös toisessa EU-maassa.
Of course, it is up to the European Union to set ambitious objectives, but these must be attainable so that all the parties involved can find the necessary resources.
Euroopan unionin on tietysti asetettava kunnianhimoiset tavoitteet, mutta niiden on oltava toteutettavissa, jotta jokainen asianosainen voi löytää keinot toimia.
party (also: company, entourage, group, retinue)
volume_up
seurue {noun}
A coach party came to visit Parliament in Strasbourg.
Linja-autolla matkustava seurue tuli käymään parlamentissa Strasbourgissa.
   Mr President, ladies and gentlemen, a party of mayors was here in Brussels last week, visiting Belgium, and one of them had his rucksack stolen in the Grand’ Place.
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, eräs kaupunginjohtajien seurue kävi Belgian-vierailullaan Brysselissä viime viikolla, ja yhdeltä heistä varastettiin reppu Grand Placella.
party
And that is why, Mr Santer, it should be noted from the discussion on the agenda that the Commission is not only the engine of integration, but also very much a party in this affair.
Sen vuoksi, arvoisa puheenjohtaja Santer, jo Agenda-keskustelujen tilanteenkin kannalta on syytä huomata, että komissio ei ole vain yhdentymisen moottori, vaan myös siihen osallinen taho.
party
volume_up
bailut {noun}
party
volume_up
bileet {noun}
0:53 Camp was more like a keg party without any alcohol.
0:53 Leiri oli enemmänkin kuin bileet ilman alkoholia.
party
volume_up
kemut {noun}

Synonyms (English) for "party":

party

Context sentences for "party" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need a Commission – this is not party polemics, but my profound conviction ...
Tarvitsemme komissiota – tämä ei ole puoluepolemiikkia vaan vakaa uskomukseni...
EnglishI therefore proposed setting up a working party to look for a sensible solution.
Siksi ehdotin, että asetetaan työryhmä, jonka pitäisi etsiä järkevää ratkaisua.
EnglishI put to the vote the request from the Group of the Party of European Socialists
Toimitan äänestyksen Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän pyynnöstä.
EnglishMember States losing their right to veto the budget: another reason for a party!
Jäsenvaltiot menettävät talousarviota koskevan veto-oikeuden: toinen juhlan aihe!
EnglishThe basic principle of labour law is to protect the weaker party - the employee.
Työlainsäädännön perusperiaate on heikomman osapuolen - työntekijän - suojelu.
EnglishThis is why the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the report.
Näin ollen Kreikan kommunistisen puolueen jäsenet äänestivät mietintöä vastaan.
EnglishThat is why the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the report.
Tämän vuoksi Kreikan kommunistipuolueen edustajat äänestivät mietintöä vastaan.
EnglishThe Austrian People' s Party must accept some historical responsibility for this.
Itävallan konservatiivipuolue ottaa asiassa kantaakseen historiallisen vastuun.
EnglishI put to the vote the request by the Group of the Party of European Socialists.
Toimitetaan äänestys Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän pyynnöstä.
EnglishThe impetus for change also depends on the quality of party political leadership.
Muutokseen johtavat kimmokkeet riippuvat myös puolueen poliittisesta johdosta.
EnglishThe Conservative Party wants to help to stamp out the pay gap once and for all.
Konservatiivipuolue haluaa auttaa tekemään palkkaerosta kerta kaikkiaan lopun.
EnglishThe European People’s Party candidate was called Patten, but he was not adopted.
Euroopan kansanpuolueen ehdokkaan nimi oli Patten, mutta häntä ei hyväksytty.
EnglishWe now have 10 party families, which shows the variety of our political culture.
Puolueryhmiä on nyt kymmenen, mikä ilmentää poliittisen kulttuurimme moninaisuutta.
EnglishEvery party involved in marine transport must be made to accept responsibility.
Kaikki merikuljetuksiin osallistuvat osapuolet on saatava kantamaan vastuunsa.
EnglishI feel honoured to be present today and to be a party to this historic decision.
Minulla on kunnia olla läsnä tänään ja osallistua tähän historialliseen päätökseen.
EnglishEquatorial Guinea cannot be considered a normal party to the Lomé Convention.
Päiväntasaajan Guinea ei voi olla normaalina osapuolena Lomén yleissopimuksessa.
EnglishAt that time, the left-liberal media said that Jobbik was an extremist party.
Tuohon aikaan vasemmistolais-liberaalinen media nimitti Jobbikia ääripuolueeksi.
EnglishYou recently visited Greece, during an event organised by the socialist party.
Vierailitte hiljattain Kreikassa sosialistipuolueen järjestämässä tapahtumassa.
EnglishThe Party leaders have presented this to us and no changes have been proposed.
Ryhmien puheenjohtajat esittivät tällaisen listan, eikä siihen tehty muutoksia.
EnglishThe Labour Party had warned about this problem and we are here to try and solve it.
Työväenpuolue varoitti tästä ongelmasta, ja me olemme täällä ratkaistaksemme sen.