EN

to pass [passed|passed] {verb}

volume_up
1. general
Let me now pass to the internal-market mechanisms.
Haluaisin nyt siirtyä käsittelemään sisäisiä markkinamekanismeja.
In this context, I would like, if I may, to pass on a question which is often put to me.
Saanen tässä yhteydessä siirtyä minulle usein esitettyyn kysymykseen.
Mercury accumulates in trophic chains that can pass into the human body in significant concentrations.
Elohopea kerääntyy ravintoketjuihin, josta se voi siirtyä ihmisen kehoon merkittävinä pitoisuuksina.
If they pass the Maldives they might go and have a look, nothing there, they'll carry on.
Malediivit ylittäessään ne saattavat mennä vilkaisemaan, ei mitään, matka jatkuu.
Mr Fatuzzo, it would have been a pity to let the opportunity pass.
Jäsen Fatuzzo, olisi ollut sääli antaa tilaisuuden mennä ohi.
Workers are forced to pass their entire lives in a vicious circle of work, unemployment, training and so on and so forth.
Työntekijöiden on pakko mennä koko elämänsä ajan läpi työn, työttömyyden ja koulutuksen loputtoman kierteen.
For my part, and on behalf of my group, I can tell you that we will not let this pass.
Omasta ja ryhmäni puolesta voin kertoa teille, että emme anna sen tapahtua.
And let me say in passing, it is even more astonishing that the Council allowed it to.
On vielä ällistyttävämpää, että neuvosto antoi sen tapahtua, sanoisinko ohimennen.
The following question was frequently asked: how could this tragedy have come to pass?
Tällöin kysyttiin toistuvasti, miten tällainen tragedia saattoi tapahtua ja miksi maailma pysyi vaiti.
They can just pass through the room very quickly, essentially at the speed of light.
He voivat kulkea huoneen läpi hyvin nopeasti, käytännössä valonnopeudella.
And the same is the case with the proposal that the Trieste-Ljubljana route should pass through Divaca.
Sama koskee ehdotusta, jonka mukaan Trieste–Ljubljana-reitin pitäisi kulkea Divacan kautta.
If nothing happens, then at the very least the Olympic flame should not pass through Tibetan territory.
Jos mitään ei tapahdu, niin sitten ainakaan olympialiekin ei pitäisi kulkea Tiibetin läpi.
I believe that we must allow a little time to pass and see what moves are made.
Katson, että meidän on annettava ajan hieman kulua ja katsottava mitä tapahtuu.
We must not allow another 18 days to pass before action is taken.
Emme saa antaa enää 18 päivän kulua ennen kuin toimimme.
He allowed five extremely crucial years to pass by.
Hän antoi viiden erittäin kriittisen vuoden kulua ohitse.
Arvoisa puhemies, näin huonosti ei tarvitse käydä.
We should not allow a debate on persecution to pass without reference to an issue which has not yet been raised before this House.
Emme saisi käydä keskustelua vainosta ilman, että viitataan asiaan, jota ei ole vielä otettu esiin tässä parlamentissa.
Indeed, it could come to pass to the contrary that in 2020, economic disparities in the European Union could be greater than they are in 2010.
Voisi tosiaankin käydä päinvastoin, niin että vuonna 2020 taloudelliset erot Euroopan unionissa voisivat olla suurempia kuin ne ovat vuonna 2010.
For Remote Assistance to work, the computer must pass the Network Address Translator Type test and the UPnP Support test.
Jotta etätuki toimisi, tietokoneesi täytyy läpäistä verkko-osoitteen tulkintatyypin testi ja UPnP-tuen testi.
For Remote Assistance to work, your computer must pass the Network Address Translator Type test and the UPnP Support test.
Jotta etätuki toimisi, tietokoneesi täytyy läpäistä verkko-osoitteen tulkintatyypin testi ja UPnP-tuen testi.
The SWIFT agreement is a kind of democratic test that we are all duty-bound to pass for the good of our fellow citizens.
SWIFT-sopimus on eräänlainen demokratian testi, joka meillä kaikilla on velvollisuus läpäistä kansalaistemme edun vuoksi.
But as time passes, their presence is becoming more and more embarrassing, and at any time irritation may turn to hate, with a war of liberation just around the corner.
Ajan myötä heimopäälliköiden asemasta tulee kuitenkin entistäkin tukalampi, ja tästä johtuva ärtyneisyys voi milloin tahansa muuttua vihaksi, josta seuraa välittömästi vapautussota.
This lack of information cannot be allowed to continue and President Idriss Deby must pass on the information that he has.
Tällainen tietokatkos ei voi enää jatkua, ja presidentti Idriss Débyn on välitettävä kaikki hallussaan olevat tiedot eteenpäin.
. - Mr President, it is always a sad moment when we have to pass a resolution on the death of a human rights defender.
laatija. - (EN) Arvoisa puhemies, on aina surullista, kun meidän on annettava päätöslauselma ihmisoikeuksien puolustajan kuolemasta.
Accordingly, it is fitting that the passing of such a sporting colossus should be noted in this international parliament.
Onkin sopivaa, että tällaisen urheilulegendan kuolemaan kiinnitetään huomiota tässä kansainvälisessä parlamentissa.
In return for our agreement to abstain at the end rather than voting against, the Socialists agreed to let this amendment pass.
Suostuttuamme äänestämään tyhjää sen sijaan että olisimme äänestäneet mietintöä vastaan, sosialistiryhmä antoi vastavuoroisesti tämän tarkistuksen mennä läpi.
A passing parade of political nonentities have given themselves the power to grant rights and freedoms to other people.
Poliittisten mitättömyyksien vaihtuva liuta on antanut itselleen valtuudet myöntää muille ihmisille oikeuksia.
As the days passed, exasperation took over as a result of the blood spilt, the extent of the damage, vandalism and looting, the military occupation and the US civil proconsul.
Päivän päätyttyä tunteet vaihtuivat ärtymykseksi verenvuodatuksen, valtavan hävityksen, vandalismin ja ryöstelyn, sotilaallisen miehityksen ja Yhdysvaltojen käskynhaltijuuden vuoksi.
2. sports
One way to explore Europe by rail is to get an international rail pass and set off to discover the places and countries that attract you.
Eurooppaan voi tutustua rautateitse myös hankkimalla kansainvälisen InterRail-kortin, jolla pääsee kätevästi liikkumaan maasta toiseen.

Context sentences for "to pass" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that we must allow a little time to pass and see what moves are made.
Katson, että meidän on annettava ajan hieman kulua ja katsottava mitä tapahtuu.
EnglishI think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.
Luulen, että viestinne kuultiin, mutta se välitetään tietenkin myös pyydetysti.
EnglishI would also ask him to pass on my thanks to the committee chairman, Mr Deprez.
Pyydän häntä välittämään kiitokseni valiokunnan puheenjohtajalle Gérard Deprez'lle.
EnglishIt clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
Kulkuluvassa lukee yksiselitteisesti: voimassa vain Euroopan unionin alueella.
EnglishThat is very good news, which I wanted to pass on to colleagues this morning.
Se on erittäin hyvä uutinen, jonka halusin ilmoittaa kollegoilleni tänä aamuna.
EnglishFinally, we cannot pass by without a collective reflection on our energy policy.
Lopuksi, emme voi sivuuttaa kollektiivista pohdintaa energiapolitiikastamme.
EnglishThis is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.
Komission jäsen McCreevy, jolle nämä asiat välitän, sitoutuu tähän mielellään.
EnglishI will pass on this request, then, Mr Cashman, and the results will be made known.
(FR) Hyvä jäsen Cashman, välitän pyyntönne eteenpäin ja tulokset kerrotaan teille.
EnglishAll of the three planned corridors pass through important population centres.
Kaikki kolme suunniteltua käytävää kulkevat merkittävien väestökeskusten halki.
EnglishI will also pass the message about the Free University on to Commissioner Figeľ.
Välitän myös vapaata yliopistoa koskevan viestin komission jäsen Figel'ille.
EnglishThe Member States are obliged to allow these to pass through their territory.
Jäsenvaltiot velvoitetaan sallimaan näytteiden toimittaminen niiden alueen kautta.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Asun Brennerin solan kautta Veronaan kulkevan tärkeän rautatiereitin varrella.
EnglishA national judge should not and cannot pass judgement on the validity of derived law.
Kansallisen tuomarin ei pidä eikä hän saa arvioida johdetun oikeuden sitovuutta.
EnglishI will also personally pass on a clear message from you to my colleague Cathy Ashton.
Välitän henkilökohtaisesti selkeän viestin teiltä kollegalleni Cathy Ashtonille.
EnglishIf you pass the left brain, you have to take care of logic and common sense.
Jos hyödyntää vasenta aivolohkoa, täytyy huolehtia logiikasta ja maalaisjärjestä.
EnglishI shall pass on the honourable member's concern to the Commission and Council.
Tulen esittämään arvoisan edustajan huolenaiheet komissiolle ja neuvostolle.
EnglishWe therefore ask you to pass on this message to the participants at the summit.
Pyydämme teitä tämän vuoksi välittämään tämän viestin huippukokouksen osallistujille.
EnglishI shall pass your comment on to the right person and try to get you an answer.
Siirrän kysymyksenne eteenpäin oikealle henkilölle ja yritän saada teille vastauksen.
EnglishSo we are not just talking about reducing nitrogen oxide in the Brenner pass.
Kyse ei ole siis vain typpioksidien vähentämisestä Brennerin moottoritiellä.
EnglishI hope he will pass on our thanks to his other colleagues who are also leaving.
Toivon, että hän välittää kiitoksemme muille kollegoilleen, jotka myös ovat eroamassa.